Provinciale Statenverkiezingen 2019 Gelderland 20 maart 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen

1. NUON-aandelen

De provincie moet de totale opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen besteden aan klimaatmaatregelen en niet aan andere taken.

Eens

"Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor Gelderland de komende jaren. D66 wil het geld dat verdiend is met de grijze stroom van NUON inzetten voor een groene toekomst. Door de NUON-gelden in te zetten voor klimaat kunnen we inwoners helpen om hun huis te verduurzamen. Zo werken we aan een goed klimaat en een lagere energierekening voor onze inwoners."

"De Partij voor de Dieren vindt dat alles op alles gezet moet worden om een fatale opwarming van de aarde tegen te gaan. De NUON-gelden moeten dus gebruikt worden om om te schakelen naar een duurzame energievoorziening. Ook moet de natuur voorbereid worden op het veranderende klimaat, door het aanleggen van goede natuurverbindingen."

"Subsidie mag alleen besteed worden aan verbetering van milieu of hulp aan minder bedeelden."

Geen van beide

"De provincie is rijk en er is veel werk aan de winkel! GroenLinks wil de komende vier jaar via stimuleringsprogramma’s flink investeren in alle provinciale taken. Klimaatmaatregelen hebben hierin hoge prioriteit. Samen met landbouw- en natuurorganisaties, energiecoöperaties, waterschappen en gemeenten willen we echt doorpakken met maatwerk. Maar wel doordacht, want gezonde provinciale financiën blijven belangrijk."

Oneens

"De VVD vindt dat de provincie zorgvuldig moet omgaan met haar vermogen. Dit vermogen is natuurlijk geen doel op zich. Voor goede plannen voor langjarige investeringen in bijvoorbeeld mobiliteit en energietransitie is er geld."

"Het CDA wil de komende statenperiode een deel van de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen investeren in maatregelen om de klimaatproblemen aan te pakken. Daarnaast willen we het geld ook besteden aan andere belangrijke zaken als het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, een sterke economie, cultuur en erfgoed en nog veel meer."

"Een rechtvaardige verdeling van de klimaatrekening is belangrijk. Maar we moeten een deel van het geld ook gebruiken voor beter openbaar vervoer en betaalbare woningen. Het volledig gebruiken van alle NUON-gelden zou betekenen dat er geen extra geld meer over is voor andere zaken."

"Het NUON-kapitaal is van álle Gelderlanders, daar moet je voorzichtig mee om gaan. De PvdA vindt dat Gelderlanders mee moeten kunnen praten over grote uitgaven vanuit het NUON-geld. De komende jaren wil de PvdA het geld gebruiken om huizen te bouwen, leegstaande kantoren en winkels om te bouwen tot woningen, huizen te isoleren en het OV in Gelderland te verbeteren. Een deel van het kapitaal willen we bewaren om te investeren als zich een nieuwe economische crisis voordoet."

"Stoppen met de klimaatleugen. Geen enkele subsidie naar de klimaatwaanzin."

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er fors wordt geïnvesteerd in maatregelen om ons klimaat te beschermen. We moeten echter ook oog hebben voor de overige opgaven in onze provincie."

"De besteding van 10 % van het stamkapitaal aan: de energietransitie, verduurzaming en infrastructuur. Zie bladzijde 28 Verkiezingsprogramma."

"De Nuon-gelden moeten zeker ook besteed worden aan klimaatmaatregelen ten goede van de Gelderlander. Maar ook aan andere taken die voor Gelderland van belang zijn."

"De miljarden van de verkoop van het NUON moeten ten goede komen aan de inwoners van Gelderland en niet aan geldverslindende zinloze klimaatprojecten waar de inwoners niet op zitten te wachten en niets aan hebben. Er dient hiervoor een breed democratisch draagvlak gezocht en gevonden te worden in plaats van een opgelegd klimaatdoel."

Geen toelichting gegeven

"Die opbrengst moet ten goede komen aan de inwoners van Gelderland. Wanneer uit een brede maatschappelijke discussie blijkt dat zij dit willen gebruiken om daarmee de financiële klappen van klimaatmaatregelen mee op te vangen moet dat kunnen. Het bestrijden van het acute woningen- en inkomenstekort zijn ook belangrijke vraagstukken waaraan de gelden besteed moeten worden."

2. Zonnepanelen

De provincie moet zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

Eens

"Geen landbouwgrond opofferen aan de klimaatwaanzin. Landbouwgronden moeten beschikbaar blijven voor de agrarische sector en dus niet omgezet worden in natuur, solar- of klimaatparken."

"Kleine zonneweides kunnen een goede aanvulling vormen, mits dit niet ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zie bladzijde 12 Verkiezingsprogramma."

"Het inrichten van zogeheten zonneweides is niet alleen ontsierend en slecht voor het landschap, het is ook uiterst ineffectief ruimtegebruik gestoeld op volkomen zinloos en kosten slurpend klimaatbeleid. FVD wil investeren in innovatie en ondernemerschap; niet in zonnepanelen op onze kostbare grond."

"Er zijn genoeg andere, minder milieubelastende plaatsen voor zonnepanelen."

Geen van beide

"We hebben een opgave om de groeiende behoefte die er is aan energie duurzaam op te wekken. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond heeft niet de voorkeur van het CDA. Er liggen nog veel kansen voor zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven, langs snelwegen en op industrieterreinen. Landbouwgrond is schaars en hebben we nodig voor de productie van ons voedsel."

"Gelderland als duurzame provincie zet in op zonnepanelen op de daken van de overheidsgebouwen, de gebouwen van woningbouwcoöperaties en op woningen van inwoners van Gelderland. Pas als dat geen soelaas biedt komt het plaatsen van zonnepanelen op (voormalige) landbouwgrond in beeld. Essentieel is dat de bewoners van Gelderland van de opbrengst van zonne-energie profiteren (en de lasten omlaag gaan), dus niet het toevallige bedrijf dat er een verdienmodel van maakt."

Oneens

"Voor de VVD heeft een boer de vrijheid om op zijn landbouwgrond zonnepanelen te plaatsen. De VVD is echter geen voorstander van het met subsidie massaal neerzetten van zonnepanelen op goede landbouwgrond."

"Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor Gelderland de komende jaren. We zullen alle middelen die we hebben moeten inzetten. Naast energiebesparing, zonnepanelen op daken en windmolens zullen grootschalige zonnevelden nodig zijn om onze uitstoot terug te dringen."

"Laten we vooral eerst alle onbenutte daken in de bebouwde gebieden gebruiken. Op onbenutte landbouwgrond zouden, mits verantwoord geplaatst, zonnepanelen kunnen staan. Maar dan met bescherming van de natuur."

"Iedereen moet zeker zijn van een eerlijke toekomst. Om onze planeet schoon en leefbaar door te geven, zullen we veel meer duurzame energie moeten opwekken. Dat betekent veel meer extra zonnepanelen, vooral op daken. De PvdA kijkt in eerste instantie naar al die daken op bedrijventerreinen waar nog geen zonnepanelen liggen. Daarna moeten ook op landbouwgrond, waar daarvoor de mogelijkheden zijn om elektriciteitsleidingen en zonnepanelen goed in te passen, dit soort ontwikkelingen mogelijk zijn."

"De ChristenUnie wil eerst de daken van bestaande gebouwen benutten voor zonnepanelen. Kostbare landbouwgrond moet zoveel mogelijk gespaard blijven, maar een verbod hierop vinden wij een te drastische maatregel."

"Het standpunt dat vruchtbare landbouwgrond niet moet worden herbestemd voor zonneparken is wijdverbreid. GroenLinks deelt dit standpunt niet. In het verleden is landbouwgrond op grote schaal ingezet voor woningbouw en bedrijventerreinen. Klimaatverandering is een zeer dringende, maatschappelijke reden om landbouwgrond ook voor zonnepanelen en energieopwekking te gebruiken. Bovendien geeft dit voor boeren nieuwe kansen."

"Het belangrijkste is dat eerst energiebesparende maatregelen genomen worden! Zonnepanelen moeten eerst op daken van bedrijven en woningen geïnstalleerd worden. Ook op bijvoorbeeld oude stortplaatsen of op waterbassins kunnen ze goed geplaatst worden. Maar als het nodig is, moeten zonnepanelen ook op landbouwgrond kunnen staan."

"Geen verbod, draagvlak onder de omwonenden is vereist."

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moet hergebruik van energie zoveel mogelijk gestimuleerd worden."

3. Lelystad Airport

De provincie moet al haar invloed aanwenden om te voorkomen dat Lelystad Airport open gaat voor commerciële vluchten.

Eens

"D66 is fel tegenstander van de laagvliegroutes over Gelderland. Daarom wil D66 dat Lelystad Airport pas open gaat wanneer de vliegtuigen in één keer kunnen doorstijgen naar de normale vlieghoogte."

"Elke vlucht die laag over Gelderland en met name de Veluwe gaat, veroorzaakt een grote hoeveelheid fijnstof, stikstof en lawaai. Daardoor worden de natuur, mens en dier onnodig zwaar belast."

"In Gelderland moet je zeker zijn van een gezonde leefomgeving. De huidige plannen voor Lelystad Airport, met laagvliegende vluchten boven onze provincie, zorgen voor veel geluidsoverlast en milieuvervuiling. De PvdA vindt dat onacceptabel."

"Wij zijn voor de uitbreiding van Schiphol."

"De ChristenUnie vindt lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport over Gelderland niet acceptabel. ChristenUnie Gelderland wil daarom vliegveld Lelystad pas openstellen voor vakantievluchten nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld en vliegtuigen vanaf de start ongehinderd kunnen doorstijgen."

"We verzetten ons actief tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en de laagvliegroutes. Leefbaarheid en natuur in Gelderland komen anders te veel onder druk. Landelijk en provinciaal is veel meer inzet nodig op meer en schoon openbaar vervoer, ook op meer en goedkoper internationaal treinverkeer. GroenLinks wil als provincie en samen met gemeenten tot het uiterste gaan om Lelystad Airport te laten voor wat het nu is. De vliegindustrie moet krimpen."

"De vluchten van Lelystad Airport zijn slecht voor het milieu, de natuur en de gezondheid, en geven geluidsoverlast. De Veluwe is een gebied waar je rust wilt beleven, zonder verstoring van overvliegende vliegtuigen. Doordat de luchtvaart in Nederland als geheel moet krimpen, gaat Lelystad Airport niet open voor commerciële vluchten."

"De provincie moet tot het uiterste gaan om de opening van Lelystad Airport te voorkomen."

"Een leefbaar Gelderland is essentieel. Geluidshinder en afnemende luchtkwaliteit horen daar niet bij. De onzorgvuldigheid van de door het Rijk gevoerde procedure, de strijd met EU-regels en het feit dat er nu in wezen geen enkel reëel argument bestaat voor het openen van Lelystad Airport, maakt het logisch dat de provincie alles op alles zet om te voorkomen dat Lelystad Airport open gaat. Ook na herindeling van het luchtruim na 2023."

"Dit geeft nog meer belasting voor omwonenden."

Geen van beide

Oneens

"De VVD gaat uit van hoog vliegen en heeft oog voor de overlast van burgers. Als vliegtuigen direct hoog kunnen vliegen, biedt dit vliegveld kansen voor de economie van de regio en dus ook Gelderland."

"Lelystad Airport kan open wanneer er geen laagvliegroutes zijn. Dat betekent dat het luchtruim eerst heringedeeld moet worden. Lelystad Airport fungeert als overloop voor Schiphol. Geen extra vluchten daarnaast."

"De SGP heeft problemen met de geluidsoverlast van Lelystad Airport. "

"We willen allemaal zo goedkoop mogelijk vliegen, maar niet de gevolgen daarvan onder ogen zien. De provincie moet in overleg met de instanties onderzoeken hoe hoog vliegen boven de provincie zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Hiernaast lost een luchthaven in zee veel van de toekomstige hinder van Lelystad op."

"Lelystad Airport is van groot belang voor het ontsluiten van de provincies die verder van de Randstad af liggen en draagt bij aan de economische ontwikkeling van het gebied."

4. Landbouwgrond

De ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden mag niet ten koste gaan van landbouwgrond.

Eens

"Het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden juicht het CDA toe. Dit kan soms ten koste gaan van landbouwgrond, maar dat moet dan gecompenseerd worden op een andere plek."

"Geen nieuwe natuur maar wel behouden wat we hebben."

"De agrarische sector moet ruimte blijven houden om zich te kunnen ontwikkelen en verbreden, ook met agrarisch gelieerde nevenactiviteiten. Zie bladzijde 16 Verkiezingsprogramma. "

Geen van beide

Oneens

"De VVD staat voor een vitale landbouwsector. Indien er door de provincie nieuwe natuurgebieden worden aangewezen, is de VVD er niet op tegen dat hiervoor landbouwgrond wordt gebruikt."

"De natuurgebieden zijn de groene longen van Gelderland. Daarom wil D66 onze natuur verder uitbreiden. Door het Gelders Natuur Netwerk te voltooien verbinden we natuurgebieden aan elkaar. Daarvoor zal nog extra natuur moeten worden aangelegd, ook op landbouwgrond."

"Er komt veel landbouwgrond vrij, omdat boeren met hun bedrijven stoppen. Deze grond kan, als deze geschikt is, goed gebruikt worden voor uitbreiding van de natuur."

"Voor de PvdA is het belangrijk dat de Gelderse natuur, het aantal planten en dieren, op een gezond niveau is. De aanleg van het zogenaamde Gelders Natuur Netwerk waarin we natuurgebieden aan elkaar verbinden moet afgemaakt worden. Op plekken waar die verbindingen landbouwgrond raken, vragen we boeren om natuurinclusieve landbouw te bedrijven - dat is landbouw met aandacht voor dier en natuur. Zo nodig trekt de PvdA daar extra subsidie voor uit."

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er sterke natuurgebieden in Gelderland zijn. Zo houden we de veerkracht en de biodiversiteit op peil. Voor het vergroten en verbinden van natuurgebieden ontkomen we er niet aan om ook landbouwgrond te benutten."

"GroenLinks wil een nieuw plan voor meer bomen en bossen, voor klimaatadaptatie en om koolstof (CO2) vast te leggen. In de vorm van nieuwe natuur op landbouwgrond en op ongebruikte gronden in de bebouwde kom: groene kansen. Langs wegen en in houtwallen komen meer bomen. Verder bevorderen we voedselbossen en het combineren van boomaanplant met landbouw en veeteelt."

"Er is een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Het schept mogelijkheden om landbouwgrond weer terug te geven aan de natuur. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan het aantal landbouwdieren fors afnemen. Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen, en maakt herstel van natuur en biodiversiteit mogelijk."

"50PLUS maakt zich zorgen om de volksgezondheid. De uitstoot veroorzaakt door grootschalige veehouderijen is moeilijk in toom te houden. Waar het mogelijk is geven we graag landbouwgrond terug aan de natuur."

"Er komt de komende jaren veel landbouwgrond vrij. Hiervoor dient een zo goed mogelijke bestemming gevonden te worden. Het creëren van nieuwe natuurgebieden is een van deze bestemmingen in het gevarieerde, evenwichtige landschap dat FVD voorstaat."

"DENK vindt dat komende generaties net zoveel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

"Gelderland als natuurprovincie gebiedt de afbouw van industriële landbouw met steun voor boeren die deze stap willen zetten. Wanneer deze boeren willen overgaan op ecologische landbouw en natuurbeheer moet dat kunnen."

"Zolang er voldoende voedsel beschikbaar is mag dit gebeuren."

5. Sloopsubsidie

De provincie moet subsidies verstrekken voor het slopen of ombouwen van leegstaande boerderijen, stallen en schuren.

Eens

"De VVD staat achter het beleid van de provincie om subsidies te verstrekken. Dat is goed voor de leefbaarheid van het platteland."

"Om een veilig buitengebied te kunnen behouden moeten we oplossingen vinden voor de leegstaande of vrijkomende agrarische bedrijven. Dit kan zijn sloop of het geven van een andere functie aan deze gebouwen. Subsidies kunnen helpen om dit mogelijk te maken en vervallen gebouwen te voorkomen."

"Een financiële ondersteuning kan het agrarisch gebied aantrekkelijk houden. Er is sprake van leegstand en behoefte aan het veranderen van agrarische- naar woonbestemming. Op veel agrarische gebouwen ligt asbest dat verwijderd moet worden. Een subsidie kan daarbij helpen (asbest eraf, zonnepanelen erop)."

"In Gelderland moet iedereen zeker zijn van een dak boven het hoofd. En het Gelderse buitengebied heeft een prachtig landschap. Die twee kun je met elkaar verbinden door leegstaande gebouwen in het buitengebied om te bouwen tot huizen. En je voorkomt daarmee verkrotting en leegstand. De komende tien jaar wil de PvdA 100.000 betaalbare huizen extra in Gelderland mogelijk maken. Het ombouwen van leegstaande boerderijen en schuren kan daaraan bijdragen."

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het buitengebied in Gelderland mooi blijft. Verlaten stallen en schuren dragen daar niet aan bij en zijn een ideale plek voor criminele activiteiten."

"Schaalvergroting is vaak noodzakelijk om te verduurzamen en te moderniseren. Bij schaalvergroting gaat het niet om voor of tegen, maar om de vraag of het totale plan beter is voor boer, dieren en milieu. De effecten zijn bepalend voor de vraag welke schaal acceptabel is. Qua schaalgrootte heeft het gezinsbedrijf onze voorkeur. Zie bladzijde 15 Verkiezingsprogramma."

"Lege opstallen kunnen, ook door agrariërs, gebruikt worden voor wonen, recreëren, natuur, duurzaam wonen en werken of ecoruïnes. Deze kunnen zoals in Ierland en Frankrijk een toeristische trekpleister zijn met grote waarde voor natuureducatie en de ecologische hoofdstructuur. In leegstaande stallen mag geen industriële activiteit komen. De provincie kan andere bestemmingen met regelgeving en subsidies ondersteunen."

"Ja, door het slopen van leegstaande stallen kunnen de grondstoffen hergebruikt worden. De provincie kan indien nodig daarvoor een aanmoedigingssubsidie geven. De belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer."

"Om het buitengebied leefbaar en aantrekkelijk te houden voor inwoners en toeristen kunnen er onder voorwaarden subsidies worden verstrekt."

"Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. DENK ziet een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden."

Geen van beide

"Gelderland als zorgvuldige en bewoonbare provincie: eigenaren zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun opstallen en voor het voldoen aan de regels van de RO en de Omgevingswet. Waar dit vastloopt moet de provincie maatwerkvoorzieningen kunnen treffen in samenspraak met desbetreffende gemeente."

Oneens

"Oneens, D66 vindt het slopen of ombouwen van leegstaande boerderijen, stallen en schuren een taak van de eigenaar."

"Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te verbreden (camping, zorgboerderij en kinderopvang)."

"De sloop van vrijkomende boerderijen leidt tot verschraling van het landschap. Bovendien vormen veel boerderijen karakteristieke elementen in het dorps- en landschapsbeeld. Renovatie en herbestemming dienen te worden gestimuleerd - maar niet door subsidies, maar door het verbeteren van de infrastructuur en het aantrekkelijker maken van de provincie door verlaging van de regeldruk en het stimuleren van ondernemerschap."

"Is geen taak van de provincie."

6. Bedrijventerreinen

De provincie moet niet meebetalen aan het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen.

Eens

"Het CDA wil dat de provincie de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen faciliteert, daar waar gemeenten kunnen aantonen dat er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen en er onvoldoende bedrijventerreinen beschikbaar zijn in de regio. Herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen gaat voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Met faciliteren bedoelen we vooral dat de provincie in haar beleid waar nodig en gepast ruimte maakt voor nieuwe bedrijventerreinen."

"D66 wil dat de nu grote voorraad bedrijventerreinen gebruikt en verduurzaamd wordt. Hierdoor benutten we beschikbare ruimte beter en houden we ons landschap groen."

"Er staan al te veel bestaande bedrijventerreinen halfleeg. De provincie moet eerst zorgen dat oude bedrijventerrein worden opgeknapt en verduurzaamd."

"In Gelderland staan veel meer kantoren en bedrijfshallen dan waar vraag naar is. De PvdA vindt dat we eerder moeten kijken naar meer ruimte voor huizen en natuur dan naar plekken voor kantoren en bedrijfshallen. Het is nu niet verstandig nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen."

"Er zijn bedrijventerreinen en leegstaande gebouwen genoeg. Daar hoeven geen nieuwe terreinen bij."

"De ChristenUnie vindt dat betalen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen geen verantwoordelijkheid is van de provincie."

"Regionale afstemming van bedrijvigheid; zowel de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen als de herontwikkeling van bestaande. Zie bladzijde 22 Verkiezingsprogramma."

"Gemeenten concurreren om bedrijven in hun gemeente te krijgen. Zelfs met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein terwijl bestaande terreinen leeg blijven. GroenLinks wil open ruimte sparen vanwege natuur, landschap en gewenste natuur-inclusieve landbouw. Elk dorp een industrieterrein is zonde van de ruimte en overbodig. GroenLinks pleit voor een 'open-ruimte-heffing' om bouwen in de open, groene ruimte af te remmen."

"Inderdaad. Zie ons verkiezingsprogramma: 'Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen aangelegd of uitgebreid in de open ruimte. Bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten moeten veel beter worden benut.'"

"Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. Daarin ziet DENK een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden."

"Dit moet gefinancierd worden door de industrie zelf."

Geen van beide

Oneens

"De VVD vindt dat de provincie een belangrijke rol dient te spelen in het aantrekkelijk maken van de provincie voor economische activiteiten. Dat kan in bepaalde situaties inhouden dat de provincie een bijdrage levert aan de aanleg van een nieuw bedrijventerrein."

"De bijdrage van de provincie blijft, wat 50PLUS betreft, beperkt tot infrastructuur en basisbenodigdheden. Er zal eerst wel gecontroleerd moeten worden of er nog ruimte is op bestaande bedrijventerreinen."

"Mits voorzien van een reëel plan, moet de provincie ondernemerschap kunnen stimuleren door bij te dragen aan de aanleg van (onder andere) nieuwe bedrijventerreinen. Hierdoor kan mede worden bewerkstelligd dat de economische spilfunctie van de Randstad zich deels kan verschuiven."

"Een economisch sterk Gelderland denkt bij nieuwe bedrijventerreinen aan innovatie en duurzaamheid. Revitalisatie van oude bedrijventerreinen en vuilstortplaatsen is essentieel. Waar de rijksoverheid gemeenten financieel in de steek liet, zal de provincie moeten bijspringen."

7. Bebouwde kom

Er mag alleen nog binnen de bebouwde kom worden gebouwd.

Eens

"D66 kiest voor compacte steden en dorpen, zodat we ons buitengebied voor andere functies kunnen blijven inzetten, zoals natuurontwikkeling en landbouw. De provincie kan een rol vervullen om te helpen moeizame binnenstedelijke ontwikkeling vlot te trekken. Door in te zetten op wonen binnen de bebouwde kom kiest D66 voor kernen met draagvlak voor voorzieningen. Hierdoor blijven Gelderse steden en dorpen aantrekkelijk en leefbaar."

"Door sterke economische groei en weinig betaalbare huizen in de Randstad, groeit in Gelderland de behoefte aan nieuwe wijken en bedrijventerreinen. Gelderland is juist zo mooi door de natuur, het landschap en alle vormen van natuurvriendelijke en kringlooplandbouw. Dit is cruciaal voor het behoud van de biodiversiteit en klimaataanpassingen. Daarom willen wij en veel Gelderlanders alleen bouwen binnen de bebouwde kom."

"Waar herontwikkeling niet in de vraag naar woningen kan voorzien, wordt het aanbod van woningen uitgebreid door nieuwe energieneutrale woningen te ontwikkelen in het midden- en lagere prijssegment. Deze woningen worden geconcentreerd in bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet verstoord mag worden."

"De provincie Gelderland kent genoeg gebieden binnen de bebouwde kom die door- of herontwikkeld kunnen worden."

Geen van beide

Oneens

"Er is een grote behoefte aan woningen. De VVD wil dat er komende periode 100.000 woningen bijkomen. Gemeenten kunnen het best inschatten welke behoefte er is en hoeveel woningen erbij moeten komen voor welke doelgroep. Dus geen contingenten meer en, indien de gemeente dat wil (en het mag), ook in het buitengebied."

"Nu en in de komende jaren zijn er veel nieuwe woningen nodig, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Gemeenten en regio's moeten die huizen kunnen bouwen waar behoefte aan is: voor starters, voor ouderen, voor gezinnen. Bouwen van woningen binnen de bebouwde kom gaat voor bouwen in het weiland."

"Er is veel leegstand buiten de bebouwde kom. Onze voorkeur heeft het om eerst daar gebruik van te maken. Als het werkelijk nodig is, kan er in agrarisch gebied gebouwd worden om te zorgen voor meer betaalbare woningen in en rond kleine dorpen. De natuur moet volledig ontzien worden."

"In Gelderland moet je zeker zijn van een dak boven je hoofd. Op dit moment is er een tekort aan betaalbare huizen. De PvdA wil dat er de komende tien jaar 100.000 betaalbare huizen extra bij worden gebouwd. In eerste instantie kijken we daarvoor naar kansen binnen de bebouwde kom: leegstaande kantoren en winkels bouwen we om naar woningen. Maar in gebieden waar de vraag naar woningen heel hoog is kan het niet anders dan dat je ook buiten de bebouwde kom zoekt naar ruimte."

"Eerst binnen de bebouwde kom, als dit niet mogelijk is, moet er ook buiten de bebouwde kom gebouwd kunnen worden."

"De ChristenUnie vindt dat woningbouw binnen dorps- en stadsgrenzen de voorkeur verdient boven uitbreiding, maar niet altijd en overal is dat mogelijk. De woningbehoefte maakt soms bouwen in het buitengebied noodzakelijk."

"De SGP vindt dat de provincie op het gebied van wonen niet primair leidend en sturend bezig mag zijn. De provincie moet vooral een coördinerende en faciliterende rol spelen. Zie bladzijde 7 Verkiezingsprogramma."

"Er is een groot tekort aan woningen. Mocht er binnen de bebouwde kom onvoldoende ruimte zijn, dan is buiten de bebouwde kom bouwen een oplossing."

"Veel gemeenten hanteren al een terughoudend beleid ten aanzien van het bouwen in de buitengebieden. Hoewel deze gebieden hun open functie in het landschap dienen te behouden is een volledige bouwstop niet gewenst. Denk hierbij aan het inrichten van recreatiewoningen, kangoeroewoningen en (mantel)zorgwoningen."

"Een bewoonbaar Gelderland vergt woningbouw. Bouwen binnen de kom leidt na inbreiding tot hoogbouw. De leefbaarheid van kleine kernen kan daardoor onder druk komen te staan. Op voorhand uitsluiten van bouwen buiten de kom miskent de positie van gemeenten om daarin een eigen beleid te voeren."

"Het wonen buiten de bebouwde gaat ontvolking van het platteland tegen."

8. Topsportevenementen

De provincie moet blijven meebetalen aan topsportevenementen.

Eens

"De Giro is een mooi voorbeeld van hoe een topsportevenement een geweldig effect kan hebben in en voor de provincie. Zo zijn er vele andere voorbeelden. Voor de VVD geldt wel dat er een goede verhouding moet zijn tussen kosten/baten."

"Het CDA wil topsportevenementen binnenhalen. Topsport en breedtesport (amateursport) hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Topsportevenementen geven daarnaast een boost aan het toerisme en de economie in de regio."

"D66 erkent de kracht van grote sportevenementen, maar ziet hier ook de kosten van. Door in te zetten op maximaal twee grote topsportevenementen per jaar wil D66 de focus verschuiven van topsport naar breedtesport. Zo kan de provincie voldoende aandacht blijven besteden aan de economische, maatschappelijke en sportieve kracht van een breed sportaanbod."

"Promotie van Gelderland is belangrijk. Topsportevenementen geven ook voor de Gelderlander plezier. Het vereiste voor het meebetalen door de provincie aan topsportevenementen is, dat het bedrijfsleven ook een grote bijdrage levert."

"De provincie mag zijn plek innemen, ook voor topsportevenementen. Veel van de topsporters komen uit de provincie en kunnen hier hun vleugels uitslaan."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. Topsportevenementen kunnen de interesse in het zelf beoefenen van sport vergroten. Ook dragen dergelijke evenementen bij aan de lokale economie."

Geen van beide

"Het gaat om een gezond en sportief Gelderland. Het probleem bij de financiering van topsportevenementen is dat gelden naar buiten de provincie vloeien, terwijl ze bij breedtesport-evenementen in de regio blijven. Inmiddels staat Gelderland qua topsport voldoende op de kaart. De focus op breedtesport is voor de inwoners van Gelderland nu belangrijker."

Oneens

"De SP ziet al dat geld liever naar breedtesport gaan: zo kan iedereen sporten en gezond blijven. Topsportevenementen moeten zichzelf financieren. Zo wordt ook voorkomen dat de provincie aan tafel zit met ongewenste sponsoren."

"Topsport ontstaat niet vanzelf. Daarvoor heb je amateursporters nodig. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen in Gelderland kan sporten. Wij kiezen voor het ondersteunen van amateursport. Kinderen die in gezinnen wonen die daar geen geld voor hebben, verdienen een steuntje in de rug. Topsportverenigingen en -instellingen moeten verbonden zijn met hun wortels. Alleen wanneer evenementen ook voordelig zijn voor amateursporters, moet de provincie meebetalen."

"Geen subsidie voor topsportfeestjes. Enkel de provinciale kerntaken en richten op de eigen regio."

"De ChristenUnie wil geen overheidsgeld inzetten om grote sportevenementen naar Gelderland te halen. Bij sportevenementen in de laatste jaren heeft ChristenUnie steeds voorgesteld het geld te besteden aan breedtesport."

"Het huidige sportbeleid van de provincie Gelderland is gericht op het organiseren van grootschalige sportevenementen, waarbij in veel gevallen ook de zondagsrust in het geding is. Dit is wat de SGP betreft geen taak van de provinciale overheid. Zie bladzijde 26 Verkiezingsprogramma."

"GroenLinks is bereid extra geld uit te trekken om evenementen naar Gelderland te halen. De voorwaarde is dan altijd dat zo’n evenement een of meer van onze doelen dichterbij brengt, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie, van kunst en cultuur of van breedtesport: sport voor iedereen in plaats van voor een selecte groep topsporters."

"De Partij voor de Dieren ziet liever dat de breedtesport gestimuleerd wordt, of dat het geld gebruikt wordt voor bijvoorbeeld natuur, milieu en dierenwelzijn."

"Mensen die sport willen zien moeten dit zelf bekostigen."

9. Land- & Tuinbouw

De provincie moet de land- en tuinbouw geen extra regels opleggen, de landelijke wetgeving volstaat.

Eens

"Er zijn veel regels waaraan de land- en tuinbouw zich moet houden. De VVD gaat uit van vertrouwen dat ieder zich houdt aan deze regels. Dan zijn meer regels niet nodig. Handhaving is nodig voor degenen die zich niet aan deze regels houden."

"Er is vanuit de landelijke wetgeving voldoende wet- en regelgeving waar de land- en tuinbouw aan moet voldoen. Dit is voor het CDA voldoende."

"Geen extra provinciale regels voor boeren en tuinders bovenop de nationale wet- en regelgeving."

"Het niet strenger vaststellen van Natura 2000-doelen en milieuregels dan strikt noodzakelijk is."

"Er zijn voldoende landelijke regels. Extra provinciale regels leiden tot ongelijkheid onder boeren in Nederland."

"FVD wil geen extra regels voor de land- en tuinbouw. Bedrijven die soms al generaties goed draaien moeten toekomstgericht geholpen worden om te innoveren. Ondernemerschap moet worden beloond, niet nog verder worden ingeperkt door overbodige bemoeizucht uit de politiek."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"De ChristenUnie streeft ernaar om zo weinig mogelijk extra regels op te leggen bovenop de landelijke wetgeving. We kunnen echter niet uitsluiten dat dit soms noodzakelijk is om gebiedsgerichte doelen te behalen."

Oneens

"D66 wil de land- en tuinbouw klaar maken voor de toekomst. Zodat onze boeren duurzame producten van hoge kwaliteit leveren én een goede boterham verdienen aan hun werk. Met oog voor gezondheid, milieu, dierwelzijn, landschap en klimaat."

"De provincie kan door extra regels op te stellen, zorgen voor betere bescherming van natuur en omwonenden. Zo zorgt de provincie samen met de landelijke overheid voor een gezond en veilige leefomgeving."

"Land- en tuinbouwbedrijven werken met dieren en stoten vaak ongezonde stoffen uit. De PvdA vindt dat iedereen zeker moet zijn van een gezonde leefomgeving. Daarom vindt de PvdA dat agrarische bedrijven die gezond, schoon en duurzaam ondernemen met oog voor dierenwelzijn een zetje in de rug moeten krijgen. Bedrijven die vervuilen of hun dieren slecht behandelen leggen we extra regels op."

"Landbouwtransitie is dringend nodig in heel Nederland, dus zeker in zo’n landbouwprovincie als Gelderland. De provincie moet op alle mogelijke manieren ruimhartige steun geven aan initiatieven die de omslag naar biologische en natuur-inclusieve en kringlooplandbouw dichterbij brengen. Naast eigen provinciale middelen maken we hiervoor gebruik van Europese en nationale fondsen."

"Gezien de problemen op het platteland, zoals de hoge stikstof- en fijnstofuitstoot, en het risico op gezondheidsschade rond veehouderijbedrijven, is de landelijke wetgeving onvoldoende en is het goed als de provincie extra regels vaststelt."

"Wij willen een ecologisch verantwoord Gelderland. De landelijke wetgeving geeft generieke regels. Volgens LTO is het boerenbedrijf maatwerk. Wij zijn het daarmee eens. Als we van Gelderland de innovatieve ecologische landbouwprovincie willen maken waar het goed werken en leven is, zullen we daar de regels op moeten toesnijden. In overleg met de sector."

"Lokaal kunnen bijvoorbeeld milieumaatregelen noodzakelijker zijn."

10. Ecoduct

Er moet een ecoduct over de A1 bij Terschuur komen om de natuurgebieden in Gelderland en Utrecht met elkaar te verbinden.

Eens

"D66 wil natuurgebieden verbinden. Binnen Gelderland maar ook over provinciegrenzen heen. Door een ecoduct over de A1 vergroten we het leefgebied van herten en reeën. Zo versterken we onze natuur en de biodiversiteit."

"De natuur moet op allerlei manieren versterkt worden. Het verbinden van gebieden is daar een onderdeel van. Zo bevorderen we ook de soortenrijkdom in onze natuurgebieden."

"Voor de PvdA is het belangrijk dat de Gelderse natuur, het aantal planten en dieren, op een gezond niveau is. De aanleg van het zogenaamde Gelders Natuur Netwerk waarin we natuurgebieden aan elkaar verbinden moet afgemaakt worden."

"De ChristenUnie is voorstander van sterke en verbonden natuurgebieden. Op die manier leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit en de schoonheid van Gelderland."

"We willen natuurversnippering tegengaan en ecologische verbindingen herstellen. Daarvoor zijn ecoducten belangrijk. Dus in ieder geval bij Terschuur, Oldenallen (A1, A28) en het Reichswald leggen we ecoducten aan. Daarnaast gaan we fors investeren met diverse andere maatregelen om natuurversnippering tegen te gaan. Vanwege hun kennis willen we veel meer samenwerken met natuur- en landschapsorganisaties."

"Ja, natuurlijk! Om de overlevingskans van soorten te bevorderen moeten de leefgebieden van dieren met elkaar verbonden worden. Een verbinding met de Utrechtse Heuvelrug, bijvoorbeeld bij Terschuur, kan daarbij niet ontbreken. Lokale initiatieven voor verbindingszones zoals oversteekplaatsen en paddentunnels worden ondersteund. Ook goede verbindingen naar het buitenland zijn belangrijk, bijvoorbeeld via het Reichswald naar het Europese natuurnetwerk."

"Het ecoduct is vanwege bezuinigingen geschrapt maar helpt tegen de versnippering van natuurgebieden en biedt de mogelijkheid voor diersoorten zoals het edelhert zich op de Utrechtse heuvelrug te vestigen."

"DENK vindt dat komende generaties net zoveel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

"Gelderland als natuurprovincie heeft een robuuste ecologische verbindingszone nodig tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Met de gemeente Voorthuizen dient in overleg getreden te worden om hen zo nodig te compenseren voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling. Draagvlak bij dit soort beslissingen is essentieel."

Geen van beide

Oneens

"Onderzoek maakt duidelijk dat groot wild nauwelijks over ecoducten trekt. De VVD vindt dit dure voorzieningen."

"De verbinding van Gelderland met Utrecht door dit ecoduct leidt niet tot verbinding van twee natuurgebieden. Deze natuurgebieden liggen namelijk te ver uiteen voor een verbinding via een ecoduct. In het verleden heeft de rijksoverheid de komst van dit ecoduct laten vervallen aangezien het geen toegevoegde waarde zou hebben voor de natuurgebieden."

"Geen nieuwe natuur, maar behouden wat we hebben."

"Het is verstandiger om bestaande natuurgebieden op te waarderen dan nieuwe natuur aan te leggen. Standpunt SGP in PS: tegen de aanleg van nieuwe ecoducten. "

"Natuur is belangrijk voor 50PLUS. Uit ervaring blijkt echter dat ecoducten maar beperkt worden gebruikt. De kosten zijn te hoog om dit te kunnen verantwoorden."

"De kosten daarvoor zijn veel te hoog."

11. Amateurkunst

Er moet meer geld naar volkscultuur en kleinschalige amateurkunst.

Eens

"Het CDA wil investeren in de creativiteit van mensen en verenigingen en ervoor zorgen dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek, dans, cultuur en kunst."

"D66 ziet dat de laagdrempelige, kleinere culturele instellingen een belangrijke kweekvijver zijn voor talent. De samenhang tussen topinstellingen en hobbyisten verdient meer aandacht vanuit de provincie. De één kan niet zonder de ander."

"Kunst en cultuur moet wat de SP betreft breed zijn, voor iedereen toegankelijk en met een zo laag mogelijke drempel (betaalbaarheid) en verspreid over de hele provincie, niet alleen in de grote steden."

"Cultuur is meer dan alleen vrijetijdsbesteding. Het brengt mensen bij elkaar en is ook gewoon leuk! De PvdA vindt dat ook kleinere culturele initiatieven recht hebben op steun van de provincie."

"Een samenleving gedijt het best als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. Wij vinden aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monumentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea en muziekeducatie."

"De Nederlandse cultuur is een kostbaar erfgoed dat beschermd dient te worden. Waar vele miljoenen gestoken worden in zinloze projecten kan met dit geld de volkscultuur gesponsord worden, vaak tegen lage kosten. Het resultaat is bovendien een grotere sociale cohesie."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur."

"Een zelfverzekerd Gelderland denkt aan haar cultuurhistorische oorsprong. Hiervoor is nodig om volkscultuur en kleinschalige amateurkunst waar nodig te ondersteunen, om teloorgang van deze cultuurelementen te voorkomen en te behouden voor toekomstige generaties."

Geen van beide

"GroenLinks wil kunst en cultuur in de volle breedte stimuleren. Bijvoorbeeld kunst en cultuur die de Gelderse identiteit benadrukt, zoals op het gebied van de Gelderse geschiedenis. Ook initiatieven met een bredere insteek willen we ondersteunen en de bezuinigingen op kunst en cultuur willen we terugdraaien."

"Cultuur is voor 50PLUS belangrijk. Gemeenschapsgeld moet dusdanig worden besteed dat een zo groot mogelijke groep er profijt van heeft. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn bij het verlenen van subsidie."

Oneens

"De VVD is een groot voorstander van cultuur. Daarom worden ook veel instellingen, festivals en initiatieven door de provincie gesteund. Extra geld voor specifiek ‘volkscultuur en kleinschalige amateurkunst’ hoeft voor de VVD niet."

"Er is maar plaats voor één cultuur en dat is de Nederlandse cultuur. Musea moeten zoveel mogelijk zichzelf kunnen financieren. In stand houden van enkel Gelderse historische gebouwen."

"De ChristenUnie onderschrijft de verbindende waarde van cultuur en amateurkunsten. Wij vinden echter niet dat hier extra in geïnvesteerd moet worden."

"De SGP zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed en het breed uitdragen van cultuurhistorie. Zie bladzijde 26 Verkiezingsprogramma."

"Mensen die daar behoefte aan hebben moeten dat zelf betalen."

12. Basisscholen

De provincie moet er samen met lokale partners voor zorgen dat basisscholen in kleine dorpen en kernen openblijven, desnoods op kosten van de provincie.

Eens

"Om kleine dorpen en kernen levendig te houden zijn voorzieningen van levensbelang. Een basisschool in de buurt zorgt ervoor dat een dorp aantrekkelijk blijft voor gezinnen om in te wonen. Dat komt het hele dorp ten goede en is het daarom voor het CDA waard om geld in te investeren."

"De PvdA vindt dat ieder kind een eerlijke kans verdient. Ieder kind moet zeker zijn van een leraar voor de klas en een school dichtbij. Voor ouders en kinderen in dorpen en kleine kernen is een school dichtbij niet meer vanzelfsprekend. De PvdA vindt dat deze ouders en scholen op steun van de provincie moeten kunnen rekenen."

"Basisscholen zijn essentieel voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van kleine dorpen. De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van deze basisscholen."

"Inderdaad. Door te zorgen dat basisscholen open blijven, kunnen jonge gezinnen langer bij kleine dorpen en kernen blijven wonen."

"Leefbaarheid, ook in kleine dorpen, staat voor 50PLUS voorop. Basisscholen zijn cruciaal om de leefbaarheid te garanderen."

"Het openblijven van basisscholen in kleine dorpskernen is cruciaal voor de leefbaarheid en verjonging in deze gebieden. Zij dienen daarom open te blijven zodat nieuwe generaties niet wegtrekken, hetgeen spookdorpen tot gevolg heeft."

"DENK wil krimp van kleine dorpen en kleine kernen zoals de Liemers en Achterhoek tegengaan door de voorzieningen beschikbaar te houden en de bereikbaarheid niet verder achteruit te laten gaan. DENK wil dan ook het vestigingsklimaat voor instellingen in deze gebieden stimuleren en faciliteren."

"Een sociaal en economisch sterk Gelderland vergt een goede onderwijsvoorziening. Waar deze in kleine kernen dreigt weg te vallen zal de provincie op behoud ervan in moeten zetten. Ook omdat deze scholen bijdragen aan behoud van een bloeiende middenstand en verenigingsleven."

"Voor de leefbaarheid in kleine dorpen is dit noodzakelijk."

Geen van beide

Oneens

"Onderwijs is een taak van de gemeenten. De provincie heeft geen rol in het open houden van basisscholen."

"D66 wil goed en bereikbaar onderwijs voor iedereen, ook voor kinderen in kleine kernen. Gemeenten en schoolbesturen kunnen samen het best bepalen welke scholen dit kunnen leveren. D66 kiest ervoor om te investeren in álle scholen in Gelderland. Door het verduurzamen van de scholen en door scholen te ondersteunen bij de aanleg van een groen schoolplein."

"De provincie kan geen scholen overeind houden. Ze kan wel zorgen dat het platteland aantrekkelijk blijft en wordt voor jonge gezinnen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betaalbare woningen, beter openbaar vervoer en sociale voorzieningen. Zo kan een school weer levensvatbaar worden."

"De provincie dient zich enkel bezig te houden met de kerntaken. Onderwijs is geen provinciale taak."

"Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

"Het financieren van basisscholen is een gemeentelijke taak. GroenLinks kijkt provinciaal integraal naar wat nodig is om de leefbaarheid in kleine kernen te behouden. De provincie kan bijdragen aan cultuur, sport en ontmoeting, allemaal van belang voor het verbinden in de samenleving. We ondersteunen - meer dan nu – initiatieven, van veel kanten, om de leefbaarheid en verbondenheid in de provincie verbeteren."

13. Bouwvrijheid

Gemeenten moeten de vrijheid krijgen naar eigen inzicht woningen bij te bouwen als daar vraag naar is.

Eens

"De gemeenten weten het best welke behoefte er is aan woningen. Zij dienen die ruimte te krijgen."

"Momenteel bepaalt de provincie nog te veel hoeveel woningen er gebouwd mogen worden in de verschillende gemeenten. De gemeenten dienen zelf aan de slag te gaan als het gaat om de vraag hoeveel en welke woningen er gebouwd moeten worden voor de verschillende doelgroepen, zoals starters, alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Bouwen naar behoefte in elk gebied is het uitgangspunt."

"Dit kan alleen als gemeenten evenwichtig bouwen: dus niet alleen dure koopwoningen neerzetten, maar vooral ook betaalbare woningen, zeker sociale huurwoningen."

"In Gelderland moet je zeker zijn van een dak boven je hoofd. Op dit moment is er een tekort aan betaalbare huizen. De komende tien jaar wil de PvdA 100.000 betaalbare huizen extra bij laten bouwen. Gemeenten, woningbouwstichtingen en projectontwikkelaars die plannen maken voor dat doel kunnen rekenen op steun van de provincie."

"Stimuleren van de bouw van meer sociale huurwoningen, betaalbare middenhuurwoningen en koopwoningen. Maar absoluut géén voorrang statushouders bij toewijzing woningen."

"Er moet gebouwd worden waar behoefte aan is. Zie bladzijde 7 Verkiezingsprogramma."

"De gemeenten moeten naar behoefte kunnen bouwen. Zij hebben het beste inzicht."

"Vanwege de Randstad-problematiek moet in de provincie gezocht worden naar passende uitwijkmogelijkheden voor woningzoekenden. Door op gemeentelijk niveau een (omkaderde) vrijheid te bieden tot de realisatie van woningen ontstaat een natuurlijke, in het landschap passende invulling hiervan."

"Nederland staat voor een urgente en grote bouwopgave. Een bouwopgave die per gemeente, provincie en in de tijd verschilt. Om aan de woningbehoefte te voldoen, zullen op korte termijn de expertise in ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling vergroot moeten worden. Daarom moet de provincie flexibele bouwexpertise - ook wel vliegende brigades genoemd - aanbieden aan gemeenten."

"In een bewoonbaar Gelderland zijn gemeenten de bestuurslaag die het dichtst bij de bewoners staat. Gemeenten en hun bewoners vormen het bestuurlijke draagvlak. Gegeven de Omgevingswet en Provinciale Omgevingsverordening dienen gemeenten op de vraag naar woningen bij hun bewoners naar eigen inzicht in te kunnen springen, zonder vingertje van de provincie."

"Gemeenten kunnen zelf beoordelen of er behoefte aan woningbouw is."

Geen van beide

Oneens

"D66 kiest voor gezonde, leefbare en compacte steden en dorpen. Gemeenten maken in hun regio afspraken wie hoeveel mag bouwen op basis van de vraag naar woningen, maar moeten eerst de ruimte binnen de bebouwde kom benutten. Door in te zetten op wonen binnen de bebouwde kom kiest D66 voor kernen met draagvlak voor voorzieningen. Hierdoor blijven Gelderse steden en dorpen aantrekkelijk en leefbaar."

"De provincie speelt een belangrijke rol in het zuinig omgaan met de beschikbare ruimte in Gelderland. Daar hoort ook bij dat er goede afspraken gemaakt worden tussen gemeenten. Zo voorkomen we dat er te veel of slecht passende woningen bij komen."

"De provincie gaat hier niet over. Die wijst zogeheten contingenten toe voor nieuwe woningen, maar over de verdeling hiervan gaan gemeenten. Natuurlijk wil GroenLinks niet dat er buiten de bebouwde kom wordt gebouwd: de open ruimte willen we beschermen."

"De praktijk heeft laten zien dat gemeenten te grote financiële risico's nemen en elkaar beconcurreren als er geen regie van de provincie is."

14. A15

Gebruik van de doorgetrokken snelweg A15 moet gratis worden. Daarom moet de provincie een eventuele tol van het Rijk afkopen.

Eens

"Het CDA wil dat de tolheffing op de A15 van Duiven naar de Pleij (Zevenaar) wordt geschrapt. Het CDA wil dat de provincie hiervoor 200 miljoen beschikbaar stelt."

"Doortrekken A15 en geen tolheffing op de A15."

"Waarom zou de Gelderlander moeten betalen voor het gebruik van een rijksweg?"

"Het verbeteren van de infrastructuur is belangrijk voor een toegankelijke en aantrekkelijke provincie. De kosten hiervan mogen niet worden verhaald op de gebruikers. Juist een vrij toegankelijk wegennetwerk is belangrijk om bedrijvigheid te stimuleren. Er zijn voldoende gelden beschikbaar om dit mogelijk te maken."

"DENK vindt het vrije gebruik van ons wegennet een basisprincipe."

"Een economisch sterk Gelderland vergt een goede snelwegverbinding. Het afwentelen van het gebruik ervan op de werkenden die van deze snelweg gebruik moeten maken lijkt eerlijk (gebruiker betaalt) maar is in wezen onrechtvaardig (geen alternatief voor hun broodwinning) en remt de inkomensontwikkeling in Gelderland. Niet alleen richting rijksoverheid maar ook richting de regering van NRW dient nagegaan te worden of de tol kan worden afgekocht. Ondertussen inzetten op alternatieve vervoersvormen."

Geen van beide

Oneens

"Er zijn afspraken gemaakt tussen het rijk en de provincie over het doortrekken van de A15. De VVD gaat uit van afspraak = afspraak. Dus de A15 moet snel worden aangelegd! Als één van de afspraken een tolheffing is, dan dienen we ook die afspraak na te komen. Het belangrijkste is dat de files op de A15, A325 en A12 tot het verleden behoren en dat er sprake is van een goede doorstroming naar Duitsland."

"Het afkopen van de tol van de A15 kost honderden miljoenen euro’s. D66 kiest ervoor dit geld te investeren in klimaat. Onder andere door in te zetten op slimme mobiliteit, door ons openbaar vervoer te verbeteren en door naar alle Gelderse steden snelfietsroutes aan te leggen."

"De Gelderlandse belastingbetalers hebben al 360 miljoen meebetaald aan de A15. We laten ze niet een tweede keer betalen om die weg te gebruiken."

"De tol is een manier van de landelijke regering om te betalen voor hun deel van het aanleggen van de weg. De PvdA is van mening dat dit een oneerlijke maatregel is voor de gebruikers van de A15. De provincie moet actief lobbyen om gebruik van de A15 gratis te houden. Het afkopen van de tol kost meer dan €300 miljoen euro. Dat geld kan beter worden besteed aan het bouwen en isoleren van huizen of investeringen in het OV."

"De ChristenUnie ziet het liefst dat er geen tol wordt geheven op de A15, maar is niet bereid om de kosten voor deze weg van het Rijk te betalen. In het verleden zijn er afspraken gemaakt over de voorwaarden voor het aanleggen van de A15. Aan die afspraken moeten we ons houden."

"De afspraak met de provincie Gelderland hierover gemaakt moet nagekomen worden."

"Meer asfalt is een heilloze weg, zoals de A15 of de aanleg van de Campusroute in Wageningen. GroenLinks wil ook geen geldverslindende projecten voor meer automobiliteit. Mocht de A15 toch worden aangelegd, dan met tolheffing volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. De provinciale middelen voor mobiliteit willen we inzetten voor schoon en openbaar vervoer en gebruik van de fiets."

"De Partij voor de Dieren was en is tegen de doortrekking van de A15. De provincie heeft al heel veel betaald voor doortrekking van de A15. Van de automobilisten die de weg gebruiken, mag ook wat worden verwacht. De vervuiler betaalt. Anders zou de rekening naar álle Gelderlanders gaan."

"Gebruikers dienen te betalen."

15. Veehouderijen

Om de uitstoot van stikstof te verminderen, moet het aantal dieren in veehouderijen omlaag.

Eens

"D66 zet zich in voor een kringlooplandbouw. Voor dieren in de veehouderij importeren we geen soja meer van over de hele wereld, maar voeren we alleen nog lokaal verbouwd voedsel en voedselresten die mensen niet kunnen eten. Zo maken we de landbouw en veehouderij circulair. In de Nederlandse kringloop passen minder dieren dan we nu houden, zo verlagen we ook onze uitstoot van stikstof en fijnstof."

"Het verminderen van het aantal dieren is slechts een van de middelen om de uitstoot van stikstof te verlagen. Dat is ook beter voor het welzijn van de dieren."

"In Gelderland moet je zeker zijn van een gezonde leefomgeving. Bedrijven waar veel dieren op elkaar gepakt zitten, stoten veel ongezonde stoffen uit. De PvdA vindt dat, om de gezondheid van omwonenden te beschermen, het aantal dieren niet verder mag groeien. Verdere industrialisatie van de landbouw moet voorkomen worden. Het dierenwelzijn moet sterk verbeteren."

"De ChristenUnie staat voor een kringlooplandbouw: gericht op een goede opbrengst en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie, maar ook op het zo min mogelijk belasten van klimaat, milieu en natuur. Minder dieren is een oplossingsrichting, maar dan moeten we als consumenten wel bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen."

"Stikstof is voor natuur en mens een enorm probleem, grotendeels veroorzaakt door de industriële landbouw. Er is meer aandacht nodig voor de gezondheidsrisico’s van alle intensieve veehouderijen. Dat betekent ook dat de ontwikkeling van megastallen moet worden tegengegaan. GroenLinks wil zorgen dat veestapel wordt verkleind en dat boeren kunnen overstappen op natuur-, dier- en mensvriendelijke landbouw."

"Ja, de hoge stikstofuitstoot van veehouderijbedrijven en rond wegen is funest voor de gevoelige natuur. De Partij voor de Dieren wil de vee-industrie met minstens 70 % verkleinen. Dit vermindert ook de problemen met het mestoverschot en de import van veevoer. Het gebruik van luchtwassers om de stikstofuitstoot te verminderen is geen oplossing, omdat dieren daarbij in dichte stallen opgesloten worden, en nooit buiten komen."

"DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm."

"Een ecologisch verantwoord Gelderland vergt vermindering van industriële landbouw en afbouw van niet-grondgebonden landbouw, dus ook vermindering van het aantal dieren in veehouderijen. Boeren dienen gesteund te worden om die omslag te maken."

"Dit is beter voor milieu en dieren."

Geen van beide

"Volksgezondheid staat voor 50PLUS voorop. De provincie moet in overleg gaan met veehouderijen hoe de stikstofuitstoot het beste kan verminderen. Technische oplossingen kunnen hierbij ook een grote rol spelen."

Oneens

"Er is uitgebreide wet- en regelgeving m.b.t. de uitstoot van stikstof. Boeren dienen zich hieraan te houden. De VVD is geen voorstander van provinciaal beleid om het aantal dieren in de veehouderijen extra te verminderen."

"Vermindering van het aantal dieren in veehouderijen zal niet of nauwelijks tot vermindering van uitstoot leiden."

"Geen extra provinciale regels voor boeren en tuinders bovenop de nationale wet- en regelgeving. Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te verbreden."

"De agrarische sector moet ruimte blijven houden om zich te kunnen ontwikkelen en verbreden, ook met agrarisch gelieerde nevenactiviteiten. Zie bladzijde 16 Verkiezingsprogramma."

"Het is onverantwoord beleid om één aspect van onze totale uitstoot te nemen en dan te denken daarmee een complex, veelomvattend vraagstuk even op te lossen. In overleg met de landbouwsector moet gekeken worden naar een optimale bedrijfsvoering en stoffen-huishouding. Maar het afrekenen van veehouderijen op uitstoot van stoffen mist doel en is zeer schadelijk voor ons ondernemersklimaat."

16. Verbreding A28

Gelderland moet meebetalen aan verbreding van de A28 tussen Amersfoort en Zwolle.

Eens

"De A28 tussen Amersfoort en Zwolle moet worden verbreed om de doorstroming en veiligheid van het verkeer te verbeteren. De provincie kan meebetalen aan onderzoek hoe de A28 het beste verbreed kan worden. De aanleg zelf wordt betaald door het Rijk."

"De West-Veluwe is een gebied dat sterk groeit. Inwoners moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen van en naar hun werk, school of richting ziekenhuis. Een goede bereikbaarheid is daarvoor essentieel. De A28 is een dagelijks knelpunt. De provincie moet aanpak van de A28 middels een actieve lobby richting de landelijke overheid ondersteunen."

"No-nonsense-onderhoud van wegen en uitbreiding/verbreding waar nodig is. Investeren in (snel)fietspaden."

"Daarnaast is het nodig bij de Rijksoverheid aandacht te blijven vragen voor de sterk toenemende file druk op de A15, A28, A50 en A1 in Gelderland. De SGP zal evenals bij de doortrekking van de A15 instemmen met een provinciale bijdrage. Zie bladzijde 19 Verkiezingsprogramma. "

"Het traject op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle is inmiddels een van de drukste trajecten geworden. Er zijn hierdoor bovendien veel gevaarlijke situaties en ongelukken. In plaats van dure windmolens langs de A28 aan te leggen kan beter geïnvesteerd worden in verbreding en oplossing van knelpunten."

"DENK vindt een goede infrastructuur van groot belang. Hierbij geniet openbaar vervoer de prioriteit. Daar waar nodig dienen echter ook wegen verbreed te worden."

"Is de eenvoudigste manier om filevorming tegen te gaan."

Geen van beide

"De ChristenUnie vindt dat het Rijk verantwoordelijk is voor de verbreding van de A28. Indien het Rijk deze verantwoordelijkheid niet neemt, kan de Provincie een stimulerende rol spelen."

"De verbreding kan meehelpen om de druk op het wegennet rondom Apeldoorn te verlichten, maar zeker is dat niet. Het verkeer neemt elk jaar toe. Een bereikbaar Gelderland vergt dat serieus aan de slag gegaan wordt met innovatieve alternatieve vormen van mobiliteit zoals Lightrail."

Oneens

"De A28 is een rijksweg. Het ligt daarom niet voor de hand om als provincie mee te betalen aan de verbreding van deze weg."

"D66 kiest ervoor om te investeren in slimme mobiliteit, beter openbaar vervoer en snelfietsroutes naar alle Gelderse steden. Keer op keer bevestigen onderzoeken dat extra asfalt extra autoverkeer aantrekt."

"Meer asfalt is geen oplossing voor verkeersdrukte. Wij pleiten voor beter en meer openbaar vervoer en vervoer van vracht via het spoor of over water. Bovendien is de A28 een Rijksweg, dus de landelijke overheid moet de portemonnee trekken. Het vrachtverkeer en woon/werkverkeer zal een verbreding toejuichen."

"GroenLinks wil geen geldverslindende projecten voor meer automobiliteit. Meer asfalt lost niets op. GroenLinks verzet zich tegen de verbreding van de A28. Files zijn alleen goed op te lossen door het invoeren van rekeningrijden, beter openbaar vervoer en meer gebruik van de fiets. De provinciale middelen voor mobiliteit willen we daar dus veel meer voor inzetten."

"Meer asfalt leidt tot meer files. De Partij voor de Dieren zet in op verbeteren van het openbaar vervoer en het vervoer per spoor, water en fiets, niet op extra asfalt."

"De aanleg en aanpassing van autosnelwegen zijn een rijksaangelegenheid."

17. Streekbus

Buiten de spitsuren moeten reizigers gratis gebruik kunnen maken van streekbussen, op kosten van de provincie.

Eens

"De kosten worden toch al gemaakt, dus zo kunnen we die bussen beter benutten. Het OV wordt dan aantrekkelijker. En door meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen, neemt de verkeersdrukte af en de luchtkwaliteit toe."

"De PvdA vindt dat kinderen en mensen met de allerlaagste inkomens (vrijwel) gratis met de bus moeten kunnen reizen. Ook in de spits. Daarvoor moet de provincie speciale tariefacties in het leven roepen. Reizigers die buiten deze twee doelgroepen vallen, betalen het gewone tarief."

"GroenLinks zet extra provinciaal geld in voor een dekkend, aantrekkelijk en goed toegankelijk OV-netwerk. En dit bovenop het geld dat we van het Rijk krijgen voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Volwaardige OV-verbindingen en openbaar vervoer op maat zijn belangrijk om krimpgebieden beter bereikbaar en prettiger leefbaar te maken. Daarbij passen ook dergelijke ideeën voor gratis openbaar vervoer."

"De Partij voor de Dieren is voor een experiment met gratis vervoer buiten de spits, om te zien of dat extra reizigers van de auto naar het OV laat overstappen, of meer reizigers buiten de spits laat rijden."

"50PLUS is hier een groot voorstander van. Als meer mensen buiten de spits het openbaar vervoer gaan gebruiken, leidt dit tot minder files en minder vervuiling."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer."

Geen van beide

"Werkenden dienen met name te reizen binnen de spits. Overige groepen bevoordelen middels gratis vervoer lijkt onrechtvaardig. Streekbussen zijn essentieel voor de bereikbaarheid van diverse (kleine) kernen. Het laag houden van de kosten ook. In de onderhandelingen van de provincie m.b.t. de nieuwe concessies voor het streekvervoer dient ingezet te worden op vermindering van de kosten van vervoer en op streekbussen die uitsluitend nog aangedreven worden door elektriciteit of waterstof."

Oneens

"De kosten voor het laten rijden van de streekbussen blijft gelijk als buiten de spitsuren gratis kan worden gereisd. Dit houdt dus in dat degenen die in de spits reizen extra moeten betalen. Dat vindt de VVD niet juist. Ieder moet in principe betalen voor het gebruikmaken van de bus."

"Wij vinden dat er niks mis mee is om reizigers te laten betalen voor het gebruik van openbaar vervoer, zowel binnen als buiten de spits."

"Openbaar vervoer is niet gratis. D66 kiest voor betaalbaar openbaar vervoer, waarbij we ons geld investeren in het oplossen van knelpunten. Door het verbeteren van het openbaar vervoer worden bus en trein een aantrekkelijk alternatief voor de auto."

"Niets is gratis, ook deze kosten worden doorberekend aan de burger. Wij willen lastenverlichting. Met een provincie die alleen die taken uitvoert met doelen gericht op de kerntaken."

"De ChristenUnie wil een aantrekkelijk openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Gratis openbaar vervoer bestaat echter niet. De kosten zullen dan opgebracht worden door de samenleving. Wij vinden het eerlijk dat de gebruiker van een voorziening daar ook voor betaalt."

"Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

"De provincie moet zich niet gaan bezighouden met allerlei subsidieprojecten voor zaken die lokaal prima door marktwerking kunnen worden geregeld, zoals streekvervoer. De gebruikers hiervan buiten de spits behoren bovendien vaak tot de meest welvarende groepen in de samenleving."

"Het is beter om ze dan minder frequent te laten rijden."

18. Eenzaamheid

Om eenzaamheid te bestrijden moet Gelderland geld steken in ontmoetingsruimten, zoals dorps- en cultuurhuizen.

Eens

"CDA is voorstander van ontmoetingsruimten, zoals dorpshuizen en cultuurhuizen. Dit geeft veel mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken. Een ontmoetingsplaats waar iedereen zich thuis voelt en graag samen is met anderen."

"Ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen maar ook bibliotheken zijn de knooppunten in de sociale structuur van dorp en wijk. De toegang is gratis, de koffie betaalbaar. Mede hierdoor blijft een wijk/dorp levendig en aantrekkelijk."

"De PvdA staat voor een sociale, veilige, leefbare samenleving. Eenzaamheid is een groot probleem. De PvdA vindt dat er daarom extra geld moet naar "woon-zorgprojecten", waar de zorg en het wonen voor ouderen, maar ook voor ggz-patiënten of dak- en thuislozen, samenkomt. De PvdA wil in dorpen en kernen voorzieningen waar ontmoeting tussen mensen centraal staat. Tegelijkertijd kun je er ook je kind naar de opvang brengen, een boek lenen of een kopje koffie drinken."

"Eenzaamheid is een steeds groter probleem. Als samenleving zijn we er voor elkaar. Ontmoetingsruimten spelen hierin een belangrijke rol."

"De SGP is voorstander van het in stand houden van dorps- en cultuurhuizen."

"We willen - meer dan nu gebeurt – initiatieven ondersteunen die de leefbaarheid en verbondenheid in de provincie verbeteren. Dat kunnen diverse activiteiten zijn en initiatieven van verschillende kanten. Belangrijk is dat iedereen mee kan doen en we een bloeiende Gelderse samenleving hebben. Dus ontmoeting is hiervoor heel belangrijk."

"Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen die eenzaamheid ervaren een plaats hebben om anderen te ontmoeten. Dit is met name een taak voor het Rijk en gemeenten, maar het moet wel gebeuren. Indien nodig moet de provincie bijspringen."

"Eenzaamheid is één van de grootste problemen van deze tijd. De afgelopen jaren is er steeds minder geld beschikbaar gesteld door landelijke en gemeentelijke overheden voor ontmoetingsruimten. Wat 50PLUS betreft stelt de provincie geld beschikbaar om sluiting van ontmoetingsruimten te voorkomen en, waar nodig, nieuwe ontmoetingsruimten te creëren."

"DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. Ook kunnen buurthuizen met vrije recreatieruimten, voor bijvoorbeeld jongeren, gerealiseerd worden."

"Een sociaal Gelderland vergt een provincie die actief gemeenten steunt in hun pogingen om de leefbaarheid voor hun bewoners in stand te houden. Overleg met gemeenten is dus essentieel."

"Eenzaamheid is alleen te bestrijden door mensen Jezus aan te prijzen."

Geen van beide

Oneens

"De gemeenten gaan over de dorps- en buurthuizen. Zij weten als geen ander wat de behoefte is binnen de gemeente. Zij kennen de burgers en kunnen inspelen op het tegengaan van eenzaamheid. De VVD ziet hier geen rol voor de provincie."

"D66 wil dat inwoners samen activiteiten kunnen organiseren in dorps- en cultuurhuizen. De gemeente is verantwoordelijk voor hiervoor ruimte beschikbaar te stellen."

"De provincie moet zich enkel richten op de kerntaken. Dus geen multikulprojecten en leefbaarheidsbarbecues en dergelijke."

"Het beleid rond dorps- en cultuurhuizen ligt bij de gemeenten en de lokale bevolking; niet bij de provincie. De provincie dient zich echter wél in te zetten voor cultuurbehoud en toekomstgerichte inrichting van een vitale, open samenleving waardoor ook langs die weg eenzaamheid kan worden tegengegaan."

19. Streekproducten

De provincie moet geld steken in de zichtbaarheid van Gelderse streekproducten, ook in supermarkten.

Eens

"Gelderland heeft veel prachtige streekproducten. Wij omarmen het gebruik van streekproducten omdat het duurzaam is: een appel uit de Betuwe is minder vervuilend dan een uit Spanje. Ook willen we onze provinciale ondernemers graag steunen in hun werk. Gelderse streekproducten herkenbaar aanbieden aan de consument vergemakkelijkt de keuze voor regionaal geproduceerd voedsel."

"We zijn trots op al dat moois uit Gelderland, dat mogen we zeker laten zien. Wij kiezen sowieso voor lokaal en verantwoord gemaakt. Zo steunen we ook Gelderse ondernemers."

"In Gelderland wordt veel goed en gezond voedsel dichtbij verbouwd. De PvdA wil het lokaal en regionaal verbouwen van voedsel stimuleren. Dat is goed voor mens, dier en milieu. Het kopen streekproducten is ook goed voor de Gelderse economie. Daarvoor is het essentieel dat deze streekproducten ook verkocht worden in supermarkten."

"De ChristenUnie wil stimuleren dat inwoners van Gelderland kunnen kiezen voor streekproducten, om onze eigen boeren te ondersteunen en milieubelasting te verminderen door het beperken van onnodig transport van voedsel."

"De SGP zet zich in voor projecten om producent en consument dichter bij elkaar te brengen. Zie bladzijde 14 Verkiezingsprogramma."

"GroenLinks wil boeren stimuleren in bredere bedrijfsvoering. Zoals het produceren en verkopen van eindproducten, natuurbeheer, meedoen met de energietransitie, zorgfuncties, recreatie en toerisme. Dit levert werkgelegenheid en groter maatschappelijk draagvlak op. Inwoners krijgen meer inzicht in voedselproductie. Stads- en dorpsbewoners willen dan lokaal geproduceerd voedsel afnemen. We willen ondersteunen dat hier een zichtbaar netwerk in ontstaat."

"Ja. Bovendien moet duidelijker worden hoe de betreffende producten geproduceerd worden en wat de invloed op milieu en natuur is. Op producten van dieren komen eerlijke foto’s te staan van de omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden. Wild wordt niet meer gepromoot als streekproduct."

"50PLUS is voorstander van een circulaire economie. Producten uit de nabije omgeving leiden tot minder vervuiling en stimuleren de lokale economie."

"De producenten van Gelderse streekproducten dragen direct bij aan de lokale economie. De provincie dient dit te ondersteunen."

"Een cultureel, historisch Gelderland vraagt om zichtbare streekproducten. Bij een economisch sterk en ondernemend Gelderland hoort dat ondernemers in beginsel zelf hun producten promoten. De Provincie dient wel de campagne Buy Local te steunen om zo de zin van steun aan onze boeren en dus lokale producten te onderstrepen."

Geen van beide

"De VVD is blij dat er grote vraag is naar streekproducten, maar ziet het niet als taak van de provincie om de zichtbaarheid in supermarkten te vergroten. Het promoten van Gelderse producten in het algemeen is natuurlijk prima."

Oneens

"D66 is een voorstander van het eten van Gelderse streekproducten, maar het is aan ondernemers zelf om de marketing van deze producten te regelen. D66 investeert liever in het verduurzamen van de landbouw dan in marketing."

"De provincie moet zich enkel richten op het faciliteren van het bedrijfsleven en niet met zakken geld bedrijven lokken. Dit verstoort de marktwerking."

"Kwalitatief hoogwaardige lokale producten zullen via een gezonde marktwerking hun weg vinden naar de consument. Ook in supermarkten. Hiervoor zijn geen subsidieregelingen nodig. Wel dient te worden bekeken in hoeverre ondernemerschap en innovatie, hetgeen kan leiden tot hoogkwalitatieve lokale producten, gestimuleerd kan worden."

"Daar moeten de ondernemers zelf zorg voor dragen."

20. Vrachtverkeer

Om het vrachtverkeer in Gelderland te verminderen, moet de provincie meebetalen aan het doortrekken van de Betuwelijn naar het Ruhrgebied in Duitsland.

Eens

"Gelderland is een grensprovincie en kent daarom unieke kansen voor doorvoer en infrastructuur tussen de Randstad en het Ruhrgebied. De PvdA vindt dat transport van goederen zoveel mogelijk over water en spoor moet plaatsvinden en zo min mogelijk op de weg. De PvdA vindt dat er meer treinverkeer over de grens mogelijk moet worden."

"Onze provincie grenst aan Duitsland. Voor veel bewoners en bedrijven is grensoverschrijdende samenwerking belangrijk: voor werkgelegenheid en publieke voorzieningen. Maar er is echt te veel vrachtverkeer. Een doorgetrokken Betuweroute zal dit sterk verminderen in heel Gelderland. Dat is in het belang van leefbaarheid, gezondheid en klimaatmaatregelen. Wij willen hier fors op inzetten."

"Voor het milieu is het beter wanneer vervoer over het spoor gaat dan over de weg. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie een bijdrage kan leveren, als het vrachtverkeer daarmee daadwerkelijk van de weg naar het spoor gaat."

"Treinvervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het wegverkeer. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op vervoer over het spoor."

"Een economisch sterk Gelderland vraag ook om steun voor het vervoer over de grens met Duitsland. Het knooppunt bij Valburg kan hierdoor ook een economische impuls krijgen. En de druk op ons wegennet verminderen."

Geen van beide

"De SGP is hiertoe mogelijk bereid. Maar zal dit af laten hangen van de totale aanpak en de financiële bijdragen van alle betrokkenen."

Oneens

"Het is niet de rol van de provincie om mee te betalen aan het doortrekken van de Betuwelijn naar het Ruhrgebied. De VVD onderkent het belang van het doortrekken. Het is echter een taak van het Rijk om zorg te dragen voor het (inter)nationale spoorwegennet."

"Het CDA is groot voorstander van het doortrekken van de Betuwelijn naar Duitsland omdat dat zal leiden tot drastische vermindering van het vrachtverkeer op de A15. De Betuwelijn is in Nederland aangelegd volgens de eisen, tot aan de grens met Duitsland. Duitsland is nu aan zet om te investeren in verdubbeling van het spoor vanaf de Nederlands-Duitse grens tot aan het Ruhrgebied."

"Fijnstof stopt niet bij de grens, daarom D66 wil samen met Duitsland investeren in schone lucht. Het Nederlandse deel van de Betuwelijn is al af. Het doortrekken van de Betuwelijn naar het Ruhrgebied wordt door Duitsland gedaan. Die aanleg loopt in Duitsland vertraging op door bouwvergunningen, niet vanwege de financiën. D66 kiest er daarom voor om te investeren in spoorverbeteringen aan de Nederlandse kant van de grens."

"Er is door de provincie ruim voldoende geïnvesteerd in de Betuwelijn. Het is aan de rijksoverheid om deze opgave af te ronden. Er moet beter gepland worden op de Betuwelijn zodat er meer vrachttreinen kunnen rijden. Ook door in te zetten op (schone) binnenvaart kunnen we het vrachtverkeer op de weg verminderen."

"De provincie moet alleen die taken uitvoeren die gericht zijn op de kerntaken. En no-nonsense-uitbreiding/verbreding waar nodig."

"De ChristenUnie ziet liever dat goederenvervoer per spoor gaat, dan over de weg. We vinden echter niet dat de provincie voor de kosten van een verbinding naar het Ruhrgebied moet opdraaien."

"Het vrachtverkeer in Gelderland moet minder worden. De Betuwelijn doortrekken naar het Ruhrgebied gaat over Duits grondgebied. De kosten hiervoor zullen door Duitsland moeten worden betaald. De provincie zal in gesprek moeten gaan om Duitsland hiertoe te bewegen."

"De Betuwelijn is een project dat nooit draagvlak heeft gehad van de inwoners en dat nog steeds niet heeft. Het megalomane denken waarbij lokale belangen worden weggewuifd dient plaats te maken voor gedragen initiatieven die ten goede komen aan de inwoners."

"De Betuwelijn is een financiële miskleun die verder niet erger moet worden."

21. Wiet

De provincie moet zich samen met de universiteiten van Wageningen en Nijmegen inzetten voor een kenniscentrum over de teelt en medische toepassing van wiet.

Eens

"De VVD is een voorstander van dit kenniscentrum. Het gaat hier alleen om het gebruik van wiet voor medische toepassingen! Dus niet voor verkoop en gebruik door anderen!"

"D66 wil een Gelders Cannabis Kenniscentrum waarin we teelt- en gezondheidskennis uit Wageningen en Nijmegen koppelen. Daarmee kan Gelderland wereldwijd koploper worden op het gebied van veilige teelt en medisch gebruik van wiet. De teelt van wiet moet ook in Nederland legaal worden. Om de criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen, om onveilige teelt op zolders te voorkomen en voor een veilig product voor de gebruiker."

"Kwalitatief hoge en medicinale wiet moet op grotere schaal beschikbaar komen voor gebruik en betaalbaar blijven voor iedereen. Zo houden we de productie van wiet voor medicinaal gebruik uit de handen van criminelen."

"Wiet kan in sommige gevallen het lijden van patiënten verlichten. Op de Wageningen Universiteit is in het verleden al onderzoek gedaan naar de medicinale effecten van wiet. In het RadboudUMC in Nijmegen is veel kennis over gezondheid aanwezig. De PvdA vindt dat deze kennis gebundeld en benut moet worden."

"GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Verkoop mag alleen met vergunning en moet aan strenge eisen voldoen. Dan neemt de kwaliteit van softdrugs toe en de drugscriminaliteit af. Omdat de teelt en handel strafbaar zijn, is er nog geen mogelijkheid de medische toepassing te ontwikkelen, waar juist onze universiteiten heel goed in zijn. De provincie kan deze kennisontwikkeling stimuleren."

"De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid. De provincie, onderzoeksinstellingen en ondernemers kunnen daarbij een rol spelen."

"50PLUS maakt zich zorgen over de criminaliteit die verbonden is met de handel in wiet. Mensen die voor medische toepassing wiet gebruiken moeten hier op een veilige manier aan kunnen komen."

"Het is een omstreden punt, maar de regulering van de beheerste kweek van kwalitatief goede wiet vermindert de criminaliteit en biedt kansen voor medische oplossingen."

Geen toelichting gegeven

"Een innovatief Gelderland steunt onze kenniscentra in Wageningen en Nijmegen. Expliciet inzetten op de teelt van (medische) wiet door de overheid dient geplaatst te worden in het kader van de pilot van het Rijk omtrent de gereguleerde verkoop ervan. Over de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren dienen goede afspraken gemaakt te worden."

Geen van beide

Oneens

"CDA wil graag een drugsvrije provincie en wil een kenniscentrum over de teelt van wiet niet financieren. Medisch onderzoek naar de toepassing van wiet steunen we uiteraard van harte."

"De provincie moet geen subsidie verstrekken voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van hobbyprojecten."

"Drugs hebben een ontwrichtend effect op onze samenleving en de ChristenUnie vindt het niet passend dat de overheid daar een faciliterende rol in speelt."

"De SGP is tegen elke vorm van het produceren en gebruiken van drugs."

"Elke vorm van drugsgebruik dient alleen maar tegengegaan te worden."

22. Burgerraden

Gelderland moet experimenteren met gelote burgerraden om álle inwoners bij het bestuur te betrekken.

Eens

"Een democratie staat of valt bij betrokkenheid van haar burgers. Vaak zijn het echter dezelfde mensen die actief betrokken zijn bij participatieprocessen. Gelote burgerraden zijn een succesvol instrument om te komen tot representatieve adviezen in gevoelige politieke kwesties en werken als stimulans voor democratische betrokkenheid. D66 pleit daarom voor het experimenteren met gelote burgerraden in de provincie Gelderland."

"De huidige vorm van politiek bedrijven is sterk verouderd. Nieuwe media en nieuwe eisen vragen nieuwe manieren van bestuur. De PvdA wil de komende vier jaar nieuwe vormen van democratie mogelijk maken. Daar hoort ook het experimenteren met burgerraden bij. Een ander voorbeeld is het kiezen van een Jeugdcommissaris en Jeugdparlement om de jongeren, zij die nog geen stemrecht hebben, invloed te geven op het Gelders bestuur."

"De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat burgers goed geïnformeerd worden over, en betrokken worden bij het bestuur. We zijn een voorstander van experimenten met nieuwe vormen van democratie."

"Het bouwen van een democratische samenleving dient in alle geledingen plaats te vinden. Hierin kunnen burgerraden een belangrijke rol hebben. FVD blijft echter vooral voorstander van referenda: want de bevolking moet niet alleen mee kunnen praten, maar vooral ook mee kunnen beslissen."

"DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren."

"Een zorgvuldig en zelfverzekerd Gelderland vraagt om betrokken bewoners. Die hebben we genoeg, maar ze dienen de ruimte te krijgen om aan de slag te gaan met burgerinitiatieven. Nieuwe vormen van democratische besluitvorming en burgerparticipatie moeten een kans krijgen. Gelote burgerraden (voorafgaand aan de besluitvorming) zetten Gelderland als bestuurlijk innovatieve provincie op de kaart."

"Inspraak van de burgers is noodzakelijk om de afstand tussen regeerders en burgers niet nog groter te maken."

Geen van beide

"50PLUS wil meer betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming. Wij maken ons zorgen om de grote groep mensen die zich afzijdig houdt. Deze groep wordt niet bereikt met het instellen van burgerraden."

Oneens

"De VVD vindt het belangrijk om burgers te betrekken bij provinciale onderwerpen en besluitvorming binnen de Provinciale Staten. Het is goed om alert te blijven hoe we burgers nog beter kunnen betrekken en hun inbreng in de Provinciale Staten aan de orde kunnen stellen. De VVD ziet geen meerwaarde in het experimenteren met gelote burgerraden."

"Wij hebben geen behoefte aan gelote burgerraden maar wel aan het in een vroegtijdig stadium betrekken van inwoners bij onze plannen."

"Om betrokkenheid van bewoners te vergroten, moeten we zorgen dat het bestuur kleinschalig en dicht bij mensen wordt georganiseerd. We stoppen herindelingen die zorgen voor megagemeenten. Verder organiseren we meer mogelijkheden voor wijken en dorpen om inspraak te hebben op hun eigen leefomgeving."

"Overbodig, daarvoor zijn verkiezingen en democratisch gekozen volksvertegenwoordigers."

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners van Gelderland gehoord worden, zich vertegenwoordigd voelen en serieus genomen worden. Een open houding van de politiek en brede inspraakmogelijkheden bieden hier voldoende ruimte voor."

"De SGP is hier helemaal op tegen."

"GroenLinks wil inwoners meer betrekken bij het openbaar bestuur, op diverse manieren, gericht op meer invloed en inspraak. Een simpel ja of nee zoals bij referenda volstaat niet, net als loten over wie mee mag praten. GroenLinks is voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Dat betekent informatie inwinnen, argumenten uitwisselen, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen."

23. Migratieachtergrond

De provincie moet geld steken in de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond.

Eens

"In het kader van de inburgering ondersteunen we de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond. Daarbij verwachten ook inzet van de kant van de migrant. Het accent ligt op inburgering."

"Werk is de beste manier om snel te integreren. Daarom wil D66 10.000 vakmensen opleiden om te werken aan de grootste uitdaging in Gelderland: klimaatverandering. Door mensen met een migratieachtergrond te helpen naar een baan als iemand die huizen isoleert of zonnepanelen installeert, kunnen ze snel integreren in de Nederlandse samenleving."

"Beter mee kunnen doen in Nederland is een voorwaarde voor het je thuis voelen. Een financiële drempel kan mensen buiten de deur houden en daarmee het opgaan in de Nederlandse samenleving tegenwerken."

"Gelderland is een veelkleurige provincie. De PvdA heeft diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. Mensen die uit oorlogsgebieden hier naartoe zijn gevlucht verdienen opvang en steun. Bijvoorbeeld bij het leren van de taal - heel belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ook bij het zoeken en vinden van een passende baan."

"Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders zijn welkom in Gelderland. De provincie moet zorgen dat we in ieder geval de afgesproken hoeveelheid mensen opvangen. Samen met de Gelderse gemeenten ontwikkelen we een proactief plan, ook om te zorgen dat al deze mensen goed geworteld raken, volledig mee kunnen doen in de samenleving. Dit geldt ook voor alle anderen met een niet-Nederlandse achtergrond."

"Het is belangrijk te zorgen dat mensen met een migratieachtergrond kunnen meedoen in onze samenleving. Dit is met name een taak voor het Rijk en gemeenten, maar het moet wel gebeuren. Indien nodig moet de provincie bijspringen."

"Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch."

Geen van beide

"Het is belangrijk dat mensen met een migratieachtergrond zich kunnen ontwikkelen. De rijksbijdrage hiervoor is voldoende."

"Een inclusief Gelderland vraagt betrokken bewoners. Ook migranten. Zij dienen door de overheid op dezelfde wijze geholpen te worden als andere bewoners en zich op dezelfde wijze in te zetten als andere bewoners. Hierin een uitzondering maken voor een specifieke groep, terwijl er al tal van maatschappelijke organisaties bestaan om hen te ondersteunen, draagt volgen ons niet per se bij aan een inclusief Gelderland. Wij willen het echter ook niet uitsluiten als dat de leefbaarheid helpt."

Oneens

"Dit is een taak van de gemeente. De VVD ziet geen reden om de gemeenten te ‘corrigeren’."

"Er is maar plaats voor één cultuur in Nederland en dat is de Nederlandse cultuur. Dus een Gelderse samenleving en geen multiculturele samenleving."

"Voor de ChristenUnie is iedereen van evenveel waarde. We vinden het belangrijk dat mensen met een migratieachtergrond een volwaardige plaats in onze samenleving hebben, maar vinden een financiële bijdrage niet bij de taak en rol van de provincie passen."

"Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

"Mensen die naar Nederland komen moeten iets toe te voegen hebben aan de samenleving en een intrinsieke gedrevenheid hebben om te integreren en te emanciperen. Deze zaken kunnen niet middels geld worden afgedwongen of bereikt."

"Mensen die hierheen migreren zijn zelf verantwoordelijk voor emancipatie."

24. Spoor naar Arnhem

De spoorlijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen moet worden doorgetrokken naar Arnhem.

Eens

"De Valleilijn is een zeer drukke verbinding. Veel passagiers hebben Arnhem als eindbestemming. Doortrekken is voor de VVD een goed plan."

"We vinden goede spoorverbindingen in Gelderland belangrijk. Als de Vallei-lijn wordt doorgetrokken naar Arnhem sluit deze beter aan en hoeven reizigers minder over te stappen."

"Reizigers tussen de Food Valley-regio (Ede, Wageningen, Barneveld) moeten zonder overstappen kunnen reizen naar Arnhem. De verwachting is dat het aantal reizigers van en naar de regio verder zal toenemen. Daarom moet het traject worden doorgetrokken."

"De ChristenUnie staat voor een snel en comfortabel openbaar vervoer. Het doortrekken van de Valleilijn naar Arnhem draagt hier sterk aan bij. Het vermindert overstappen en zorgt voor een snelle verbinding door onze provincie."

"Optimalisatie van regionale spoorwegverbindingen en overstappunten, met name drukke verbindingen. Zie bladzijde 20 Verkiezingsprogramma. "

"Onze regionale spoorlijnen zijn belangrijk voor een goed dekkend openbaarvervoernetwerk en voor het voorkomen van meer autoverkeer en asfalt. Daarom moeten deze een impuls krijgen door enkelspoor te verdubbelen en te elektrificeren, nieuwe spoorlijnen aan te leggen en bestaande spoorverbindingen door te trekken. En dat geldt voor heel Gelderland en ook samen met de buurprovincies."

"De Partij voor de Dieren wil openbaar vervoer stimuleren, omdat het beter is voor het milieu. Wanneer dit traject wordt doorgetrokken ontstaat een snellere en comfortabelere verbinding."

"50PLUS wil dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Hiervoor moet het openbaar vervoer ook aantrekkelijker worden. Doortrekken van deze spoorlijn leidt tot een snellere verbinding en daardoor tot meer gebruik van de trein."

"Het ontsluiten van de provincie middels betere infrastructuur is een belangrijke taak van de provincie. Hierdoor wordt de leefbaarheid vergroot en blijven woongebieden interessant voor toekomstige generaties."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer."

"Een economisch krachtig Gelderland vergt een goede spoorverbinding richting de hoofdstad van onze provincie, Arnhem, en verder naar Doetinchem. Overigens, ook de Noord-Zuid-verbinding vanaf Apeldoorn naar Nijmegen vraagt een meer adequate spoorverbinding."

Geen van beide

Oneens

"De komende jaren wordt er al flink geïnvesteerd in het traject tussen Arnhem en Amersfoort. Tussen Arnhem en Ede gaat de NS om de tien minuten rijden en tussen Ede en Amersfoort ieder kwartier. Een extra spoorlijn wordt daardoor overbodig."

"Het beter laten aansluiten van de boemel (het kippenlijntje) Amersfoort/Ede op de trein naar Arnhem zal een positief effect hebben op het woon/werkverkeer. Verklein de overstaptijd en zorg ervoor dat de aansluitende trein op reizigers wacht."

"No-nonsense-onderhoud van wegen en uitbreiding/verbreding waar nodig."

"Leidt tot verdere aantasting van de natuur."

25. Noordrijn-Westfalen

Gelderland moet meer geld steken in het versterken van de economische relatie met de Duitse buurstaat Noordrijn-Westfalen.

Eens

"Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. De VVD is een groot voorstander van het verder versterken van de economische banden met de buurstaat Noordrijn-Westfalen."

"Gelderland en Noordrijn-Westfalen hebben ontzettend veel samenwerkingsrelaties op het gebied van wonen, economie en verkeer. De grens moet geen belemmering zijn voor Gelderlanders om in Duitsland te kunnen werken, studeren of wonen."

"D66 denkt en handelt internationaal. De mensen in Noordrijn-Westfalen zijn onze directe buren. Deze buurstaat met 19 miljoen inwoners biedt een interessante afzetmarkt en handelspartner voor onze Gelderse bedrijven. Daarom wil D66 dat de provincie investeert in de economische relatie met Noordrijn-Westfalen."

"Dat geld moet dan zeker besteed worden aan, bijvoorbeeld, taalonderwijs (zodat men over de grens gemakkelijk kan werken/zaken doen), vervoer van mensen en goederen, waaronder openbaar vervoer over de grens, verantwoord vrachtvaren (geen lozingen, niet-fossiele brandstoffen kunnen tanken) op de rivieren, toerisme."

"Gelderland is door zijn ligging uniek, verbonden met de Randstad in het westen en het Ruhrgebied in het oosten. Aan de Duitse kan van de grens liggen veel kansen voor handel en werk. De PvdA vindt dat deze kansen benut moeten worden. Zo moet het OV over de grens worden verbeterd en moeten diploma's aan beide kanten van de grens worden erkend. Als het nodig is moet daar extra geld voor worden uitgetrokken."

"Onze provincie grenst aan Duitsland, met veel dagelijks economisch verkeer. Belangrijke publieke voorzieningen kunnen aan beide zijden van de grens worden gebruikt. Verschillen tussen beide landen in regelgeving zijn nu nog belemmerend. In het belang van bewoners en bedrijven wil GroenLinks investeren in optimale samenwerking, met een sterk accent op energietransitie, schone mobiliteit en schone werkgelegenheid."

"Gelderland zou door middel van promotieactiviteiten en informatieverschaffing aan ondernemers het bedrijfsleven moeten stimuleren meer te handelen met Noordrijn-Westfalen."

"Het versterken van economische banden met buurtregio’s is belangrijk voor de welvaartsontwikkeling in de provincie. Hierbij hoeft niet gekeken te worden naar Brussel, maar kan met gerichte samenwerking op provinciaal- en deelstaatniveau een win-win situatie ontstaan."

"DENK is voor het verminderen van de regeldruk bij grensoverschrijdende bedrijvigheid. Landsregels zorgen bij de grensregio’s voor minder inkomsten doordat er met zowel Nederlandse als Duitse regelgeving rekening gehouden moet worden. Deze regeldruk dient fors verminderd te worden."

"Een zelfbewust Gelderland vraagt goede betrekkingen met onze oosterburen. Als economische motor van Europa ligt de weg naar NRW open en daaraan moet de provincie actief meewerken door die relatie te versterken en waar nodig gemeenten die daar werk van willen maken financieel te ondersteunen."

Geen van beide

"Op bladzijde 25 van ons verkiezingsprogramma staan onze speerpunten. Dat zijn in eerste instantie activiteiten binnen onze provinciegrenzen."

Oneens

"De provincie moet zich enkel richten op het faciliteren van het bedrijfsleven en niet met grote zakken geld bedrijven de Gelderse grens over trekken. Onder faciliteren valt een goede infrastructuur, het tijdig verstrekken van vergunningen en het schrappen van overbodige regels."

"De ChristenUnie vindt dat er op dit moment voldoende wordt geïnvesteerd in de relatie met Noordrijn-Westfalen."

"Er wordt al veel tijd en geld besteed aan samenwerking met de buurstaten, bijvoorbeeld via de Euregio’s. Er moet niet meer geld bij, maar het geld moet effectiever worden ingezet, vooral voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid, natuurverbindingen en biodiversiteit."

"Is een taak van de industrie zelf."

26. Monumenten

Bestaande monumenten voor historische personen die misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid, moeten een nieuwe toelichting krijgen.

Eens

"Kennis van de geschiedenis maakt dat we ook begrijpen waarom sommige mensen zich aan historische personen en hun daden ergeren en vinden dat deze monumenten niet in de openbare ruimte aanwezig moeten zijn."

"Ideeën over en beelden van het verleden zijn altijd in ontwikkeling. Je moet altijd ook rekening houden met slachtoffers. Op basis van nieuw onderzoek, nieuwe feiten en veranderende gevoelens kunnen monumenten een nieuwe toelichting krijgen."

"GroenLinks vindt een open blik op de geschiedenis belangrijk. Daarin past ook een nieuw en ander beeld en opvatting over die geschiedenis. Een open gesprek hierover, waarbij we alle kanten belichten, is goed. Dat kan ook leiden tot een nieuwe toelichting bij monumenten."

"Ja. Door omstreden monumenten voor historische personen een nieuwe toelichting te geven, veranderen ze in plaatsen waar het verleden overdacht kan worden en waar ervan geleerd kan worden."

"DENK vindt dat monumenten een betere afspiegeling dienen te zijn van het hedendaagse Nederland. DENK wil stilstaan bij de provinciale monumenten die we al hebben. Bij bestaande monumenten van/voor historische personen die misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid moeten alsnog teksten met de juiste rectificatie worden geplaatst."

"Het is aan te bevelen de mensheid te waarschuwen voor misdaden uit het heden en verleden."

Geen van beide

"Het CDA vindt dat dit geen taak is van de provincie."

"De ChristenUnie wil onze eigen geschiedenis niet mooier maken dat het is, maar ook niet zomaar wegstoppen. Hierbij is het van belang om oog te hebben voor de actuele context, maar ook voor het historisch perspectief."

"Een cultureel, historisch Gelderland vraagt om het behoud van de culturele waarden. Dat zijn niet altijd enkel en alleen positieve waarden. Maar ook waarden die uitdagen tot het aangaan van het gesprek erover. We moeten echter vermijden dat we met de ogen van nu als een soort rode brigades of intellectuele beeldenstorm of schoonmaak de geschiedenis achteraf gaan interpreteren. Dat vraagt zorgvuldigheid."

Oneens

"De VVD vindt het kennen van de volledige historische context van monumenten belangrijk. Het bieden van toelichtingen is een taak van degenen die verantwoordelijk zijn voor het monument. Om te stellen dat alle betreffende monumenten een nieuwe toelichting moeten krijgen, vindt de VVD te ver gaan."

"D66 vindt dat de eigenaar van een monument de taak heeft een goede toelichting te verzorgen die recht doet aan de volledige geschiedenis van historische personen. De provincie heeft dit soort monumenten niet in eigendom en kan deze dus ook niet van een nieuwe toelichting voorzien."

"Geen geschiedvervalsing. Er is maar plaats voor één cultuur en dat is de Nederlandse cultuur. Dus een Gelderse samenleving en geen multiculturele samenleving, in standhouden van enkel Gelderse historische gebouwen."

"De SGP is hier helemaal op tegen."

"Voorlichting over de geschiedenis is een taak van de rijksoverheid."

"Het demoniseren van ons verleden vanuit een verkapte zelfhaat dient te stoppen. Helden uit ons verleden blijven onze helden."

27. Regionale kranten

De provincie moet geld steken in het behoud van regionale kranten.

Eens

"De regionale kranten zijn de waakhonden van de democratie. De SP wil op elke tribune van de gemeenten en de provincie een journalist hebben zitten die kritisch verslag doet van wat politici bespreken en besluiten. Zo blijven inwoners geïnformeerd en worden bestuurders en politici scherp gevolgd."

"De regionale pers controleert de regionale en lokale politici. Deze controlerende functie is belangrijk voor het functioneren van de regionale en lokale democratie. De PvdA vindt dat regionale media een steuntje in de rug verdienen."

"Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel."

"Indien noodzakelijk moet de provincie zeker hulp bieden. Onafhankelijke regionale nieuwsverspreiding is zeer belangrijk om onze inwoners op de hoogte te houden."

"DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming."

"Een regionaal Gelderland vraagt kennis van het regionieuws. Ofschoon kranten onderdeel uitmaken van commerciële concerns, zijn we wel afhankelijk voor een deel van onze identiteit van die regionale kranten. Het ontwikkelen van een duidelijke visie hierop en zo nodig financiële steun maakt hier onderdeel van uit."

Geen van beide

Oneens

"De media zijn onafhankelijk. Dat uitgangspunt komt onder druk te staan wanneer de provincie regionale kranten financieel gaat steunen. Kunnen de journalisten zich dan nog vrij voelen om kritisch te schrijven over wat de provincie doet? Voor de VVD is persvrijheid een belangrijk goed."

"Dit is geen taak van de provincie. Wij willen de journalistiek onafhankelijk houden van de provincie."

"D66 wil een gevarieerd en goed journalistiek aanbod. Het hebben van een papieren krant is voor D66 geen doel op zich. Veel Gelderlanders halen hun nieuws van het internet. D66 ziet daarom geen reden om geld uit te geven aan het behoud onze regionale kranten."

"De provincie dient zich enkel te richten op de kerntaken."

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er onafhankelijke regionale media zijn. Regionale kranten zijn het meeste gebaat bij een eigen verdienmodel en financiële onafhankelijkheid."

"Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

"Een vrije pers is essentieel voor het functioneren van de democratie. Hiervoor zijn waarborgen in onze grondwet opgenomen. GroenLinks vindt dit voldoende. Kranten zijn bovendien een onderdeel van de vrije pers in Gelderland en GroenLinks wil daarom juist media en toegang tot informatie in de breedte ondersteunen, zoals via bibliotheken en overal internet."

"FVD gelooft in een vrije samenleving waarin bedrijven zelf hun eigen broek ophouden. Indien regionale kranten onvoldoende lezers weten te trekken, dienen zij niet door onnatuurlijke subsidiëring in stand te worden gehouden."

"Moeten de regionale kranten zelf doen."

28. Subsidie duurzaamheid

Inwoners die van gas naar een duurzame warmtebron willen overschakelen, moeten subsidie krijgen van de provincie.

Eens

"D66 investeert in de toekomst. Het verwarmen van huizen is daarbij een belangrijke opgave. D66 wil in totaal 2,6 miljard van het NUON-geld investeren in de aanpak van klimaatverandering. Zo zetten we het geld dat verdiend is met grijze stroom in voor een groene provincie."

"Laten we de lasten van het klimaatbeleid eerlijk verdelen. De grote vervuilende bedrijven moeten meer betalen. De opwarming van de aarde gaan we niet tegen door huishoudens op kosten te jagen. Alle inwoners die te maken krijgen met de klimaatmaatregelen en die naar andere vormen van niet-fossiel energiegebruik willen omschakelen moeten ruimhartig ondersteund worden."

"Iedereen moet zeker zijn van een eerlijke toekomst. In de toekomst moet al onze energie duurzaam (dus hernieuwbaar) zijn opgewekt. De PvdA vindt dat inwoners niet de dupe mogen worden van de omschakeling van gas naar andere energie. Huurders en mensen met een laag inkomen verdienen een steuntje in de rug. Via samenwerking met woningbouwstichtingen, huurders, energiebedrijven maar ook koopwoningbezitters zorgen we voor een betaalbare overgang."

"De ChristenUnie ziet de transitie van fossiele naar duurzame energie als een belangrijke, noodzakelijke opgave. Om deze transitie haalbaar en betaalbaar te houden voor iedereen kan de provincie subsidies inzetten."

"SGP heeft ingestemd met een regeling om van gas naar een duurzame warmtebron over te schakelen."

"De omschakeling naar andere, schone vormen van energie kost geld. Veel huiseigenaren willen die stap zetten maar kunnen dit nog niet betalen. Extra belangrijk is daarom ook om samen met gemeenten grote woningverhuurders extra te stimuleren snel om te schakelen om voor huurders de energiekosten omlaag te krijgen."

"Ja, de Partij voor de Dieren vindt dat alles op alles moet worden gezet om opwarming van de aarde te voorkomen. Voor maatregelen die zichzelf terugverdienen kan de provincie een lening geven. Voor mensen met een laag inkomen kan een subsidie gepast zijn."

"DENK vindt dat zonne-energie voor huurders en huiseigenaren zoveel mogelijk gestimuleerd en betaalbaar gemaakt moet worden, door met het Rijk, gemeenten en corporaties tot afspraken te komen."

"Een duurzaam Gelderland vraagt om een brede maatschappelijke discussie over de klimaattransitie (vergelijkbaar met wat we deden begin jaren '80). Vooralsnog gaat de overheid hierin zelfstandig te werk en worden mensen belast met de kosten van investeringen en oplopende energieprijzen vanwege belastingverhogingen. De provincie moet haar inwoners hierin compenseren."

"Duurzame energiebronnen moeten worden gepromoot."

Geen van beide

"50PLUS vindt duurzaamheid belangrijk. De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn en blijven. Duurzame warmtebronnen zijn op dit moment alleen voor een kleine groep mensen betaalbaar. Het is nuttiger om subsidie uit te geven aan isolatie, hierdoor kan een veel grotere groep mensen deelnemen aan de transitie."

Oneens

"De VVD vindt energietransitie belangrijk. Om dat te stimuleren, wil de VVD de innovatie van nieuwe (energie)technologieën aanjagen met investeringen. De VVD heeft mede zorggedragen voor financiële ruimte voor de komende 12 jaar van 360 miljoen. Dit kan ook worden gebruikt voor investeringen in een infrastructuur van waterstofvulpunten en laadpalen."

"Dit is geen taak van de provincie, het Rijk gaat hierover. Wel vinden wij het belangrijk dat we steun geven in de omslag naar gasloze wijken."

"Stop de klimaatleugen. Geen enkele subsidie naar de klimaatwaanzin."

"Het van het gas af moeten is een zinloze maatregel, waarbij enkel de verschuiving van gasgebruik van de burger naar de industrie zal plaatsvinden. Het subsidiëren is weggegooid geld dat beter gebruikt kan worden om de provincie leefbaarder en mooier te maken."

29. Opcenten

Motorrijtuigenbelasting (opcenten) moet omlaag.

Eens

"De VVD is voorstander van lastenverlichting. Het verlagen van de provinciale opcenten is een grote wens van de VVD."

"Het CDA wil de provinciale motorrijtuigenbelasting de komende periode niet verhogen, ook niet met een inflatiepercentage."

"Directe lastenverlichting. Voor de komende periode vier jaar lang provinciale wegenbelasting (opcenten) afschaffen."

"Prima."

"De koopkracht staat voor veel mensen zwaar onder druk. Enige verlichting is wenselijk."

"De provincie Gelderland is de rijkste provincie van Nederland met een vermogen dat jaarlijks alleen maar groeit. De inwoners hebben hier tot nu toe op geen enkele manier voordeel van gehad, hoewel zij betaald hebben voor de oprichting van de energiemaatschappij. Middels verlaging van de provinciale opcenten kan een deel van het geld waar de inwoners recht op hebben aan hen ten goede komen."

"Belastingen op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgen ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren."

"Belastingen moeten omlaag door de provincie efficiënter te laten gaan werken en taken af te stoten."

Geen van beide

"Een bereikbaar Gelderland vraagt onderhoud van het wegennet. En daarvoor zijn de provinciale opcenten. Wij zijn niet voor het voeren van inkomenspolitiek via deze opcenten of voor het voeren van een politiek om gedrag te beïnvloeden als het gaat om gebruik van de auto. De meesten gebruiken hun auto om hun inkomen te kunnen behouden. Daar past geen verhoging/verlaging bij."

Oneens

"D66 wil de motorrijtuigenbelasting op het huidige niveau houden. De opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting investeren we in onderhoud van wegen, maar ook in slimme mobiliteit en het verbeteren van onze infrastructuur voor elektrisch rijden."

"De motorrijtuigenbelasting moet gelijk blijven. Alleen de - minimale - verhoging via jaarlijkse indexering is toegestaan. De opbrengsten worden ingezet voor nuttige voorzieningen waar alle Gelderlanders profijt van hebben. Bijvoorbeeld buslijnen, bibliotheken en betaalbare woningen."

"De PvdA vindt dat de provincie verstandig met het geld moet omgaan. De motorrijtuigenbelasting moet niet omhoog maar houden we op het huidige niveau. Daarmee financieren we projecten op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en OV."

"Het stelsel van opcenten is de gebruikelijke manier waarop weggebruikers in alle provincies bijdragen aan de kosten van mobiliteit. De ChristenUnie ziet geen aanleiding dat te veranderen."

"Het verlagen van de opcenten (het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting) vinden wij een onzalig idee, zeker vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Asfalt is heel vaak geen oplossing, de opcenten moeten gebruikt worden om meer openbaar en schoon vervoer te stimuleren."

"De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie zuiniger moet omgaan met het belastinggeld van de burgers. Maar de komende jaren moet flink geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de samenleving, in het verminderen van het energieverbruik, in de transformatie van fossiele energie naar duurzame energie, in beter OV en snelfietspaden, en in het verbeteren van de biodiversiteit in de Gelderse natuur. De opcenten zijn daarvoor ook nodig."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. NUON-aandelen Extra belangrijk

De provincie moet de totale opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen besteden aan klimaatmaatregelen en niet aan andere taken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat de provincie zorgvuldig moet omgaan met haar vermogen. Dit vermogen is natuurlijk geen doel op zich. Voor goede plannen voor langjarige investeringen in bijvoorbeeld mobiliteit en energietransitie is er geld."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA wil de komende statenperiode een deel van de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen investeren in maatregelen om de klimaatproblemen aan te pakken. Daarnaast willen we het geld ook besteden aan andere belangrijke zaken als het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, een sterke economie, cultuur en erfgoed en nog veel meer."

 • D66: Eens

  "Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor Gelderland de komende jaren. D66 wil het geld dat verdiend is met de grijze stroom van NUON inzetten voor een groene toekomst. Door de NUON-gelden in te zetten voor klimaat kunnen we inwoners helpen om hun huis te verduurzamen. Zo werken we aan een goed klimaat en een lagere energierekening voor onze inwoners."

 • SP: Oneens

  "Een rechtvaardige verdeling van de klimaatrekening is belangrijk. Maar we moeten een deel van het geld ook gebruiken voor beter openbaar vervoer en betaalbare woningen. Het volledig gebruiken van alle NUON-gelden zou betekenen dat er geen extra geld meer over is voor andere zaken."

 • PvdA: Oneens

  "Het NUON-kapitaal is van álle Gelderlanders, daar moet je voorzichtig mee om gaan. De PvdA vindt dat Gelderlanders mee moeten kunnen praten over grote uitgaven vanuit het NUON-geld. De komende jaren wil de PvdA het geld gebruiken om huizen te bouwen, leegstaande kantoren en winkels om te bouwen tot woningen, huizen te isoleren en het OV in Gelderland te verbeteren. Een deel van het kapitaal willen we bewaren om te investeren als zich een nieuwe economische crisis voordoet."

 • PVV: Oneens

  "Stoppen met de klimaatleugen. Geen enkele subsidie naar de klimaatwaanzin."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er fors wordt geïnvesteerd in maatregelen om ons klimaat te beschermen. We moeten echter ook oog hebben voor de overige opgaven in onze provincie."

 • SGP: Oneens

  "De besteding van 10 % van het stamkapitaal aan: de energietransitie, verduurzaming en infrastructuur. Zie bladzijde 28 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "De provincie is rijk en er is veel werk aan de winkel! GroenLinks wil de komende vier jaar via stimuleringsprogramma’s flink investeren in alle provinciale taken. Klimaatmaatregelen hebben hierin hoge prioriteit. Samen met landbouw- en natuurorganisaties, energiecoöperaties, waterschappen en gemeenten willen we echt doorpakken met maatwerk. Maar wel doordacht, want gezonde provinciale financiën blijven belangrijk."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat alles op alles gezet moet worden om een fatale opwarming van de aarde tegen te gaan. De NUON-gelden moeten dus gebruikt worden om om te schakelen naar een duurzame energievoorziening. Ook moet de natuur voorbereid worden op het veranderende klimaat, door het aanleggen van goede natuurverbindingen."

 • 50PLUS: Oneens

  "De Nuon-gelden moeten zeker ook besteed worden aan klimaatmaatregelen ten goede van de Gelderlander. Maar ook aan andere taken die voor Gelderland van belang zijn."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De miljarden van de verkoop van het NUON moeten ten goede komen aan de inwoners van Gelderland en niet aan geldverslindende zinloze klimaatprojecten waar de inwoners niet op zitten te wachten en niets aan hebben. Er dient hiervoor een breed democratisch draagvlak gezocht en gevonden te worden in plaats van een opgelegd klimaatdoel."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Oneens

  "Die opbrengst moet ten goede komen aan de inwoners van Gelderland. Wanneer uit een brede maatschappelijke discussie blijkt dat zij dit willen gebruiken om daarmee de financiële klappen van klimaatmaatregelen mee op te vangen moet dat kunnen. Het bestrijden van het acute woningen- en inkomenstekort zijn ook belangrijke vraagstukken waaraan de gelden besteed moeten worden."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Subsidie mag alleen besteed worden aan verbetering van milieu of hulp aan minder bedeelden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Zonnepanelen Extra belangrijk

De provincie moet zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Voor de VVD heeft een boer de vrijheid om op zijn landbouwgrond zonnepanelen te plaatsen. De VVD is echter geen voorstander van het met subsidie massaal neerzetten van zonnepanelen op goede landbouwgrond."

 • CDA: Geen van beide

  "We hebben een opgave om de groeiende behoefte die er is aan energie duurzaam op te wekken. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond heeft niet de voorkeur van het CDA. Er liggen nog veel kansen voor zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven, langs snelwegen en op industrieterreinen. Landbouwgrond is schaars en hebben we nodig voor de productie van ons voedsel."

 • D66: Oneens

  "Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor Gelderland de komende jaren. We zullen alle middelen die we hebben moeten inzetten. Naast energiebesparing, zonnepanelen op daken en windmolens zullen grootschalige zonnevelden nodig zijn om onze uitstoot terug te dringen."

 • SP: Oneens

  "Laten we vooral eerst alle onbenutte daken in de bebouwde gebieden gebruiken. Op onbenutte landbouwgrond zouden, mits verantwoord geplaatst, zonnepanelen kunnen staan. Maar dan met bescherming van de natuur."

 • PvdA: Oneens

  "Iedereen moet zeker zijn van een eerlijke toekomst. Om onze planeet schoon en leefbaar door te geven, zullen we veel meer duurzame energie moeten opwekken. Dat betekent veel meer extra zonnepanelen, vooral op daken. De PvdA kijkt in eerste instantie naar al die daken op bedrijventerreinen waar nog geen zonnepanelen liggen. Daarna moeten ook op landbouwgrond, waar daarvoor de mogelijkheden zijn om elektriciteitsleidingen en zonnepanelen goed in te passen, dit soort ontwikkelingen mogelijk zijn."

 • PVV: Eens

  "Geen landbouwgrond opofferen aan de klimaatwaanzin. Landbouwgronden moeten beschikbaar blijven voor de agrarische sector en dus niet omgezet worden in natuur, solar- of klimaatparken."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil eerst de daken van bestaande gebouwen benutten voor zonnepanelen. Kostbare landbouwgrond moet zoveel mogelijk gespaard blijven, maar een verbod hierop vinden wij een te drastische maatregel."

 • SGP: Eens

  "Kleine zonneweides kunnen een goede aanvulling vormen, mits dit niet ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zie bladzijde 12 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Oneens

  "Het standpunt dat vruchtbare landbouwgrond niet moet worden herbestemd voor zonneparken is wijdverbreid. GroenLinks deelt dit standpunt niet. In het verleden is landbouwgrond op grote schaal ingezet voor woningbouw en bedrijventerreinen. Klimaatverandering is een zeer dringende, maatschappelijke reden om landbouwgrond ook voor zonnepanelen en energieopwekking te gebruiken. Bovendien geeft dit voor boeren nieuwe kansen."

 • PvdD: Oneens

  "Het belangrijkste is dat eerst energiebesparende maatregelen genomen worden! Zonnepanelen moeten eerst op daken van bedrijven en woningen geïnstalleerd worden. Ook op bijvoorbeeld oude stortplaatsen of op waterbassins kunnen ze goed geplaatst worden. Maar als het nodig is, moeten zonnepanelen ook op landbouwgrond kunnen staan."

 • 50PLUS: Oneens

  "Geen verbod, draagvlak onder de omwonenden is vereist."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het inrichten van zogeheten zonneweides is niet alleen ontsierend en slecht voor het landschap, het is ook uiterst ineffectief ruimtegebruik gestoeld op volkomen zinloos en kosten slurpend klimaatbeleid. FVD wil investeren in innovatie en ondernemerschap; niet in zonnepanelen op onze kostbare grond."

 • DENK: Oneens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moet hergebruik van energie zoveel mogelijk gestimuleerd worden."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "Gelderland als duurzame provincie zet in op zonnepanelen op de daken van de overheidsgebouwen, de gebouwen van woningbouwcoöperaties en op woningen van inwoners van Gelderland. Pas als dat geen soelaas biedt komt het plaatsen van zonnepanelen op (voormalige) landbouwgrond in beeld. Essentieel is dat de bewoners van Gelderland van de opbrengst van zonne-energie profiteren (en de lasten omlaag gaan), dus niet het toevallige bedrijf dat er een verdienmodel van maakt."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Er zijn genoeg andere, minder milieubelastende plaatsen voor zonnepanelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Lelystad Airport Extra belangrijk

De provincie moet al haar invloed aanwenden om te voorkomen dat Lelystad Airport open gaat voor commerciële vluchten.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD gaat uit van hoog vliegen en heeft oog voor de overlast van burgers. Als vliegtuigen direct hoog kunnen vliegen, biedt dit vliegveld kansen voor de economie van de regio en dus ook Gelderland."

 • CDA: Oneens

  "Lelystad Airport kan open wanneer er geen laagvliegroutes zijn. Dat betekent dat het luchtruim eerst heringedeeld moet worden. Lelystad Airport fungeert als overloop voor Schiphol. Geen extra vluchten daarnaast."

 • D66: Eens

  "D66 is fel tegenstander van de laagvliegroutes over Gelderland. Daarom wil D66 dat Lelystad Airport pas open gaat wanneer de vliegtuigen in één keer kunnen doorstijgen naar de normale vlieghoogte."

 • SP: Eens

  "Elke vlucht die laag over Gelderland en met name de Veluwe gaat, veroorzaakt een grote hoeveelheid fijnstof, stikstof en lawaai. Daardoor worden de natuur, mens en dier onnodig zwaar belast."

 • PvdA: Eens

  "In Gelderland moet je zeker zijn van een gezonde leefomgeving. De huidige plannen voor Lelystad Airport, met laagvliegende vluchten boven onze provincie, zorgen voor veel geluidsoverlast en milieuvervuiling. De PvdA vindt dat onacceptabel."

 • PVV: Eens

  "Wij zijn voor de uitbreiding van Schiphol."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie vindt lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport over Gelderland niet acceptabel. ChristenUnie Gelderland wil daarom vliegveld Lelystad pas openstellen voor vakantievluchten nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld en vliegtuigen vanaf de start ongehinderd kunnen doorstijgen."

 • SGP: Oneens

  "De SGP heeft problemen met de geluidsoverlast van Lelystad Airport. "

 • GroenLinks: Eens

  "We verzetten ons actief tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en de laagvliegroutes. Leefbaarheid en natuur in Gelderland komen anders te veel onder druk. Landelijk en provinciaal is veel meer inzet nodig op meer en schoon openbaar vervoer, ook op meer en goedkoper internationaal treinverkeer. GroenLinks wil als provincie en samen met gemeenten tot het uiterste gaan om Lelystad Airport te laten voor wat het nu is. De vliegindustrie moet krimpen."

 • PvdD: Eens

  "De vluchten van Lelystad Airport zijn slecht voor het milieu, de natuur en de gezondheid, en geven geluidsoverlast. De Veluwe is een gebied waar je rust wilt beleven, zonder verstoring van overvliegende vliegtuigen. Doordat de luchtvaart in Nederland als geheel moet krimpen, gaat Lelystad Airport niet open voor commerciële vluchten."

 • 50PLUS: Eens

  "De provincie moet tot het uiterste gaan om de opening van Lelystad Airport te voorkomen."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "We willen allemaal zo goedkoop mogelijk vliegen, maar niet de gevolgen daarvan onder ogen zien. De provincie moet in overleg met de instanties onderzoeken hoe hoog vliegen boven de provincie zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Hiernaast lost een luchthaven in zee veel van de toekomstige hinder van Lelystad op."

 • DENK: Oneens

  "Lelystad Airport is van groot belang voor het ontsluiten van de provincies die verder van de Randstad af liggen en draagt bij aan de economische ontwikkeling van het gebied."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een leefbaar Gelderland is essentieel. Geluidshinder en afnemende luchtkwaliteit horen daar niet bij. De onzorgvuldigheid van de door het Rijk gevoerde procedure, de strijd met EU-regels en het feit dat er nu in wezen geen enkel reëel argument bestaat voor het openen van Lelystad Airport, maakt het logisch dat de provincie alles op alles zet om te voorkomen dat Lelystad Airport open gaat. Ook na herindeling van het luchtruim na 2023."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Dit geeft nog meer belasting voor omwonenden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Landbouwgrond Extra belangrijk

De ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden mag niet ten koste gaan van landbouwgrond.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD staat voor een vitale landbouwsector. Indien er door de provincie nieuwe natuurgebieden worden aangewezen, is de VVD er niet op tegen dat hiervoor landbouwgrond wordt gebruikt."

 • CDA: Eens

  "Het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden juicht het CDA toe. Dit kan soms ten koste gaan van landbouwgrond, maar dat moet dan gecompenseerd worden op een andere plek."

 • D66: Oneens

  "De natuurgebieden zijn de groene longen van Gelderland. Daarom wil D66 onze natuur verder uitbreiden. Door het Gelders Natuur Netwerk te voltooien verbinden we natuurgebieden aan elkaar. Daarvoor zal nog extra natuur moeten worden aangelegd, ook op landbouwgrond."

 • SP: Oneens

  "Er komt veel landbouwgrond vrij, omdat boeren met hun bedrijven stoppen. Deze grond kan, als deze geschikt is, goed gebruikt worden voor uitbreiding van de natuur."

 • PvdA: Oneens

  "Voor de PvdA is het belangrijk dat de Gelderse natuur, het aantal planten en dieren, op een gezond niveau is. De aanleg van het zogenaamde Gelders Natuur Netwerk waarin we natuurgebieden aan elkaar verbinden moet afgemaakt worden. Op plekken waar die verbindingen landbouwgrond raken, vragen we boeren om natuurinclusieve landbouw te bedrijven - dat is landbouw met aandacht voor dier en natuur. Zo nodig trekt de PvdA daar extra subsidie voor uit."

 • PVV: Eens

  "Geen nieuwe natuur maar wel behouden wat we hebben."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er sterke natuurgebieden in Gelderland zijn. Zo houden we de veerkracht en de biodiversiteit op peil. Voor het vergroten en verbinden van natuurgebieden ontkomen we er niet aan om ook landbouwgrond te benutten."

 • SGP: Eens

  "De agrarische sector moet ruimte blijven houden om zich te kunnen ontwikkelen en verbreden, ook met agrarisch gelieerde nevenactiviteiten. Zie bladzijde 16 Verkiezingsprogramma. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil een nieuw plan voor meer bomen en bossen, voor klimaatadaptatie en om koolstof (CO2) vast te leggen. In de vorm van nieuwe natuur op landbouwgrond en op ongebruikte gronden in de bebouwde kom: groene kansen. Langs wegen en in houtwallen komen meer bomen. Verder bevorderen we voedselbossen en het combineren van boomaanplant met landbouw en veeteelt."

 • PvdD: Oneens

  "Er is een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Het schept mogelijkheden om landbouwgrond weer terug te geven aan de natuur. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan het aantal landbouwdieren fors afnemen. Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen, en maakt herstel van natuur en biodiversiteit mogelijk."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS maakt zich zorgen om de volksgezondheid. De uitstoot veroorzaakt door grootschalige veehouderijen is moeilijk in toom te houden. Waar het mogelijk is geven we graag landbouwgrond terug aan de natuur."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Er komt de komende jaren veel landbouwgrond vrij. Hiervoor dient een zo goed mogelijke bestemming gevonden te worden. Het creëren van nieuwe natuurgebieden is een van deze bestemmingen in het gevarieerde, evenwichtige landschap dat FVD voorstaat."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat komende generaties net zoveel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Oneens

  "Gelderland als natuurprovincie gebiedt de afbouw van industriële landbouw met steun voor boeren die deze stap willen zetten. Wanneer deze boeren willen overgaan op ecologische landbouw en natuurbeheer moet dat kunnen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Zolang er voldoende voedsel beschikbaar is mag dit gebeuren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Sloopsubsidie Extra belangrijk

De provincie moet subsidies verstrekken voor het slopen of ombouwen van leegstaande boerderijen, stallen en schuren.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD staat achter het beleid van de provincie om subsidies te verstrekken. Dat is goed voor de leefbaarheid van het platteland."

 • CDA: Eens

  "Om een veilig buitengebied te kunnen behouden moeten we oplossingen vinden voor de leegstaande of vrijkomende agrarische bedrijven. Dit kan zijn sloop of het geven van een andere functie aan deze gebouwen. Subsidies kunnen helpen om dit mogelijk te maken en vervallen gebouwen te voorkomen."

 • D66: Oneens

  "Oneens, D66 vindt het slopen of ombouwen van leegstaande boerderijen, stallen en schuren een taak van de eigenaar."

 • SP: Eens

  "Een financiële ondersteuning kan het agrarisch gebied aantrekkelijk houden. Er is sprake van leegstand en behoefte aan het veranderen van agrarische- naar woonbestemming. Op veel agrarische gebouwen ligt asbest dat verwijderd moet worden. Een subsidie kan daarbij helpen (asbest eraf, zonnepanelen erop)."

 • PvdA: Eens

  "In Gelderland moet iedereen zeker zijn van een dak boven het hoofd. En het Gelderse buitengebied heeft een prachtig landschap. Die twee kun je met elkaar verbinden door leegstaande gebouwen in het buitengebied om te bouwen tot huizen. En je voorkomt daarmee verkrotting en leegstand. De komende tien jaar wil de PvdA 100.000 betaalbare huizen extra in Gelderland mogelijk maken. Het ombouwen van leegstaande boerderijen en schuren kan daaraan bijdragen."

 • PVV: Oneens

  "Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te verbreden (camping, zorgboerderij en kinderopvang)."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het buitengebied in Gelderland mooi blijft. Verlaten stallen en schuren dragen daar niet aan bij en zijn een ideale plek voor criminele activiteiten."

 • SGP: Eens

  "Schaalvergroting is vaak noodzakelijk om te verduurzamen en te moderniseren. Bij schaalvergroting gaat het niet om voor of tegen, maar om de vraag of het totale plan beter is voor boer, dieren en milieu. De effecten zijn bepalend voor de vraag welke schaal acceptabel is. Qua schaalgrootte heeft het gezinsbedrijf onze voorkeur. Zie bladzijde 15 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Eens

  "Lege opstallen kunnen, ook door agrariërs, gebruikt worden voor wonen, recreëren, natuur, duurzaam wonen en werken of ecoruïnes. Deze kunnen zoals in Ierland en Frankrijk een toeristische trekpleister zijn met grote waarde voor natuureducatie en de ecologische hoofdstructuur. In leegstaande stallen mag geen industriële activiteit komen. De provincie kan andere bestemmingen met regelgeving en subsidies ondersteunen."

 • PvdD: Eens

  "Ja, door het slopen van leegstaande stallen kunnen de grondstoffen hergebruikt worden. De provincie kan indien nodig daarvoor een aanmoedigingssubsidie geven. De belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer."

 • 50PLUS: Eens

  "Om het buitengebied leefbaar en aantrekkelijk te houden voor inwoners en toeristen kunnen er onder voorwaarden subsidies worden verstrekt."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De sloop van vrijkomende boerderijen leidt tot verschraling van het landschap. Bovendien vormen veel boerderijen karakteristieke elementen in het dorps- en landschapsbeeld. Renovatie en herbestemming dienen te worden gestimuleerd - maar niet door subsidies, maar door het verbeteren van de infrastructuur en het aantrekkelijker maken van de provincie door verlaging van de regeldruk en het stimuleren van ondernemerschap."

 • DENK: Eens

  "Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. DENK ziet een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "Gelderland als zorgvuldige en bewoonbare provincie: eigenaren zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun opstallen en voor het voldoen aan de regels van de RO en de Omgevingswet. Waar dit vastloopt moet de provincie maatwerkvoorzieningen kunnen treffen in samenspraak met desbetreffende gemeente."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Is geen taak van de provincie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Bedrijventerreinen Extra belangrijk

De provincie moet niet meebetalen aan het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat de provincie een belangrijke rol dient te spelen in het aantrekkelijk maken van de provincie voor economische activiteiten. Dat kan in bepaalde situaties inhouden dat de provincie een bijdrage levert aan de aanleg van een nieuw bedrijventerrein."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil dat de provincie de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen faciliteert, daar waar gemeenten kunnen aantonen dat er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen en er onvoldoende bedrijventerreinen beschikbaar zijn in de regio. Herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen gaat voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Met faciliteren bedoelen we vooral dat de provincie in haar beleid waar nodig en gepast ruimte maakt voor nieuwe bedrijventerreinen."

 • D66: Eens

  "D66 wil dat de nu grote voorraad bedrijventerreinen gebruikt en verduurzaamd wordt. Hierdoor benutten we beschikbare ruimte beter en houden we ons landschap groen."

 • SP: Eens

  "Er staan al te veel bestaande bedrijventerreinen halfleeg. De provincie moet eerst zorgen dat oude bedrijventerrein worden opgeknapt en verduurzaamd."

 • PvdA: Eens

  "In Gelderland staan veel meer kantoren en bedrijfshallen dan waar vraag naar is. De PvdA vindt dat we eerder moeten kijken naar meer ruimte voor huizen en natuur dan naar plekken voor kantoren en bedrijfshallen. Het is nu niet verstandig nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen."

 • PVV: Eens

  "Er zijn bedrijventerreinen en leegstaande gebouwen genoeg. Daar hoeven geen nieuwe terreinen bij."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie vindt dat betalen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen geen verantwoordelijkheid is van de provincie."

 • SGP: Eens

  "Regionale afstemming van bedrijvigheid; zowel de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen als de herontwikkeling van bestaande. Zie bladzijde 22 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Eens

  "Gemeenten concurreren om bedrijven in hun gemeente te krijgen. Zelfs met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein terwijl bestaande terreinen leeg blijven. GroenLinks wil open ruimte sparen vanwege natuur, landschap en gewenste natuur-inclusieve landbouw. Elk dorp een industrieterrein is zonde van de ruimte en overbodig. GroenLinks pleit voor een 'open-ruimte-heffing' om bouwen in de open, groene ruimte af te remmen."

 • PvdD: Eens

  "Inderdaad. Zie ons verkiezingsprogramma: 'Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen aangelegd of uitgebreid in de open ruimte. Bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten moeten veel beter worden benut.'"

 • 50PLUS: Oneens

  "De bijdrage van de provincie blijft, wat 50PLUS betreft, beperkt tot infrastructuur en basisbenodigdheden. Er zal eerst wel gecontroleerd moeten worden of er nog ruimte is op bestaande bedrijventerreinen."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Mits voorzien van een reëel plan, moet de provincie ondernemerschap kunnen stimuleren door bij te dragen aan de aanleg van (onder andere) nieuwe bedrijventerreinen. Hierdoor kan mede worden bewerkstelligd dat de economische spilfunctie van de Randstad zich deels kan verschuiven."

 • DENK: Eens

  "Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. Daarin ziet DENK een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Oneens

  "Een economisch sterk Gelderland denkt bij nieuwe bedrijventerreinen aan innovatie en duurzaamheid. Revitalisatie van oude bedrijventerreinen en vuilstortplaatsen is essentieel. Waar de rijksoverheid gemeenten financieel in de steek liet, zal de provincie moeten bijspringen."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Dit moet gefinancierd worden door de industrie zelf."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Bebouwde kom Extra belangrijk

Er mag alleen nog binnen de bebouwde kom worden gebouwd.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Er is een grote behoefte aan woningen. De VVD wil dat er komende periode 100.000 woningen bijkomen. Gemeenten kunnen het best inschatten welke behoefte er is en hoeveel woningen erbij moeten komen voor welke doelgroep. Dus geen contingenten meer en, indien de gemeente dat wil (en het mag), ook in het buitengebied."

 • CDA: Oneens

  "Nu en in de komende jaren zijn er veel nieuwe woningen nodig, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Gemeenten en regio's moeten die huizen kunnen bouwen waar behoefte aan is: voor starters, voor ouderen, voor gezinnen. Bouwen van woningen binnen de bebouwde kom gaat voor bouwen in het weiland."

 • D66: Eens

  "D66 kiest voor compacte steden en dorpen, zodat we ons buitengebied voor andere functies kunnen blijven inzetten, zoals natuurontwikkeling en landbouw. De provincie kan een rol vervullen om te helpen moeizame binnenstedelijke ontwikkeling vlot te trekken. Door in te zetten op wonen binnen de bebouwde kom kiest D66 voor kernen met draagvlak voor voorzieningen. Hierdoor blijven Gelderse steden en dorpen aantrekkelijk en leefbaar."

 • SP: Oneens

  "Er is veel leegstand buiten de bebouwde kom. Onze voorkeur heeft het om eerst daar gebruik van te maken. Als het werkelijk nodig is, kan er in agrarisch gebied gebouwd worden om te zorgen voor meer betaalbare woningen in en rond kleine dorpen. De natuur moet volledig ontzien worden."

 • PvdA: Oneens

  "In Gelderland moet je zeker zijn van een dak boven je hoofd. Op dit moment is er een tekort aan betaalbare huizen. De PvdA wil dat er de komende tien jaar 100.000 betaalbare huizen extra bij worden gebouwd. In eerste instantie kijken we daarvoor naar kansen binnen de bebouwde kom: leegstaande kantoren en winkels bouwen we om naar woningen. Maar in gebieden waar de vraag naar woningen heel hoog is kan het niet anders dan dat je ook buiten de bebouwde kom zoekt naar ruimte."

 • PVV: Oneens

  "Eerst binnen de bebouwde kom, als dit niet mogelijk is, moet er ook buiten de bebouwde kom gebouwd kunnen worden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt dat woningbouw binnen dorps- en stadsgrenzen de voorkeur verdient boven uitbreiding, maar niet altijd en overal is dat mogelijk. De woningbehoefte maakt soms bouwen in het buitengebied noodzakelijk."

 • SGP: Oneens

  "De SGP vindt dat de provincie op het gebied van wonen niet primair leidend en sturend bezig mag zijn. De provincie moet vooral een coördinerende en faciliterende rol spelen. Zie bladzijde 7 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Eens

  "Door sterke economische groei en weinig betaalbare huizen in de Randstad, groeit in Gelderland de behoefte aan nieuwe wijken en bedrijventerreinen. Gelderland is juist zo mooi door de natuur, het landschap en alle vormen van natuurvriendelijke en kringlooplandbouw. Dit is cruciaal voor het behoud van de biodiversiteit en klimaataanpassingen. Daarom willen wij en veel Gelderlanders alleen bouwen binnen de bebouwde kom."

 • PvdD: Eens

  "Waar herontwikkeling niet in de vraag naar woningen kan voorzien, wordt het aanbod van woningen uitgebreid door nieuwe energieneutrale woningen te ontwikkelen in het midden- en lagere prijssegment. Deze woningen worden geconcentreerd in bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet verstoord mag worden."

 • 50PLUS: Oneens

  "Er is een groot tekort aan woningen. Mocht er binnen de bebouwde kom onvoldoende ruimte zijn, dan is buiten de bebouwde kom bouwen een oplossing."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Veel gemeenten hanteren al een terughoudend beleid ten aanzien van het bouwen in de buitengebieden. Hoewel deze gebieden hun open functie in het landschap dienen te behouden is een volledige bouwstop niet gewenst. Denk hierbij aan het inrichten van recreatiewoningen, kangoeroewoningen en (mantel)zorgwoningen."

 • DENK: Eens

  "De provincie Gelderland kent genoeg gebieden binnen de bebouwde kom die door- of herontwikkeld kunnen worden."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Oneens

  "Een bewoonbaar Gelderland vergt woningbouw. Bouwen binnen de kom leidt na inbreiding tot hoogbouw. De leefbaarheid van kleine kernen kan daardoor onder druk komen te staan. Op voorhand uitsluiten van bouwen buiten de kom miskent de positie van gemeenten om daarin een eigen beleid te voeren."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Het wonen buiten de bebouwde gaat ontvolking van het platteland tegen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Topsportevenementen Extra belangrijk

De provincie moet blijven meebetalen aan topsportevenementen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De Giro is een mooi voorbeeld van hoe een topsportevenement een geweldig effect kan hebben in en voor de provincie. Zo zijn er vele andere voorbeelden. Voor de VVD geldt wel dat er een goede verhouding moet zijn tussen kosten/baten."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil topsportevenementen binnenhalen. Topsport en breedtesport (amateursport) hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Topsportevenementen geven daarnaast een boost aan het toerisme en de economie in de regio."

 • D66: Eens

  "D66 erkent de kracht van grote sportevenementen, maar ziet hier ook de kosten van. Door in te zetten op maximaal twee grote topsportevenementen per jaar wil D66 de focus verschuiven van topsport naar breedtesport. Zo kan de provincie voldoende aandacht blijven besteden aan de economische, maatschappelijke en sportieve kracht van een breed sportaanbod."

 • SP: Oneens

  "De SP ziet al dat geld liever naar breedtesport gaan: zo kan iedereen sporten en gezond blijven. Topsportevenementen moeten zichzelf financieren. Zo wordt ook voorkomen dat de provincie aan tafel zit met ongewenste sponsoren."

 • PvdA: Oneens

  "Topsport ontstaat niet vanzelf. Daarvoor heb je amateursporters nodig. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen in Gelderland kan sporten. Wij kiezen voor het ondersteunen van amateursport. Kinderen die in gezinnen wonen die daar geen geld voor hebben, verdienen een steuntje in de rug. Topsportverenigingen en -instellingen moeten verbonden zijn met hun wortels. Alleen wanneer evenementen ook voordelig zijn voor amateursporters, moet de provincie meebetalen."

 • PVV: Oneens

  "Geen subsidie voor topsportfeestjes. Enkel de provinciale kerntaken en richten op de eigen regio."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil geen overheidsgeld inzetten om grote sportevenementen naar Gelderland te halen. Bij sportevenementen in de laatste jaren heeft ChristenUnie steeds voorgesteld het geld te besteden aan breedtesport."

 • SGP: Oneens

  "Het huidige sportbeleid van de provincie Gelderland is gericht op het organiseren van grootschalige sportevenementen, waarbij in veel gevallen ook de zondagsrust in het geding is. Dit is wat de SGP betreft geen taak van de provinciale overheid. Zie bladzijde 26 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks is bereid extra geld uit te trekken om evenementen naar Gelderland te halen. De voorwaarde is dan altijd dat zo’n evenement een of meer van onze doelen dichterbij brengt, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie, van kunst en cultuur of van breedtesport: sport voor iedereen in plaats van voor een selecte groep topsporters."

 • PvdD: Oneens

  "De Partij voor de Dieren ziet liever dat de breedtesport gestimuleerd wordt, of dat het geld gebruikt wordt voor bijvoorbeeld natuur, milieu en dierenwelzijn."

 • 50PLUS: Eens

  "Promotie van Gelderland is belangrijk. Topsportevenementen geven ook voor de Gelderlander plezier. Het vereiste voor het meebetalen door de provincie aan topsportevenementen is, dat het bedrijfsleven ook een grote bijdrage levert."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De provincie mag zijn plek innemen, ook voor topsportevenementen. Veel van de topsporters komen uit de provincie en kunnen hier hun vleugels uitslaan."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. Topsportevenementen kunnen de interesse in het zelf beoefenen van sport vergroten. Ook dragen dergelijke evenementen bij aan de lokale economie."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "Het gaat om een gezond en sportief Gelderland. Het probleem bij de financiering van topsportevenementen is dat gelden naar buiten de provincie vloeien, terwijl ze bij breedtesport-evenementen in de regio blijven. Inmiddels staat Gelderland qua topsport voldoende op de kaart. De focus op breedtesport is voor de inwoners van Gelderland nu belangrijker."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Mensen die sport willen zien moeten dit zelf bekostigen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Land- & Tuinbouw Extra belangrijk

De provincie moet de land- en tuinbouw geen extra regels opleggen, de landelijke wetgeving volstaat.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Er zijn veel regels waaraan de land- en tuinbouw zich moet houden. De VVD gaat uit van vertrouwen dat ieder zich houdt aan deze regels. Dan zijn meer regels niet nodig. Handhaving is nodig voor degenen die zich niet aan deze regels houden."

 • CDA: Eens

  "Er is vanuit de landelijke wetgeving voldoende wet- en regelgeving waar de land- en tuinbouw aan moet voldoen. Dit is voor het CDA voldoende."

 • D66: Oneens

  "D66 wil de land- en tuinbouw klaar maken voor de toekomst. Zodat onze boeren duurzame producten van hoge kwaliteit leveren én een goede boterham verdienen aan hun werk. Met oog voor gezondheid, milieu, dierwelzijn, landschap en klimaat."

 • SP: Oneens

  "De provincie kan door extra regels op te stellen, zorgen voor betere bescherming van natuur en omwonenden. Zo zorgt de provincie samen met de landelijke overheid voor een gezond en veilige leefomgeving."

 • PvdA: Oneens

  "Land- en tuinbouwbedrijven werken met dieren en stoten vaak ongezonde stoffen uit. De PvdA vindt dat iedereen zeker moet zijn van een gezonde leefomgeving. Daarom vindt de PvdA dat agrarische bedrijven die gezond, schoon en duurzaam ondernemen met oog voor dierenwelzijn een zetje in de rug moeten krijgen. Bedrijven die vervuilen of hun dieren slecht behandelen leggen we extra regels op."

 • PVV: Eens

  "Geen extra provinciale regels voor boeren en tuinders bovenop de nationale wet- en regelgeving."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie streeft ernaar om zo weinig mogelijk extra regels op te leggen bovenop de landelijke wetgeving. We kunnen echter niet uitsluiten dat dit soms noodzakelijk is om gebiedsgerichte doelen te behalen."

 • SGP: Eens

  "Het niet strenger vaststellen van Natura 2000-doelen en milieuregels dan strikt noodzakelijk is."

 • GroenLinks: Oneens

  "Landbouwtransitie is dringend nodig in heel Nederland, dus zeker in zo’n landbouwprovincie als Gelderland. De provincie moet op alle mogelijke manieren ruimhartige steun geven aan initiatieven die de omslag naar biologische en natuur-inclusieve en kringlooplandbouw dichterbij brengen. Naast eigen provinciale middelen maken we hiervoor gebruik van Europese en nationale fondsen."

 • PvdD: Oneens

  "Gezien de problemen op het platteland, zoals de hoge stikstof- en fijnstofuitstoot, en het risico op gezondheidsschade rond veehouderijbedrijven, is de landelijke wetgeving onvoldoende en is het goed als de provincie extra regels vaststelt."

 • 50PLUS: Eens

  "Er zijn voldoende landelijke regels. Extra provinciale regels leiden tot ongelijkheid onder boeren in Nederland."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD wil geen extra regels voor de land- en tuinbouw. Bedrijven die soms al generaties goed draaien moeten toekomstgericht geholpen worden om te innoveren. Ondernemerschap moet worden beloond, niet nog verder worden ingeperkt door overbodige bemoeizucht uit de politiek."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Oneens

  "Wij willen een ecologisch verantwoord Gelderland. De landelijke wetgeving geeft generieke regels. Volgens LTO is het boerenbedrijf maatwerk. Wij zijn het daarmee eens. Als we van Gelderland de innovatieve ecologische landbouwprovincie willen maken waar het goed werken en leven is, zullen we daar de regels op moeten toesnijden. In overleg met de sector."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Lokaal kunnen bijvoorbeeld milieumaatregelen noodzakelijker zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Ecoduct Extra belangrijk

Er moet een ecoduct over de A1 bij Terschuur komen om de natuurgebieden in Gelderland en Utrecht met elkaar te verbinden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Onderzoek maakt duidelijk dat groot wild nauwelijks over ecoducten trekt. De VVD vindt dit dure voorzieningen."

 • CDA: Oneens

  "De verbinding van Gelderland met Utrecht door dit ecoduct leidt niet tot verbinding van twee natuurgebieden. Deze natuurgebieden liggen namelijk te ver uiteen voor een verbinding via een ecoduct. In het verleden heeft de rijksoverheid de komst van dit ecoduct laten vervallen aangezien het geen toegevoegde waarde zou hebben voor de natuurgebieden."

 • D66: Eens

  "D66 wil natuurgebieden verbinden. Binnen Gelderland maar ook over provinciegrenzen heen. Door een ecoduct over de A1 vergroten we het leefgebied van herten en reeën. Zo versterken we onze natuur en de biodiversiteit."

 • SP: Eens

  "De natuur moet op allerlei manieren versterkt worden. Het verbinden van gebieden is daar een onderdeel van. Zo bevorderen we ook de soortenrijkdom in onze natuurgebieden."

 • PvdA: Eens

  "Voor de PvdA is het belangrijk dat de Gelderse natuur, het aantal planten en dieren, op een gezond niveau is. De aanleg van het zogenaamde Gelders Natuur Netwerk waarin we natuurgebieden aan elkaar verbinden moet afgemaakt worden."

 • PVV: Oneens

  "Geen nieuwe natuur, maar behouden wat we hebben."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie is voorstander van sterke en verbonden natuurgebieden. Op die manier leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit en de schoonheid van Gelderland."

 • SGP: Oneens

  "Het is verstandiger om bestaande natuurgebieden op te waarderen dan nieuwe natuur aan te leggen. Standpunt SGP in PS: tegen de aanleg van nieuwe ecoducten. "

 • GroenLinks: Eens

  "We willen natuurversnippering tegengaan en ecologische verbindingen herstellen. Daarvoor zijn ecoducten belangrijk. Dus in ieder geval bij Terschuur, Oldenallen (A1, A28) en het Reichswald leggen we ecoducten aan. Daarnaast gaan we fors investeren met diverse andere maatregelen om natuurversnippering tegen te gaan. Vanwege hun kennis willen we veel meer samenwerken met natuur- en landschapsorganisaties."

 • PvdD: Eens

  "Ja, natuurlijk! Om de overlevingskans van soorten te bevorderen moeten de leefgebieden van dieren met elkaar verbonden worden. Een verbinding met de Utrechtse Heuvelrug, bijvoorbeeld bij Terschuur, kan daarbij niet ontbreken. Lokale initiatieven voor verbindingszones zoals oversteekplaatsen en paddentunnels worden ondersteund. Ook goede verbindingen naar het buitenland zijn belangrijk, bijvoorbeeld via het Reichswald naar het Europese natuurnetwerk."

 • 50PLUS: Oneens

  "Natuur is belangrijk voor 50PLUS. Uit ervaring blijkt echter dat ecoducten maar beperkt worden gebruikt. De kosten zijn te hoog om dit te kunnen verantwoorden."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het ecoduct is vanwege bezuinigingen geschrapt maar helpt tegen de versnippering van natuurgebieden en biedt de mogelijkheid voor diersoorten zoals het edelhert zich op de Utrechtse heuvelrug te vestigen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat komende generaties net zoveel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Gelderland als natuurprovincie heeft een robuuste ecologische verbindingszone nodig tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Met de gemeente Voorthuizen dient in overleg getreden te worden om hen zo nodig te compenseren voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling. Draagvlak bij dit soort beslissingen is essentieel."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "De kosten daarvoor zijn veel te hoog."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Amateurkunst Extra belangrijk

Er moet meer geld naar volkscultuur en kleinschalige amateurkunst.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD is een groot voorstander van cultuur. Daarom worden ook veel instellingen, festivals en initiatieven door de provincie gesteund. Extra geld voor specifiek ‘volkscultuur en kleinschalige amateurkunst’ hoeft voor de VVD niet."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil investeren in de creativiteit van mensen en verenigingen en ervoor zorgen dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek, dans, cultuur en kunst."

 • D66: Eens

  "D66 ziet dat de laagdrempelige, kleinere culturele instellingen een belangrijke kweekvijver zijn voor talent. De samenhang tussen topinstellingen en hobbyisten verdient meer aandacht vanuit de provincie. De één kan niet zonder de ander."

 • SP: Eens

  "Kunst en cultuur moet wat de SP betreft breed zijn, voor iedereen toegankelijk en met een zo laag mogelijke drempel (betaalbaarheid) en verspreid over de hele provincie, niet alleen in de grote steden."

 • PvdA: Eens

  "Cultuur is meer dan alleen vrijetijdsbesteding. Het brengt mensen bij elkaar en is ook gewoon leuk! De PvdA vindt dat ook kleinere culturele initiatieven recht hebben op steun van de provincie."

 • PVV: Oneens

  "Er is maar plaats voor één cultuur en dat is de Nederlandse cultuur. Musea moeten zoveel mogelijk zichzelf kunnen financieren. In stand houden van enkel Gelderse historische gebouwen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie onderschrijft de verbindende waarde van cultuur en amateurkunsten. Wij vinden echter niet dat hier extra in geïnvesteerd moet worden."

 • SGP: Oneens

  "De SGP zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed en het breed uitdragen van cultuurhistorie. Zie bladzijde 26 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "GroenLinks wil kunst en cultuur in de volle breedte stimuleren. Bijvoorbeeld kunst en cultuur die de Gelderse identiteit benadrukt, zoals op het gebied van de Gelderse geschiedenis. Ook initiatieven met een bredere insteek willen we ondersteunen en de bezuinigingen op kunst en cultuur willen we terugdraaien."

 • PvdD: Eens

  "Een samenleving gedijt het best als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. Wij vinden aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monumentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea en muziekeducatie."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Cultuur is voor 50PLUS belangrijk. Gemeenschapsgeld moet dusdanig worden besteed dat een zo groot mogelijke groep er profijt van heeft. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn bij het verlenen van subsidie."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De Nederlandse cultuur is een kostbaar erfgoed dat beschermd dient te worden. Waar vele miljoenen gestoken worden in zinloze projecten kan met dit geld de volkscultuur gesponsord worden, vaak tegen lage kosten. Het resultaat is bovendien een grotere sociale cohesie."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een zelfverzekerd Gelderland denkt aan haar cultuurhistorische oorsprong. Hiervoor is nodig om volkscultuur en kleinschalige amateurkunst waar nodig te ondersteunen, om teloorgang van deze cultuurelementen te voorkomen en te behouden voor toekomstige generaties."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Mensen die daar behoefte aan hebben moeten dat zelf betalen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Basisscholen Extra belangrijk

De provincie moet er samen met lokale partners voor zorgen dat basisscholen in kleine dorpen en kernen openblijven, desnoods op kosten van de provincie.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Onderwijs is een taak van de gemeenten. De provincie heeft geen rol in het open houden van basisscholen."

 • CDA: Eens

  "Om kleine dorpen en kernen levendig te houden zijn voorzieningen van levensbelang. Een basisschool in de buurt zorgt ervoor dat een dorp aantrekkelijk blijft voor gezinnen om in te wonen. Dat komt het hele dorp ten goede en is het daarom voor het CDA waard om geld in te investeren."

 • D66: Oneens

  "D66 wil goed en bereikbaar onderwijs voor iedereen, ook voor kinderen in kleine kernen. Gemeenten en schoolbesturen kunnen samen het best bepalen welke scholen dit kunnen leveren. D66 kiest ervoor om te investeren in álle scholen in Gelderland. Door het verduurzamen van de scholen en door scholen te ondersteunen bij de aanleg van een groen schoolplein."

 • SP: Oneens

  "De provincie kan geen scholen overeind houden. Ze kan wel zorgen dat het platteland aantrekkelijk blijft en wordt voor jonge gezinnen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betaalbare woningen, beter openbaar vervoer en sociale voorzieningen. Zo kan een school weer levensvatbaar worden."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA vindt dat ieder kind een eerlijke kans verdient. Ieder kind moet zeker zijn van een leraar voor de klas en een school dichtbij. Voor ouders en kinderen in dorpen en kleine kernen is een school dichtbij niet meer vanzelfsprekend. De PvdA vindt dat deze ouders en scholen op steun van de provincie moeten kunnen rekenen."

 • PVV: Oneens

  "De provincie dient zich enkel bezig te houden met de kerntaken. Onderwijs is geen provinciale taak."

 • ChristenUnie: Eens

  "Basisscholen zijn essentieel voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van kleine dorpen. De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van deze basisscholen."

 • SGP: Oneens

  "Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

 • GroenLinks: Oneens

  "Het financieren van basisscholen is een gemeentelijke taak. GroenLinks kijkt provinciaal integraal naar wat nodig is om de leefbaarheid in kleine kernen te behouden. De provincie kan bijdragen aan cultuur, sport en ontmoeting, allemaal van belang voor het verbinden in de samenleving. We ondersteunen - meer dan nu – initiatieven, van veel kanten, om de leefbaarheid en verbondenheid in de provincie verbeteren."

 • PvdD: Eens

  "Inderdaad. Door te zorgen dat basisscholen open blijven, kunnen jonge gezinnen langer bij kleine dorpen en kernen blijven wonen."

 • 50PLUS: Eens

  "Leefbaarheid, ook in kleine dorpen, staat voor 50PLUS voorop. Basisscholen zijn cruciaal om de leefbaarheid te garanderen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het openblijven van basisscholen in kleine dorpskernen is cruciaal voor de leefbaarheid en verjonging in deze gebieden. Zij dienen daarom open te blijven zodat nieuwe generaties niet wegtrekken, hetgeen spookdorpen tot gevolg heeft."

 • DENK: Eens

  "DENK wil krimp van kleine dorpen en kleine kernen zoals de Liemers en Achterhoek tegengaan door de voorzieningen beschikbaar te houden en de bereikbaarheid niet verder achteruit te laten gaan. DENK wil dan ook het vestigingsklimaat voor instellingen in deze gebieden stimuleren en faciliteren."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een sociaal en economisch sterk Gelderland vergt een goede onderwijsvoorziening. Waar deze in kleine kernen dreigt weg te vallen zal de provincie op behoud ervan in moeten zetten. Ook omdat deze scholen bijdragen aan behoud van een bloeiende middenstand en verenigingsleven."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Voor de leefbaarheid in kleine dorpen is dit noodzakelijk."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Bouwvrijheid Extra belangrijk

Gemeenten moeten de vrijheid krijgen naar eigen inzicht woningen bij te bouwen als daar vraag naar is.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De gemeenten weten het best welke behoefte er is aan woningen. Zij dienen die ruimte te krijgen."

 • CDA: Eens

  "Momenteel bepaalt de provincie nog te veel hoeveel woningen er gebouwd mogen worden in de verschillende gemeenten. De gemeenten dienen zelf aan de slag te gaan als het gaat om de vraag hoeveel en welke woningen er gebouwd moeten worden voor de verschillende doelgroepen, zoals starters, alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Bouwen naar behoefte in elk gebied is het uitgangspunt."

 • D66: Oneens

  "D66 kiest voor gezonde, leefbare en compacte steden en dorpen. Gemeenten maken in hun regio afspraken wie hoeveel mag bouwen op basis van de vraag naar woningen, maar moeten eerst de ruimte binnen de bebouwde kom benutten. Door in te zetten op wonen binnen de bebouwde kom kiest D66 voor kernen met draagvlak voor voorzieningen. Hierdoor blijven Gelderse steden en dorpen aantrekkelijk en leefbaar."

 • SP: Eens

  "Dit kan alleen als gemeenten evenwichtig bouwen: dus niet alleen dure koopwoningen neerzetten, maar vooral ook betaalbare woningen, zeker sociale huurwoningen."

 • PvdA: Eens

  "In Gelderland moet je zeker zijn van een dak boven je hoofd. Op dit moment is er een tekort aan betaalbare huizen. De komende tien jaar wil de PvdA 100.000 betaalbare huizen extra bij laten bouwen. Gemeenten, woningbouwstichtingen en projectontwikkelaars die plannen maken voor dat doel kunnen rekenen op steun van de provincie."

 • PVV: Eens

  "Stimuleren van de bouw van meer sociale huurwoningen, betaalbare middenhuurwoningen en koopwoningen. Maar absoluut géén voorrang statushouders bij toewijzing woningen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De provincie speelt een belangrijke rol in het zuinig omgaan met de beschikbare ruimte in Gelderland. Daar hoort ook bij dat er goede afspraken gemaakt worden tussen gemeenten. Zo voorkomen we dat er te veel of slecht passende woningen bij komen."

 • SGP: Eens

  "Er moet gebouwd worden waar behoefte aan is. Zie bladzijde 7 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Oneens

  "De provincie gaat hier niet over. Die wijst zogeheten contingenten toe voor nieuwe woningen, maar over de verdeling hiervan gaan gemeenten. Natuurlijk wil GroenLinks niet dat er buiten de bebouwde kom wordt gebouwd: de open ruimte willen we beschermen."

 • PvdD: Oneens

  "De praktijk heeft laten zien dat gemeenten te grote financiële risico's nemen en elkaar beconcurreren als er geen regie van de provincie is."

 • 50PLUS: Eens

  "De gemeenten moeten naar behoefte kunnen bouwen. Zij hebben het beste inzicht."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Vanwege de Randstad-problematiek moet in de provincie gezocht worden naar passende uitwijkmogelijkheden voor woningzoekenden. Door op gemeentelijk niveau een (omkaderde) vrijheid te bieden tot de realisatie van woningen ontstaat een natuurlijke, in het landschap passende invulling hiervan."

 • DENK: Eens

  "Nederland staat voor een urgente en grote bouwopgave. Een bouwopgave die per gemeente, provincie en in de tijd verschilt. Om aan de woningbehoefte te voldoen, zullen op korte termijn de expertise in ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling vergroot moeten worden. Daarom moet de provincie flexibele bouwexpertise - ook wel vliegende brigades genoemd - aanbieden aan gemeenten."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "In een bewoonbaar Gelderland zijn gemeenten de bestuurslaag die het dichtst bij de bewoners staat. Gemeenten en hun bewoners vormen het bestuurlijke draagvlak. Gegeven de Omgevingswet en Provinciale Omgevingsverordening dienen gemeenten op de vraag naar woningen bij hun bewoners naar eigen inzicht in te kunnen springen, zonder vingertje van de provincie."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Gemeenten kunnen zelf beoordelen of er behoefte aan woningbouw is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. A15 Extra belangrijk

Gebruik van de doorgetrokken snelweg A15 moet gratis worden. Daarom moet de provincie een eventuele tol van het Rijk afkopen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Er zijn afspraken gemaakt tussen het rijk en de provincie over het doortrekken van de A15. De VVD gaat uit van afspraak = afspraak. Dus de A15 moet snel worden aangelegd! Als één van de afspraken een tolheffing is, dan dienen we ook die afspraak na te komen. Het belangrijkste is dat de files op de A15, A325 en A12 tot het verleden behoren en dat er sprake is van een goede doorstroming naar Duitsland."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil dat de tolheffing op de A15 van Duiven naar de Pleij (Zevenaar) wordt geschrapt. Het CDA wil dat de provincie hiervoor 200 miljoen beschikbaar stelt."

 • D66: Oneens

  "Het afkopen van de tol van de A15 kost honderden miljoenen euro’s. D66 kiest ervoor dit geld te investeren in klimaat. Onder andere door in te zetten op slimme mobiliteit, door ons openbaar vervoer te verbeteren en door naar alle Gelderse steden snelfietsroutes aan te leggen."

 • SP: Oneens

  "De Gelderlandse belastingbetalers hebben al 360 miljoen meebetaald aan de A15. We laten ze niet een tweede keer betalen om die weg te gebruiken."

 • PvdA: Oneens

  "De tol is een manier van de landelijke regering om te betalen voor hun deel van het aanleggen van de weg. De PvdA is van mening dat dit een oneerlijke maatregel is voor de gebruikers van de A15. De provincie moet actief lobbyen om gebruik van de A15 gratis te houden. Het afkopen van de tol kost meer dan €300 miljoen euro. Dat geld kan beter worden besteed aan het bouwen en isoleren van huizen of investeringen in het OV."

 • PVV: Eens

  "Doortrekken A15 en geen tolheffing op de A15."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie ziet het liefst dat er geen tol wordt geheven op de A15, maar is niet bereid om de kosten voor deze weg van het Rijk te betalen. In het verleden zijn er afspraken gemaakt over de voorwaarden voor het aanleggen van de A15. Aan die afspraken moeten we ons houden."

 • SGP: Oneens

  "De afspraak met de provincie Gelderland hierover gemaakt moet nagekomen worden."

 • GroenLinks: Oneens

  "Meer asfalt is een heilloze weg, zoals de A15 of de aanleg van de Campusroute in Wageningen. GroenLinks wil ook geen geldverslindende projecten voor meer automobiliteit. Mocht de A15 toch worden aangelegd, dan met tolheffing volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. De provinciale middelen voor mobiliteit willen we inzetten voor schoon en openbaar vervoer en gebruik van de fiets."

 • PvdD: Oneens

  "De Partij voor de Dieren was en is tegen de doortrekking van de A15. De provincie heeft al heel veel betaald voor doortrekking van de A15. Van de automobilisten die de weg gebruiken, mag ook wat worden verwacht. De vervuiler betaalt. Anders zou de rekening naar álle Gelderlanders gaan."

 • 50PLUS: Eens

  "Waarom zou de Gelderlander moeten betalen voor het gebruik van een rijksweg?"

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het verbeteren van de infrastructuur is belangrijk voor een toegankelijke en aantrekkelijke provincie. De kosten hiervan mogen niet worden verhaald op de gebruikers. Juist een vrij toegankelijk wegennetwerk is belangrijk om bedrijvigheid te stimuleren. Er zijn voldoende gelden beschikbaar om dit mogelijk te maken."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt het vrije gebruik van ons wegennet een basisprincipe."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een economisch sterk Gelderland vergt een goede snelwegverbinding. Het afwentelen van het gebruik ervan op de werkenden die van deze snelweg gebruik moeten maken lijkt eerlijk (gebruiker betaalt) maar is in wezen onrechtvaardig (geen alternatief voor hun broodwinning) en remt de inkomensontwikkeling in Gelderland. Niet alleen richting rijksoverheid maar ook richting de regering van NRW dient nagegaan te worden of de tol kan worden afgekocht. Ondertussen inzetten op alternatieve vervoersvormen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Gebruikers dienen te betalen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Veehouderijen Extra belangrijk

Om de uitstoot van stikstof te verminderen, moet het aantal dieren in veehouderijen omlaag.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Er is uitgebreide wet- en regelgeving m.b.t. de uitstoot van stikstof. Boeren dienen zich hieraan te houden. De VVD is geen voorstander van provinciaal beleid om het aantal dieren in de veehouderijen extra te verminderen."

 • CDA: Oneens

  "Vermindering van het aantal dieren in veehouderijen zal niet of nauwelijks tot vermindering van uitstoot leiden."

 • D66: Eens

  "D66 zet zich in voor een kringlooplandbouw. Voor dieren in de veehouderij importeren we geen soja meer van over de hele wereld, maar voeren we alleen nog lokaal verbouwd voedsel en voedselresten die mensen niet kunnen eten. Zo maken we de landbouw en veehouderij circulair. In de Nederlandse kringloop passen minder dieren dan we nu houden, zo verlagen we ook onze uitstoot van stikstof en fijnstof."

 • SP: Eens

  "Het verminderen van het aantal dieren is slechts een van de middelen om de uitstoot van stikstof te verlagen. Dat is ook beter voor het welzijn van de dieren."

 • PvdA: Eens

  "In Gelderland moet je zeker zijn van een gezonde leefomgeving. Bedrijven waar veel dieren op elkaar gepakt zitten, stoten veel ongezonde stoffen uit. De PvdA vindt dat, om de gezondheid van omwonenden te beschermen, het aantal dieren niet verder mag groeien. Verdere industrialisatie van de landbouw moet voorkomen worden. Het dierenwelzijn moet sterk verbeteren."

 • PVV: Oneens

  "Geen extra provinciale regels voor boeren en tuinders bovenop de nationale wet- en regelgeving. Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te verbreden."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie staat voor een kringlooplandbouw: gericht op een goede opbrengst en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie, maar ook op het zo min mogelijk belasten van klimaat, milieu en natuur. Minder dieren is een oplossingsrichting, maar dan moeten we als consumenten wel bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen."

 • SGP: Oneens

  "De agrarische sector moet ruimte blijven houden om zich te kunnen ontwikkelen en verbreden, ook met agrarisch gelieerde nevenactiviteiten. Zie bladzijde 16 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Eens

  "Stikstof is voor natuur en mens een enorm probleem, grotendeels veroorzaakt door de industriële landbouw. Er is meer aandacht nodig voor de gezondheidsrisico’s van alle intensieve veehouderijen. Dat betekent ook dat de ontwikkeling van megastallen moet worden tegengegaan. GroenLinks wil zorgen dat veestapel wordt verkleind en dat boeren kunnen overstappen op natuur-, dier- en mensvriendelijke landbouw."

 • PvdD: Eens

  "Ja, de hoge stikstofuitstoot van veehouderijbedrijven en rond wegen is funest voor de gevoelige natuur. De Partij voor de Dieren wil de vee-industrie met minstens 70 % verkleinen. Dit vermindert ook de problemen met het mestoverschot en de import van veevoer. Het gebruik van luchtwassers om de stikstofuitstoot te verminderen is geen oplossing, omdat dieren daarbij in dichte stallen opgesloten worden, en nooit buiten komen."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Volksgezondheid staat voor 50PLUS voorop. De provincie moet in overleg gaan met veehouderijen hoe de stikstofuitstoot het beste kan verminderen. Technische oplossingen kunnen hierbij ook een grote rol spelen."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het is onverantwoord beleid om één aspect van onze totale uitstoot te nemen en dan te denken daarmee een complex, veelomvattend vraagstuk even op te lossen. In overleg met de landbouwsector moet gekeken worden naar een optimale bedrijfsvoering en stoffen-huishouding. Maar het afrekenen van veehouderijen op uitstoot van stoffen mist doel en is zeer schadelijk voor ons ondernemersklimaat."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een ecologisch verantwoord Gelderland vergt vermindering van industriële landbouw en afbouw van niet-grondgebonden landbouw, dus ook vermindering van het aantal dieren in veehouderijen. Boeren dienen gesteund te worden om die omslag te maken."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Dit is beter voor milieu en dieren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Verbreding A28 Extra belangrijk

Gelderland moet meebetalen aan verbreding van de A28 tussen Amersfoort en Zwolle.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De A28 is een rijksweg. Het ligt daarom niet voor de hand om als provincie mee te betalen aan de verbreding van deze weg."

 • CDA: Eens

  "De A28 tussen Amersfoort en Zwolle moet worden verbreed om de doorstroming en veiligheid van het verkeer te verbeteren. De provincie kan meebetalen aan onderzoek hoe de A28 het beste verbreed kan worden. De aanleg zelf wordt betaald door het Rijk."

 • D66: Oneens

  "D66 kiest ervoor om te investeren in slimme mobiliteit, beter openbaar vervoer en snelfietsroutes naar alle Gelderse steden. Keer op keer bevestigen onderzoeken dat extra asfalt extra autoverkeer aantrekt."

 • SP: Oneens

  "Meer asfalt is geen oplossing voor verkeersdrukte. Wij pleiten voor beter en meer openbaar vervoer en vervoer van vracht via het spoor of over water. Bovendien is de A28 een Rijksweg, dus de landelijke overheid moet de portemonnee trekken. Het vrachtverkeer en woon/werkverkeer zal een verbreding toejuichen."

 • PvdA: Eens

  "De West-Veluwe is een gebied dat sterk groeit. Inwoners moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen van en naar hun werk, school of richting ziekenhuis. Een goede bereikbaarheid is daarvoor essentieel. De A28 is een dagelijks knelpunt. De provincie moet aanpak van de A28 middels een actieve lobby richting de landelijke overheid ondersteunen."

 • PVV: Eens

  "No-nonsense-onderhoud van wegen en uitbreiding/verbreding waar nodig is. Investeren in (snel)fietspaden."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie vindt dat het Rijk verantwoordelijk is voor de verbreding van de A28. Indien het Rijk deze verantwoordelijkheid niet neemt, kan de Provincie een stimulerende rol spelen."

 • SGP: Eens

  "Daarnaast is het nodig bij de Rijksoverheid aandacht te blijven vragen voor de sterk toenemende file druk op de A15, A28, A50 en A1 in Gelderland. De SGP zal evenals bij de doortrekking van de A15 instemmen met een provinciale bijdrage. Zie bladzijde 19 Verkiezingsprogramma. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil geen geldverslindende projecten voor meer automobiliteit. Meer asfalt lost niets op. GroenLinks verzet zich tegen de verbreding van de A28. Files zijn alleen goed op te lossen door het invoeren van rekeningrijden, beter openbaar vervoer en meer gebruik van de fiets. De provinciale middelen voor mobiliteit willen we daar dus veel meer voor inzetten."

 • PvdD: Oneens

  "Meer asfalt leidt tot meer files. De Partij voor de Dieren zet in op verbeteren van het openbaar vervoer en het vervoer per spoor, water en fiets, niet op extra asfalt."

 • 50PLUS: Oneens

  "De aanleg en aanpassing van autosnelwegen zijn een rijksaangelegenheid."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het traject op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle is inmiddels een van de drukste trajecten geworden. Er zijn hierdoor bovendien veel gevaarlijke situaties en ongelukken. In plaats van dure windmolens langs de A28 aan te leggen kan beter geïnvesteerd worden in verbreding en oplossing van knelpunten."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt een goede infrastructuur van groot belang. Hierbij geniet openbaar vervoer de prioriteit. Daar waar nodig dienen echter ook wegen verbreed te worden."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "De verbreding kan meehelpen om de druk op het wegennet rondom Apeldoorn te verlichten, maar zeker is dat niet. Het verkeer neemt elk jaar toe. Een bereikbaar Gelderland vergt dat serieus aan de slag gegaan wordt met innovatieve alternatieve vormen van mobiliteit zoals Lightrail."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Is de eenvoudigste manier om filevorming tegen te gaan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Streekbus Extra belangrijk

Buiten de spitsuren moeten reizigers gratis gebruik kunnen maken van streekbussen, op kosten van de provincie.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De kosten voor het laten rijden van de streekbussen blijft gelijk als buiten de spitsuren gratis kan worden gereisd. Dit houdt dus in dat degenen die in de spits reizen extra moeten betalen. Dat vindt de VVD niet juist. Ieder moet in principe betalen voor het gebruikmaken van de bus."

 • CDA: Oneens

  "Wij vinden dat er niks mis mee is om reizigers te laten betalen voor het gebruik van openbaar vervoer, zowel binnen als buiten de spits."

 • D66: Oneens

  "Openbaar vervoer is niet gratis. D66 kiest voor betaalbaar openbaar vervoer, waarbij we ons geld investeren in het oplossen van knelpunten. Door het verbeteren van het openbaar vervoer worden bus en trein een aantrekkelijk alternatief voor de auto."

 • SP: Eens

  "De kosten worden toch al gemaakt, dus zo kunnen we die bussen beter benutten. Het OV wordt dan aantrekkelijker. En door meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen, neemt de verkeersdrukte af en de luchtkwaliteit toe."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA vindt dat kinderen en mensen met de allerlaagste inkomens (vrijwel) gratis met de bus moeten kunnen reizen. Ook in de spits. Daarvoor moet de provincie speciale tariefacties in het leven roepen. Reizigers die buiten deze twee doelgroepen vallen, betalen het gewone tarief."

 • PVV: Oneens

  "Niets is gratis, ook deze kosten worden doorberekend aan de burger. Wij willen lastenverlichting. Met een provincie die alleen die taken uitvoert met doelen gericht op de kerntaken."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil een aantrekkelijk openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Gratis openbaar vervoer bestaat echter niet. De kosten zullen dan opgebracht worden door de samenleving. Wij vinden het eerlijk dat de gebruiker van een voorziening daar ook voor betaalt."

 • SGP: Oneens

  "Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks zet extra provinciaal geld in voor een dekkend, aantrekkelijk en goed toegankelijk OV-netwerk. En dit bovenop het geld dat we van het Rijk krijgen voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Volwaardige OV-verbindingen en openbaar vervoer op maat zijn belangrijk om krimpgebieden beter bereikbaar en prettiger leefbaar te maken. Daarbij passen ook dergelijke ideeën voor gratis openbaar vervoer."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren is voor een experiment met gratis vervoer buiten de spits, om te zien of dat extra reizigers van de auto naar het OV laat overstappen, of meer reizigers buiten de spits laat rijden."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS is hier een groot voorstander van. Als meer mensen buiten de spits het openbaar vervoer gaan gebruiken, leidt dit tot minder files en minder vervuiling."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De provincie moet zich niet gaan bezighouden met allerlei subsidieprojecten voor zaken die lokaal prima door marktwerking kunnen worden geregeld, zoals streekvervoer. De gebruikers hiervan buiten de spits behoren bovendien vaak tot de meest welvarende groepen in de samenleving."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "Werkenden dienen met name te reizen binnen de spits. Overige groepen bevoordelen middels gratis vervoer lijkt onrechtvaardig. Streekbussen zijn essentieel voor de bereikbaarheid van diverse (kleine) kernen. Het laag houden van de kosten ook. In de onderhandelingen van de provincie m.b.t. de nieuwe concessies voor het streekvervoer dient ingezet te worden op vermindering van de kosten van vervoer en op streekbussen die uitsluitend nog aangedreven worden door elektriciteit of waterstof."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Het is beter om ze dan minder frequent te laten rijden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Eenzaamheid Extra belangrijk

Om eenzaamheid te bestrijden moet Gelderland geld steken in ontmoetingsruimten, zoals dorps- en cultuurhuizen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De gemeenten gaan over de dorps- en buurthuizen. Zij weten als geen ander wat de behoefte is binnen de gemeente. Zij kennen de burgers en kunnen inspelen op het tegengaan van eenzaamheid. De VVD ziet hier geen rol voor de provincie."

 • CDA: Eens

  "CDA is voorstander van ontmoetingsruimten, zoals dorpshuizen en cultuurhuizen. Dit geeft veel mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken. Een ontmoetingsplaats waar iedereen zich thuis voelt en graag samen is met anderen."

 • D66: Oneens

  "D66 wil dat inwoners samen activiteiten kunnen organiseren in dorps- en cultuurhuizen. De gemeente is verantwoordelijk voor hiervoor ruimte beschikbaar te stellen."

 • SP: Eens

  "Ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen maar ook bibliotheken zijn de knooppunten in de sociale structuur van dorp en wijk. De toegang is gratis, de koffie betaalbaar. Mede hierdoor blijft een wijk/dorp levendig en aantrekkelijk."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA staat voor een sociale, veilige, leefbare samenleving. Eenzaamheid is een groot probleem. De PvdA vindt dat er daarom extra geld moet naar "woon-zorgprojecten", waar de zorg en het wonen voor ouderen, maar ook voor ggz-patiënten of dak- en thuislozen, samenkomt. De PvdA wil in dorpen en kernen voorzieningen waar ontmoeting tussen mensen centraal staat. Tegelijkertijd kun je er ook je kind naar de opvang brengen, een boek lenen of een kopje koffie drinken."

 • PVV: Oneens

  "De provincie moet zich enkel richten op de kerntaken. Dus geen multikulprojecten en leefbaarheidsbarbecues en dergelijke."

 • ChristenUnie: Eens

  "Eenzaamheid is een steeds groter probleem. Als samenleving zijn we er voor elkaar. Ontmoetingsruimten spelen hierin een belangrijke rol."

 • SGP: Eens

  "De SGP is voorstander van het in stand houden van dorps- en cultuurhuizen."

 • GroenLinks: Eens

  "We willen - meer dan nu gebeurt – initiatieven ondersteunen die de leefbaarheid en verbondenheid in de provincie verbeteren. Dat kunnen diverse activiteiten zijn en initiatieven van verschillende kanten. Belangrijk is dat iedereen mee kan doen en we een bloeiende Gelderse samenleving hebben. Dus ontmoeting is hiervoor heel belangrijk."

 • PvdD: Eens

  "Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen die eenzaamheid ervaren een plaats hebben om anderen te ontmoeten. Dit is met name een taak voor het Rijk en gemeenten, maar het moet wel gebeuren. Indien nodig moet de provincie bijspringen."

 • 50PLUS: Eens

  "Eenzaamheid is één van de grootste problemen van deze tijd. De afgelopen jaren is er steeds minder geld beschikbaar gesteld door landelijke en gemeentelijke overheden voor ontmoetingsruimten. Wat 50PLUS betreft stelt de provincie geld beschikbaar om sluiting van ontmoetingsruimten te voorkomen en, waar nodig, nieuwe ontmoetingsruimten te creëren."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het beleid rond dorps- en cultuurhuizen ligt bij de gemeenten en de lokale bevolking; niet bij de provincie. De provincie dient zich echter wél in te zetten voor cultuurbehoud en toekomstgerichte inrichting van een vitale, open samenleving waardoor ook langs die weg eenzaamheid kan worden tegengegaan."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. Ook kunnen buurthuizen met vrije recreatieruimten, voor bijvoorbeeld jongeren, gerealiseerd worden."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een sociaal Gelderland vergt een provincie die actief gemeenten steunt in hun pogingen om de leefbaarheid voor hun bewoners in stand te houden. Overleg met gemeenten is dus essentieel."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Eenzaamheid is alleen te bestrijden door mensen Jezus aan te prijzen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Streekproducten Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in de zichtbaarheid van Gelderse streekproducten, ook in supermarkten.

 • Uw mening:
 • VVD: Geen van beide

  "De VVD is blij dat er grote vraag is naar streekproducten, maar ziet het niet als taak van de provincie om de zichtbaarheid in supermarkten te vergroten. Het promoten van Gelderse producten in het algemeen is natuurlijk prima."

 • CDA: Eens

  "Gelderland heeft veel prachtige streekproducten. Wij omarmen het gebruik van streekproducten omdat het duurzaam is: een appel uit de Betuwe is minder vervuilend dan een uit Spanje. Ook willen we onze provinciale ondernemers graag steunen in hun werk. Gelderse streekproducten herkenbaar aanbieden aan de consument vergemakkelijkt de keuze voor regionaal geproduceerd voedsel."

 • D66: Oneens

  "D66 is een voorstander van het eten van Gelderse streekproducten, maar het is aan ondernemers zelf om de marketing van deze producten te regelen. D66 investeert liever in het verduurzamen van de landbouw dan in marketing."

 • SP: Eens

  "We zijn trots op al dat moois uit Gelderland, dat mogen we zeker laten zien. Wij kiezen sowieso voor lokaal en verantwoord gemaakt. Zo steunen we ook Gelderse ondernemers."

 • PvdA: Eens

  "In Gelderland wordt veel goed en gezond voedsel dichtbij verbouwd. De PvdA wil het lokaal en regionaal verbouwen van voedsel stimuleren. Dat is goed voor mens, dier en milieu. Het kopen streekproducten is ook goed voor de Gelderse economie. Daarvoor is het essentieel dat deze streekproducten ook verkocht worden in supermarkten."

 • PVV: Oneens

  "De provincie moet zich enkel richten op het faciliteren van het bedrijfsleven en niet met zakken geld bedrijven lokken. Dit verstoort de marktwerking."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil stimuleren dat inwoners van Gelderland kunnen kiezen voor streekproducten, om onze eigen boeren te ondersteunen en milieubelasting te verminderen door het beperken van onnodig transport van voedsel."

 • SGP: Eens

  "De SGP zet zich in voor projecten om producent en consument dichter bij elkaar te brengen. Zie bladzijde 14 Verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks wil boeren stimuleren in bredere bedrijfsvoering. Zoals het produceren en verkopen van eindproducten, natuurbeheer, meedoen met de energietransitie, zorgfuncties, recreatie en toerisme. Dit levert werkgelegenheid en groter maatschappelijk draagvlak op. Inwoners krijgen meer inzicht in voedselproductie. Stads- en dorpsbewoners willen dan lokaal geproduceerd voedsel afnemen. We willen ondersteunen dat hier een zichtbaar netwerk in ontstaat."

 • PvdD: Eens

  "Ja. Bovendien moet duidelijker worden hoe de betreffende producten geproduceerd worden en wat de invloed op milieu en natuur is. Op producten van dieren komen eerlijke foto’s te staan van de omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden. Wild wordt niet meer gepromoot als streekproduct."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS is voorstander van een circulaire economie. Producten uit de nabije omgeving leiden tot minder vervuiling en stimuleren de lokale economie."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Kwalitatief hoogwaardige lokale producten zullen via een gezonde marktwerking hun weg vinden naar de consument. Ook in supermarkten. Hiervoor zijn geen subsidieregelingen nodig. Wel dient te worden bekeken in hoeverre ondernemerschap en innovatie, hetgeen kan leiden tot hoogkwalitatieve lokale producten, gestimuleerd kan worden."

 • DENK: Eens

  "De producenten van Gelderse streekproducten dragen direct bij aan de lokale economie. De provincie dient dit te ondersteunen."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een cultureel, historisch Gelderland vraagt om zichtbare streekproducten. Bij een economisch sterk en ondernemend Gelderland hoort dat ondernemers in beginsel zelf hun producten promoten. De Provincie dient wel de campagne Buy Local te steunen om zo de zin van steun aan onze boeren en dus lokale producten te onderstrepen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Daar moeten de ondernemers zelf zorg voor dragen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Vrachtverkeer Extra belangrijk

Om het vrachtverkeer in Gelderland te verminderen, moet de provincie meebetalen aan het doortrekken van de Betuwelijn naar het Ruhrgebied in Duitsland.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Het is niet de rol van de provincie om mee te betalen aan het doortrekken van de Betuwelijn naar het Ruhrgebied. De VVD onderkent het belang van het doortrekken. Het is echter een taak van het Rijk om zorg te dragen voor het (inter)nationale spoorwegennet."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA is groot voorstander van het doortrekken van de Betuwelijn naar Duitsland omdat dat zal leiden tot drastische vermindering van het vrachtverkeer op de A15. De Betuwelijn is in Nederland aangelegd volgens de eisen, tot aan de grens met Duitsland. Duitsland is nu aan zet om te investeren in verdubbeling van het spoor vanaf de Nederlands-Duitse grens tot aan het Ruhrgebied."

 • D66: Oneens

  "Fijnstof stopt niet bij de grens, daarom D66 wil samen met Duitsland investeren in schone lucht. Het Nederlandse deel van de Betuwelijn is al af. Het doortrekken van de Betuwelijn naar het Ruhrgebied wordt door Duitsland gedaan. Die aanleg loopt in Duitsland vertraging op door bouwvergunningen, niet vanwege de financiën. D66 kiest er daarom voor om te investeren in spoorverbeteringen aan de Nederlandse kant van de grens."

 • SP: Oneens

  "Er is door de provincie ruim voldoende geïnvesteerd in de Betuwelijn. Het is aan de rijksoverheid om deze opgave af te ronden. Er moet beter gepland worden op de Betuwelijn zodat er meer vrachttreinen kunnen rijden. Ook door in te zetten op (schone) binnenvaart kunnen we het vrachtverkeer op de weg verminderen."

 • PvdA: Eens

  "Gelderland is een grensprovincie en kent daarom unieke kansen voor doorvoer en infrastructuur tussen de Randstad en het Ruhrgebied. De PvdA vindt dat transport van goederen zoveel mogelijk over water en spoor moet plaatsvinden en zo min mogelijk op de weg. De PvdA vindt dat er meer treinverkeer over de grens mogelijk moet worden."

 • PVV: Oneens

  "De provincie moet alleen die taken uitvoeren die gericht zijn op de kerntaken. En no-nonsense-uitbreiding/verbreding waar nodig."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie ziet liever dat goederenvervoer per spoor gaat, dan over de weg. We vinden echter niet dat de provincie voor de kosten van een verbinding naar het Ruhrgebied moet opdraaien."

 • SGP: Geen van beide

  "De SGP is hiertoe mogelijk bereid. Maar zal dit af laten hangen van de totale aanpak en de financiële bijdragen van alle betrokkenen."

 • GroenLinks: Eens

  "Onze provincie grenst aan Duitsland. Voor veel bewoners en bedrijven is grensoverschrijdende samenwerking belangrijk: voor werkgelegenheid en publieke voorzieningen. Maar er is echt te veel vrachtverkeer. Een doorgetrokken Betuweroute zal dit sterk verminderen in heel Gelderland. Dat is in het belang van leefbaarheid, gezondheid en klimaatmaatregelen. Wij willen hier fors op inzetten."

 • PvdD: Eens

  "Voor het milieu is het beter wanneer vervoer over het spoor gaat dan over de weg. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie een bijdrage kan leveren, als het vrachtverkeer daarmee daadwerkelijk van de weg naar het spoor gaat."

 • 50PLUS: Oneens

  "Het vrachtverkeer in Gelderland moet minder worden. De Betuwelijn doortrekken naar het Ruhrgebied gaat over Duits grondgebied. De kosten hiervoor zullen door Duitsland moeten worden betaald. De provincie zal in gesprek moeten gaan om Duitsland hiertoe te bewegen."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De Betuwelijn is een project dat nooit draagvlak heeft gehad van de inwoners en dat nog steeds niet heeft. Het megalomane denken waarbij lokale belangen worden weggewuifd dient plaats te maken voor gedragen initiatieven die ten goede komen aan de inwoners."

 • DENK: Eens

  "Treinvervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het wegverkeer. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op vervoer over het spoor."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een economisch sterk Gelderland vraag ook om steun voor het vervoer over de grens met Duitsland. Het knooppunt bij Valburg kan hierdoor ook een economische impuls krijgen. En de druk op ons wegennet verminderen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "De Betuwelijn is een financiële miskleun die verder niet erger moet worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Wiet Extra belangrijk

De provincie moet zich samen met de universiteiten van Wageningen en Nijmegen inzetten voor een kenniscentrum over de teelt en medische toepassing van wiet.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD is een voorstander van dit kenniscentrum. Het gaat hier alleen om het gebruik van wiet voor medische toepassingen! Dus niet voor verkoop en gebruik door anderen!"

 • CDA: Oneens

  "CDA wil graag een drugsvrije provincie en wil een kenniscentrum over de teelt van wiet niet financieren. Medisch onderzoek naar de toepassing van wiet steunen we uiteraard van harte."

 • D66: Eens

  "D66 wil een Gelders Cannabis Kenniscentrum waarin we teelt- en gezondheidskennis uit Wageningen en Nijmegen koppelen. Daarmee kan Gelderland wereldwijd koploper worden op het gebied van veilige teelt en medisch gebruik van wiet. De teelt van wiet moet ook in Nederland legaal worden. Om de criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen, om onveilige teelt op zolders te voorkomen en voor een veilig product voor de gebruiker."

 • SP: Eens

  "Kwalitatief hoge en medicinale wiet moet op grotere schaal beschikbaar komen voor gebruik en betaalbaar blijven voor iedereen. Zo houden we de productie van wiet voor medicinaal gebruik uit de handen van criminelen."

 • PvdA: Eens

  "Wiet kan in sommige gevallen het lijden van patiënten verlichten. Op de Wageningen Universiteit is in het verleden al onderzoek gedaan naar de medicinale effecten van wiet. In het RadboudUMC in Nijmegen is veel kennis over gezondheid aanwezig. De PvdA vindt dat deze kennis gebundeld en benut moet worden."

 • PVV: Oneens

  "De provincie moet geen subsidie verstrekken voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van hobbyprojecten."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Drugs hebben een ontwrichtend effect op onze samenleving en de ChristenUnie vindt het niet passend dat de overheid daar een faciliterende rol in speelt."

 • SGP: Oneens

  "De SGP is tegen elke vorm van het produceren en gebruiken van drugs."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Verkoop mag alleen met vergunning en moet aan strenge eisen voldoen. Dan neemt de kwaliteit van softdrugs toe en de drugscriminaliteit af. Omdat de teelt en handel strafbaar zijn, is er nog geen mogelijkheid de medische toepassing te ontwikkelen, waar juist onze universiteiten heel goed in zijn. De provincie kan deze kennisontwikkeling stimuleren."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid. De provincie, onderzoeksinstellingen en ondernemers kunnen daarbij een rol spelen."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS maakt zich zorgen over de criminaliteit die verbonden is met de handel in wiet. Mensen die voor medische toepassing wiet gebruiken moeten hier op een veilige manier aan kunnen komen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het is een omstreden punt, maar de regulering van de beheerste kweek van kwalitatief goede wiet vermindert de criminaliteit en biedt kansen voor medische oplossingen."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een innovatief Gelderland steunt onze kenniscentra in Wageningen en Nijmegen. Expliciet inzetten op de teelt van (medische) wiet door de overheid dient geplaatst te worden in het kader van de pilot van het Rijk omtrent de gereguleerde verkoop ervan. Over de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren dienen goede afspraken gemaakt te worden."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Elke vorm van drugsgebruik dient alleen maar tegengegaan te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Burgerraden Extra belangrijk

Gelderland moet experimenteren met gelote burgerraden om álle inwoners bij het bestuur te betrekken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt het belangrijk om burgers te betrekken bij provinciale onderwerpen en besluitvorming binnen de Provinciale Staten. Het is goed om alert te blijven hoe we burgers nog beter kunnen betrekken en hun inbreng in de Provinciale Staten aan de orde kunnen stellen. De VVD ziet geen meerwaarde in het experimenteren met gelote burgerraden."

 • CDA: Oneens

  "Wij hebben geen behoefte aan gelote burgerraden maar wel aan het in een vroegtijdig stadium betrekken van inwoners bij onze plannen."

 • D66: Eens

  "Een democratie staat of valt bij betrokkenheid van haar burgers. Vaak zijn het echter dezelfde mensen die actief betrokken zijn bij participatieprocessen. Gelote burgerraden zijn een succesvol instrument om te komen tot representatieve adviezen in gevoelige politieke kwesties en werken als stimulans voor democratische betrokkenheid. D66 pleit daarom voor het experimenteren met gelote burgerraden in de provincie Gelderland."

 • SP: Oneens

  "Om betrokkenheid van bewoners te vergroten, moeten we zorgen dat het bestuur kleinschalig en dicht bij mensen wordt georganiseerd. We stoppen herindelingen die zorgen voor megagemeenten. Verder organiseren we meer mogelijkheden voor wijken en dorpen om inspraak te hebben op hun eigen leefomgeving."

 • PvdA: Eens

  "De huidige vorm van politiek bedrijven is sterk verouderd. Nieuwe media en nieuwe eisen vragen nieuwe manieren van bestuur. De PvdA wil de komende vier jaar nieuwe vormen van democratie mogelijk maken. Daar hoort ook het experimenteren met burgerraden bij. Een ander voorbeeld is het kiezen van een Jeugdcommissaris en Jeugdparlement om de jongeren, zij die nog geen stemrecht hebben, invloed te geven op het Gelders bestuur."

 • PVV: Oneens

  "Overbodig, daarvoor zijn verkiezingen en democratisch gekozen volksvertegenwoordigers."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners van Gelderland gehoord worden, zich vertegenwoordigd voelen en serieus genomen worden. Een open houding van de politiek en brede inspraakmogelijkheden bieden hier voldoende ruimte voor."

 • SGP: Oneens

  "De SGP is hier helemaal op tegen."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil inwoners meer betrekken bij het openbaar bestuur, op diverse manieren, gericht op meer invloed en inspraak. Een simpel ja of nee zoals bij referenda volstaat niet, net als loten over wie mee mag praten. GroenLinks is voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Dat betekent informatie inwinnen, argumenten uitwisselen, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat burgers goed geïnformeerd worden over, en betrokken worden bij het bestuur. We zijn een voorstander van experimenten met nieuwe vormen van democratie."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS wil meer betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming. Wij maken ons zorgen om de grote groep mensen die zich afzijdig houdt. Deze groep wordt niet bereikt met het instellen van burgerraden."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het bouwen van een democratische samenleving dient in alle geledingen plaats te vinden. Hierin kunnen burgerraden een belangrijke rol hebben. FVD blijft echter vooral voorstander van referenda: want de bevolking moet niet alleen mee kunnen praten, maar vooral ook mee kunnen beslissen."

 • DENK: Eens

  "DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een zorgvuldig en zelfverzekerd Gelderland vraagt om betrokken bewoners. Die hebben we genoeg, maar ze dienen de ruimte te krijgen om aan de slag te gaan met burgerinitiatieven. Nieuwe vormen van democratische besluitvorming en burgerparticipatie moeten een kans krijgen. Gelote burgerraden (voorafgaand aan de besluitvorming) zetten Gelderland als bestuurlijk innovatieve provincie op de kaart."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Inspraak van de burgers is noodzakelijk om de afstand tussen regeerders en burgers niet nog groter te maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Migratieachtergrond Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Dit is een taak van de gemeente. De VVD ziet geen reden om de gemeenten te ‘corrigeren’."

 • CDA: Eens

  "In het kader van de inburgering ondersteunen we de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond. Daarbij verwachten ook inzet van de kant van de migrant. Het accent ligt op inburgering."

 • D66: Eens

  "Werk is de beste manier om snel te integreren. Daarom wil D66 10.000 vakmensen opleiden om te werken aan de grootste uitdaging in Gelderland: klimaatverandering. Door mensen met een migratieachtergrond te helpen naar een baan als iemand die huizen isoleert of zonnepanelen installeert, kunnen ze snel integreren in de Nederlandse samenleving."

 • SP: Eens

  "Beter mee kunnen doen in Nederland is een voorwaarde voor het je thuis voelen. Een financiële drempel kan mensen buiten de deur houden en daarmee het opgaan in de Nederlandse samenleving tegenwerken."

 • PvdA: Eens

  "Gelderland is een veelkleurige provincie. De PvdA heeft diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. Mensen die uit oorlogsgebieden hier naartoe zijn gevlucht verdienen opvang en steun. Bijvoorbeeld bij het leren van de taal - heel belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ook bij het zoeken en vinden van een passende baan."

 • PVV: Oneens

  "Er is maar plaats voor één cultuur in Nederland en dat is de Nederlandse cultuur. Dus een Gelderse samenleving en geen multiculturele samenleving."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Voor de ChristenUnie is iedereen van evenveel waarde. We vinden het belangrijk dat mensen met een migratieachtergrond een volwaardige plaats in onze samenleving hebben, maar vinden een financiële bijdrage niet bij de taak en rol van de provincie passen."

 • SGP: Oneens

  "Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

 • GroenLinks: Eens

  "Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders zijn welkom in Gelderland. De provincie moet zorgen dat we in ieder geval de afgesproken hoeveelheid mensen opvangen. Samen met de Gelderse gemeenten ontwikkelen we een proactief plan, ook om te zorgen dat al deze mensen goed geworteld raken, volledig mee kunnen doen in de samenleving. Dit geldt ook voor alle anderen met een niet-Nederlandse achtergrond."

 • PvdD: Eens

  "Het is belangrijk te zorgen dat mensen met een migratieachtergrond kunnen meedoen in onze samenleving. Dit is met name een taak voor het Rijk en gemeenten, maar het moet wel gebeuren. Indien nodig moet de provincie bijspringen."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Het is belangrijk dat mensen met een migratieachtergrond zich kunnen ontwikkelen. De rijksbijdrage hiervoor is voldoende."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Mensen die naar Nederland komen moeten iets toe te voegen hebben aan de samenleving en een intrinsieke gedrevenheid hebben om te integreren en te emanciperen. Deze zaken kunnen niet middels geld worden afgedwongen of bereikt."

 • DENK: Eens

  "Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "Een inclusief Gelderland vraagt betrokken bewoners. Ook migranten. Zij dienen door de overheid op dezelfde wijze geholpen te worden als andere bewoners en zich op dezelfde wijze in te zetten als andere bewoners. Hierin een uitzondering maken voor een specifieke groep, terwijl er al tal van maatschappelijke organisaties bestaan om hen te ondersteunen, draagt volgen ons niet per se bij aan een inclusief Gelderland. Wij willen het echter ook niet uitsluiten als dat de leefbaarheid helpt."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Mensen die hierheen migreren zijn zelf verantwoordelijk voor emancipatie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Spoor naar Arnhem Extra belangrijk

De spoorlijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen moet worden doorgetrokken naar Arnhem.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De Valleilijn is een zeer drukke verbinding. Veel passagiers hebben Arnhem als eindbestemming. Doortrekken is voor de VVD een goed plan."

 • CDA: Eens

  "We vinden goede spoorverbindingen in Gelderland belangrijk. Als de Vallei-lijn wordt doorgetrokken naar Arnhem sluit deze beter aan en hoeven reizigers minder over te stappen."

 • D66: Oneens

  "De komende jaren wordt er al flink geïnvesteerd in het traject tussen Arnhem en Amersfoort. Tussen Arnhem en Ede gaat de NS om de tien minuten rijden en tussen Ede en Amersfoort ieder kwartier. Een extra spoorlijn wordt daardoor overbodig."

 • SP: Oneens

  "Het beter laten aansluiten van de boemel (het kippenlijntje) Amersfoort/Ede op de trein naar Arnhem zal een positief effect hebben op het woon/werkverkeer. Verklein de overstaptijd en zorg ervoor dat de aansluitende trein op reizigers wacht."

 • PvdA: Eens

  "Reizigers tussen de Food Valley-regio (Ede, Wageningen, Barneveld) moeten zonder overstappen kunnen reizen naar Arnhem. De verwachting is dat het aantal reizigers van en naar de regio verder zal toenemen. Daarom moet het traject worden doorgetrokken."

 • PVV: Oneens

  "No-nonsense-onderhoud van wegen en uitbreiding/verbreding waar nodig."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie staat voor een snel en comfortabel openbaar vervoer. Het doortrekken van de Valleilijn naar Arnhem draagt hier sterk aan bij. Het vermindert overstappen en zorgt voor een snelle verbinding door onze provincie."

 • SGP: Eens

  "Optimalisatie van regionale spoorwegverbindingen en overstappunten, met name drukke verbindingen. Zie bladzijde 20 Verkiezingsprogramma. "

 • GroenLinks: Eens

  "Onze regionale spoorlijnen zijn belangrijk voor een goed dekkend openbaarvervoernetwerk en voor het voorkomen van meer autoverkeer en asfalt. Daarom moeten deze een impuls krijgen door enkelspoor te verdubbelen en te elektrificeren, nieuwe spoorlijnen aan te leggen en bestaande spoorverbindingen door te trekken. En dat geldt voor heel Gelderland en ook samen met de buurprovincies."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil openbaar vervoer stimuleren, omdat het beter is voor het milieu. Wanneer dit traject wordt doorgetrokken ontstaat een snellere en comfortabelere verbinding."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Hiervoor moet het openbaar vervoer ook aantrekkelijker worden. Doortrekken van deze spoorlijn leidt tot een snellere verbinding en daardoor tot meer gebruik van de trein."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het ontsluiten van de provincie middels betere infrastructuur is een belangrijke taak van de provincie. Hierdoor wordt de leefbaarheid vergroot en blijven woongebieden interessant voor toekomstige generaties."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een economisch krachtig Gelderland vergt een goede spoorverbinding richting de hoofdstad van onze provincie, Arnhem, en verder naar Doetinchem. Overigens, ook de Noord-Zuid-verbinding vanaf Apeldoorn naar Nijmegen vraagt een meer adequate spoorverbinding."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Leidt tot verdere aantasting van de natuur."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Noordrijn-Westfalen Extra belangrijk

Gelderland moet meer geld steken in het versterken van de economische relatie met de Duitse buurstaat Noordrijn-Westfalen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. De VVD is een groot voorstander van het verder versterken van de economische banden met de buurstaat Noordrijn-Westfalen."

 • CDA: Eens

  "Gelderland en Noordrijn-Westfalen hebben ontzettend veel samenwerkingsrelaties op het gebied van wonen, economie en verkeer. De grens moet geen belemmering zijn voor Gelderlanders om in Duitsland te kunnen werken, studeren of wonen."

 • D66: Eens

  "D66 denkt en handelt internationaal. De mensen in Noordrijn-Westfalen zijn onze directe buren. Deze buurstaat met 19 miljoen inwoners biedt een interessante afzetmarkt en handelspartner voor onze Gelderse bedrijven. Daarom wil D66 dat de provincie investeert in de economische relatie met Noordrijn-Westfalen."

 • SP: Eens

  "Dat geld moet dan zeker besteed worden aan, bijvoorbeeld, taalonderwijs (zodat men over de grens gemakkelijk kan werken/zaken doen), vervoer van mensen en goederen, waaronder openbaar vervoer over de grens, verantwoord vrachtvaren (geen lozingen, niet-fossiele brandstoffen kunnen tanken) op de rivieren, toerisme."

 • PvdA: Eens

  "Gelderland is door zijn ligging uniek, verbonden met de Randstad in het westen en het Ruhrgebied in het oosten. Aan de Duitse kan van de grens liggen veel kansen voor handel en werk. De PvdA vindt dat deze kansen benut moeten worden. Zo moet het OV over de grens worden verbeterd en moeten diploma's aan beide kanten van de grens worden erkend. Als het nodig is moet daar extra geld voor worden uitgetrokken."

 • PVV: Oneens

  "De provincie moet zich enkel richten op het faciliteren van het bedrijfsleven en niet met grote zakken geld bedrijven de Gelderse grens over trekken. Onder faciliteren valt een goede infrastructuur, het tijdig verstrekken van vergunningen en het schrappen van overbodige regels."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt dat er op dit moment voldoende wordt geïnvesteerd in de relatie met Noordrijn-Westfalen."

 • SGP: Geen van beide

  "Op bladzijde 25 van ons verkiezingsprogramma staan onze speerpunten. Dat zijn in eerste instantie activiteiten binnen onze provinciegrenzen."

 • GroenLinks: Eens

  "Onze provincie grenst aan Duitsland, met veel dagelijks economisch verkeer. Belangrijke publieke voorzieningen kunnen aan beide zijden van de grens worden gebruikt. Verschillen tussen beide landen in regelgeving zijn nu nog belemmerend. In het belang van bewoners en bedrijven wil GroenLinks investeren in optimale samenwerking, met een sterk accent op energietransitie, schone mobiliteit en schone werkgelegenheid."

 • PvdD: Oneens

  "Er wordt al veel tijd en geld besteed aan samenwerking met de buurstaten, bijvoorbeeld via de Euregio’s. Er moet niet meer geld bij, maar het geld moet effectiever worden ingezet, vooral voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid, natuurverbindingen en biodiversiteit."

 • 50PLUS: Eens

  "Gelderland zou door middel van promotieactiviteiten en informatieverschaffing aan ondernemers het bedrijfsleven moeten stimuleren meer te handelen met Noordrijn-Westfalen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het versterken van economische banden met buurtregio’s is belangrijk voor de welvaartsontwikkeling in de provincie. Hierbij hoeft niet gekeken te worden naar Brussel, maar kan met gerichte samenwerking op provinciaal- en deelstaatniveau een win-win situatie ontstaan."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verminderen van de regeldruk bij grensoverschrijdende bedrijvigheid. Landsregels zorgen bij de grensregio’s voor minder inkomsten doordat er met zowel Nederlandse als Duitse regelgeving rekening gehouden moet worden. Deze regeldruk dient fors verminderd te worden."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een zelfbewust Gelderland vraagt goede betrekkingen met onze oosterburen. Als economische motor van Europa ligt de weg naar NRW open en daaraan moet de provincie actief meewerken door die relatie te versterken en waar nodig gemeenten die daar werk van willen maken financieel te ondersteunen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Is een taak van de industrie zelf."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Monumenten Extra belangrijk

Bestaande monumenten voor historische personen die misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid, moeten een nieuwe toelichting krijgen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt het kennen van de volledige historische context van monumenten belangrijk. Het bieden van toelichtingen is een taak van degenen die verantwoordelijk zijn voor het monument. Om te stellen dat alle betreffende monumenten een nieuwe toelichting moeten krijgen, vindt de VVD te ver gaan."

 • CDA: Geen van beide

  "Het CDA vindt dat dit geen taak is van de provincie."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat de eigenaar van een monument de taak heeft een goede toelichting te verzorgen die recht doet aan de volledige geschiedenis van historische personen. De provincie heeft dit soort monumenten niet in eigendom en kan deze dus ook niet van een nieuwe toelichting voorzien."

 • SP: Eens

  "Kennis van de geschiedenis maakt dat we ook begrijpen waarom sommige mensen zich aan historische personen en hun daden ergeren en vinden dat deze monumenten niet in de openbare ruimte aanwezig moeten zijn."

 • PvdA: Eens

  "Ideeën over en beelden van het verleden zijn altijd in ontwikkeling. Je moet altijd ook rekening houden met slachtoffers. Op basis van nieuw onderzoek, nieuwe feiten en veranderende gevoelens kunnen monumenten een nieuwe toelichting krijgen."

 • PVV: Oneens

  "Geen geschiedvervalsing. Er is maar plaats voor één cultuur en dat is de Nederlandse cultuur. Dus een Gelderse samenleving en geen multiculturele samenleving, in standhouden van enkel Gelderse historische gebouwen."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie wil onze eigen geschiedenis niet mooier maken dat het is, maar ook niet zomaar wegstoppen. Hierbij is het van belang om oog te hebben voor de actuele context, maar ook voor het historisch perspectief."

 • SGP: Oneens

  "De SGP is hier helemaal op tegen."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks vindt een open blik op de geschiedenis belangrijk. Daarin past ook een nieuw en ander beeld en opvatting over die geschiedenis. Een open gesprek hierover, waarbij we alle kanten belichten, is goed. Dat kan ook leiden tot een nieuwe toelichting bij monumenten."

 • PvdD: Eens

  "Ja. Door omstreden monumenten voor historische personen een nieuwe toelichting te geven, veranderen ze in plaatsen waar het verleden overdacht kan worden en waar ervan geleerd kan worden."

 • 50PLUS: Oneens

  "Voorlichting over de geschiedenis is een taak van de rijksoverheid."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het demoniseren van ons verleden vanuit een verkapte zelfhaat dient te stoppen. Helden uit ons verleden blijven onze helden."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat monumenten een betere afspiegeling dienen te zijn van het hedendaagse Nederland. DENK wil stilstaan bij de provinciale monumenten die we al hebben. Bij bestaande monumenten van/voor historische personen die misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid moeten alsnog teksten met de juiste rectificatie worden geplaatst."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "Een cultureel, historisch Gelderland vraagt om het behoud van de culturele waarden. Dat zijn niet altijd enkel en alleen positieve waarden. Maar ook waarden die uitdagen tot het aangaan van het gesprek erover. We moeten echter vermijden dat we met de ogen van nu als een soort rode brigades of intellectuele beeldenstorm of schoonmaak de geschiedenis achteraf gaan interpreteren. Dat vraagt zorgvuldigheid."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Het is aan te bevelen de mensheid te waarschuwen voor misdaden uit het heden en verleden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Regionale kranten Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in het behoud van regionale kranten.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De media zijn onafhankelijk. Dat uitgangspunt komt onder druk te staan wanneer de provincie regionale kranten financieel gaat steunen. Kunnen de journalisten zich dan nog vrij voelen om kritisch te schrijven over wat de provincie doet? Voor de VVD is persvrijheid een belangrijk goed."

 • CDA: Oneens

  "Dit is geen taak van de provincie. Wij willen de journalistiek onafhankelijk houden van de provincie."

 • D66: Oneens

  "D66 wil een gevarieerd en goed journalistiek aanbod. Het hebben van een papieren krant is voor D66 geen doel op zich. Veel Gelderlanders halen hun nieuws van het internet. D66 ziet daarom geen reden om geld uit te geven aan het behoud onze regionale kranten."

 • SP: Eens

  "De regionale kranten zijn de waakhonden van de democratie. De SP wil op elke tribune van de gemeenten en de provincie een journalist hebben zitten die kritisch verslag doet van wat politici bespreken en besluiten. Zo blijven inwoners geïnformeerd en worden bestuurders en politici scherp gevolgd."

 • PvdA: Eens

  "De regionale pers controleert de regionale en lokale politici. Deze controlerende functie is belangrijk voor het functioneren van de regionale en lokale democratie. De PvdA vindt dat regionale media een steuntje in de rug verdienen."

 • PVV: Oneens

  "De provincie dient zich enkel te richten op de kerntaken."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er onafhankelijke regionale media zijn. Regionale kranten zijn het meeste gebaat bij een eigen verdienmodel en financiële onafhankelijkheid."

 • SGP: Oneens

  "Hier is geen rol weggelegd voor de provincie."

 • GroenLinks: Oneens

  "Een vrije pers is essentieel voor het functioneren van de democratie. Hiervoor zijn waarborgen in onze grondwet opgenomen. GroenLinks vindt dit voldoende. Kranten zijn bovendien een onderdeel van de vrije pers in Gelderland en GroenLinks wil daarom juist media en toegang tot informatie in de breedte ondersteunen, zoals via bibliotheken en overal internet."

 • PvdD: Eens

  "Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel."

 • 50PLUS: Eens

  "Indien noodzakelijk moet de provincie zeker hulp bieden. Onafhankelijke regionale nieuwsverspreiding is zeer belangrijk om onze inwoners op de hoogte te houden."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD gelooft in een vrije samenleving waarin bedrijven zelf hun eigen broek ophouden. Indien regionale kranten onvoldoende lezers weten te trekken, dienen zij niet door onnatuurlijke subsidiëring in stand te worden gehouden."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een regionaal Gelderland vraagt kennis van het regionieuws. Ofschoon kranten onderdeel uitmaken van commerciële concerns, zijn we wel afhankelijk voor een deel van onze identiteit van die regionale kranten. Het ontwikkelen van een duidelijke visie hierop en zo nodig financiële steun maakt hier onderdeel van uit."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Moeten de regionale kranten zelf doen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Subsidie duurzaamheid Extra belangrijk

Inwoners die van gas naar een duurzame warmtebron willen overschakelen, moeten subsidie krijgen van de provincie.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt energietransitie belangrijk. Om dat te stimuleren, wil de VVD de innovatie van nieuwe (energie)technologieën aanjagen met investeringen. De VVD heeft mede zorggedragen voor financiële ruimte voor de komende 12 jaar van 360 miljoen. Dit kan ook worden gebruikt voor investeringen in een infrastructuur van waterstofvulpunten en laadpalen."

 • CDA: Oneens

  "Dit is geen taak van de provincie, het Rijk gaat hierover. Wel vinden wij het belangrijk dat we steun geven in de omslag naar gasloze wijken."

 • D66: Eens

  "D66 investeert in de toekomst. Het verwarmen van huizen is daarbij een belangrijke opgave. D66 wil in totaal 2,6 miljard van het NUON-geld investeren in de aanpak van klimaatverandering. Zo zetten we het geld dat verdiend is met grijze stroom in voor een groene provincie."

 • SP: Eens

  "Laten we de lasten van het klimaatbeleid eerlijk verdelen. De grote vervuilende bedrijven moeten meer betalen. De opwarming van de aarde gaan we niet tegen door huishoudens op kosten te jagen. Alle inwoners die te maken krijgen met de klimaatmaatregelen en die naar andere vormen van niet-fossiel energiegebruik willen omschakelen moeten ruimhartig ondersteund worden."

 • PvdA: Eens

  "Iedereen moet zeker zijn van een eerlijke toekomst. In de toekomst moet al onze energie duurzaam (dus hernieuwbaar) zijn opgewekt. De PvdA vindt dat inwoners niet de dupe mogen worden van de omschakeling van gas naar andere energie. Huurders en mensen met een laag inkomen verdienen een steuntje in de rug. Via samenwerking met woningbouwstichtingen, huurders, energiebedrijven maar ook koopwoningbezitters zorgen we voor een betaalbare overgang."

 • PVV: Oneens

  "Stop de klimaatleugen. Geen enkele subsidie naar de klimaatwaanzin."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie ziet de transitie van fossiele naar duurzame energie als een belangrijke, noodzakelijke opgave. Om deze transitie haalbaar en betaalbaar te houden voor iedereen kan de provincie subsidies inzetten."

 • SGP: Eens

  "SGP heeft ingestemd met een regeling om van gas naar een duurzame warmtebron over te schakelen."

 • GroenLinks: Eens

  "De omschakeling naar andere, schone vormen van energie kost geld. Veel huiseigenaren willen die stap zetten maar kunnen dit nog niet betalen. Extra belangrijk is daarom ook om samen met gemeenten grote woningverhuurders extra te stimuleren snel om te schakelen om voor huurders de energiekosten omlaag te krijgen."

 • PvdD: Eens

  "Ja, de Partij voor de Dieren vindt dat alles op alles moet worden gezet om opwarming van de aarde te voorkomen. Voor maatregelen die zichzelf terugverdienen kan de provincie een lening geven. Voor mensen met een laag inkomen kan een subsidie gepast zijn."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS vindt duurzaamheid belangrijk. De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn en blijven. Duurzame warmtebronnen zijn op dit moment alleen voor een kleine groep mensen betaalbaar. Het is nuttiger om subsidie uit te geven aan isolatie, hierdoor kan een veel grotere groep mensen deelnemen aan de transitie."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het van het gas af moeten is een zinloze maatregel, waarbij enkel de verschuiving van gasgebruik van de burger naar de industrie zal plaatsvinden. Het subsidiëren is weggegooid geld dat beter gebruikt kan worden om de provincie leefbaarder en mooier te maken."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat zonne-energie voor huurders en huiseigenaren zoveel mogelijk gestimuleerd en betaalbaar gemaakt moet worden, door met het Rijk, gemeenten en corporaties tot afspraken te komen."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Eens

  "Een duurzaam Gelderland vraagt om een brede maatschappelijke discussie over de klimaattransitie (vergelijkbaar met wat we deden begin jaren '80). Vooralsnog gaat de overheid hierin zelfstandig te werk en worden mensen belast met de kosten van investeringen en oplopende energieprijzen vanwege belastingverhogingen. De provincie moet haar inwoners hierin compenseren."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Duurzame energiebronnen moeten worden gepromoot."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Opcenten Extra belangrijk

Motorrijtuigenbelasting (opcenten) moet omlaag.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD is voorstander van lastenverlichting. Het verlagen van de provinciale opcenten is een grote wens van de VVD."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil de provinciale motorrijtuigenbelasting de komende periode niet verhogen, ook niet met een inflatiepercentage."

 • D66: Oneens

  "D66 wil de motorrijtuigenbelasting op het huidige niveau houden. De opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting investeren we in onderhoud van wegen, maar ook in slimme mobiliteit en het verbeteren van onze infrastructuur voor elektrisch rijden."

 • SP: Oneens

  "De motorrijtuigenbelasting moet gelijk blijven. Alleen de - minimale - verhoging via jaarlijkse indexering is toegestaan. De opbrengsten worden ingezet voor nuttige voorzieningen waar alle Gelderlanders profijt van hebben. Bijvoorbeeld buslijnen, bibliotheken en betaalbare woningen."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA vindt dat de provincie verstandig met het geld moet omgaan. De motorrijtuigenbelasting moet niet omhoog maar houden we op het huidige niveau. Daarmee financieren we projecten op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en OV."

 • PVV: Eens

  "Directe lastenverlichting. Voor de komende periode vier jaar lang provinciale wegenbelasting (opcenten) afschaffen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het stelsel van opcenten is de gebruikelijke manier waarop weggebruikers in alle provincies bijdragen aan de kosten van mobiliteit. De ChristenUnie ziet geen aanleiding dat te veranderen."

 • SGP: Eens

  "Prima."

 • GroenLinks: Oneens

  "Het verlagen van de opcenten (het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting) vinden wij een onzalig idee, zeker vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Asfalt is heel vaak geen oplossing, de opcenten moeten gebruikt worden om meer openbaar en schoon vervoer te stimuleren."

 • PvdD: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie zuiniger moet omgaan met het belastinggeld van de burgers. Maar de komende jaren moet flink geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de samenleving, in het verminderen van het energieverbruik, in de transformatie van fossiele energie naar duurzame energie, in beter OV en snelfietspaden, en in het verbeteren van de biodiversiteit in de Gelderse natuur. De opcenten zijn daarvoor ook nodig."

 • 50PLUS: Eens

  "De koopkracht staat voor veel mensen zwaar onder druk. Enige verlichting is wenselijk."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De provincie Gelderland is de rijkste provincie van Nederland met een vermogen dat jaarlijks alleen maar groeit. De inwoners hebben hier tot nu toe op geen enkele manier voordeel van gehad, hoewel zij betaald hebben voor de oprichting van de energiemaatschappij. Middels verlaging van de provinciale opcenten kan een deel van het geld waar de inwoners recht op hebben aan hen ten goede komen."

 • DENK: Eens

  "Belastingen op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgen ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren."

 • Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje: Geen van beide

  "Een bereikbaar Gelderland vraagt onderhoud van het wegennet. En daarvoor zijn de provinciale opcenten. Wij zijn niet voor het voeren van inkomenspolitiek via deze opcenten of voor het voeren van een politiek om gedrag te beïnvloeden als het gaat om gebruik van de auto. De meesten gebruiken hun auto om hun inkomen te kunnen behouden. Daar past geen verhoging/verlaging bij."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Belastingen moeten omlaag door de provincie efficiënter te laten gaan werken en taken af te stoten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat